Sluiten

Openbare besluitenlijst 17 april 2012

Roks, M.

Vaststelling van de Verordening cliëntenparticipatie ISD Brabantse Wal

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen akkoord te gaan met de Verordening cliëntenparticipatie ISD Brabantse Wal.

Uitgangspunt bij de Wet werk en bijstand en aanverwante regelingen is, dat cliënten en hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wet en regelingen. Om hieraan invulling te geven is door deelnemende gemeenten aan de ISD Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) gekozen voor de instelling van één (gezamenlijke) cliëntenraad. Een nieuwe verordening cliëntenparticipatie is hiervoor noodzakelijk.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Motie verlichting fietspaden

Op verzoek van de gemeenteraad is een nader onderzoek verricht naar de kwaliteit van de verlichting op fietspaden in Bergen op Zoom. Uit het onderzoek blijkt dat 100% van de verlichting voldoet aan het vastgestelde Beheerplan Openbare Verlichting 2006-2015.

De aanvaarde motie riep op om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het dimsysteem op een aantal fietsroutes, ook in het buitengebied, uit te voeren en wellicht uit te breiden naar alle fietspaden. De kosten hiervan zijn in beeld gebracht.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Woningbouwmatrix 2011-2012

Het college heeft ingestemd met de geactualiseerde woningbouwmatrix 2011-2012  en heeft deze toegezonden aan de provincie Noord-Brabant. De woningbouwmatrix 2011-2012 geeft inzicht in de gereedgekomen woningen in 2011, de nog geplande woningbouw en de consequenties voor de eindvoorraad woningen rond 2030.

Bergen op Zoom heeft een flinke slag gemaakt in het komen tot een realistischer woningbouwprogramma dat voor de periode tot 2025 goed aansluit op de provinciale woningbehoeftenprognose. Gelet op de nieuwe provinciale prognose 2011 van 32.200 woningen, die op eindvoorraad wat lager uitvalt dan de vorige prognose (van 32.800 woningen), zal de gemeente uiterst terughoudend blijven met nieuwe woningbouwinitiatieven. Deze koers wordt ook gehanteerd voor de zorg-huisvestingsopgave, als gevolg van het scheiden van zorg en wonen. Gelet op de terughoudendheid in nieuwe initiatieven, betekent dit dan ook dat er geen uitbreiding van de bestaande plancapaciteit mag plaatsvinden, maar dat deze binnen de bestaande capaciteit wordt opgevangen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitgifte woon-werkkavels Calandweg/Hollandhaven, Scheldevesting

Het college heeft ingestemd met de uitgifte van woon- werkkavels aan de achterstraat van de Calandweg en aan de Calandweg zelf door middel van verkoop dan wel een erfpachtconstructie, waarbij (deels) woonrijpe grond wordt geleverd.

Deze kavels dienen op het achterste deel van de kavel te worden bebouwd met een bedrijfsloods, die voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau dat wordt vastgelegd in een Beeldkwaliteitsplan. Op het voorste deel van de kavel wordt bedrijfswoonruimte mogelijk gemaakt. De wens is dat kermisexploitanten die op dit moment zijn gehuisvest op het voormalige Darvi-terrein een kavel verwerven of in erfpacht verkrijgen aan de Calandweg. Hiertoe zullen gesprekken worden gevoerd met de betreffende ondernemers.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Vaststellen en intrekken straatnamen

Het college heeft besloten de straatnaam ‘Garagebaantje’ vast te stellen voor de niet benoemde openbare ruimte die gelegen is tussen de Buitenvest (ter hoogte van de nrs. 17 en 19) en de Ravelstraat in Bergen op Zoom. Hiertoe lag er een verzoek van Lijst Linssen.

Verder zijn de straatnamen ‘Havenplein’ en ‘Hollandhaven’ vastgesteld in het havengebied nabij het te bouwen ketelhuis aan de Calandweg.

Ook is er een gewijzigde loop van de volgende straten vastgesteld: Havendijk, Calandweg, Zeelandhaven, Burgemeester Van de Laarstraat, Escarp, Zuidwestsingel en Saillant.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Investeringsbudget voor verhuurbaar maken van Koetshuis van het Markiezenhof

Het college heeft besloten het positief resultaat op het product ‘toegankelijke schriftelijke/audiovisuele informatie’ over 2011 van 39.448 euro over te hevelen van cultuur & toerisme naar vastgoed & projecten en dit bedrag te bestemmen voor aanpassingen van het leegstaande pand Hofstraat 2b (Koetshuis) om de verhuurbaarheid ervan te vergroten. Dit wordt opgenomen in de jaarrekening.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Brede Schoolmonitor 2011

Het college heeft de Brede Schoolmonitor over 2011 vastgesteld. In 2007 is de Brede School uitvoeringsnota opgesteld met een aantal maatregelen om de Brede Schoolontwikkeling in Bergen op Zoom op gang te brengen en te monitoren, waaronder invoering van naschoolse taal-, sport- en cultuuractiviteiten. De doelstellingen uit de brede Schoolnota 2007-2011 zijn in 2011 voltooid.

Voor de gemeente zijn de brede scholen geen doel, maar een middel. De brede schoolontwikkeling wordt sinds 2008 gevolgd aan de hand van vastgestelde criteria en vergeleken met de nulmeting uit 2007. Er is een duidelijke groei in alle 7 wijken waar onder gemeentelijke regie brede schoolontwikkeling diende plaats te vinden. Daarnaast zijn er ook brede schoolontwikkelingen op eigen initiatief ontstaan in overige wijken.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Beslissing op bezwaar

Naar aanleiding van een bezwaar van Loyens en Loeff N.V. namens Detailconsult Supermarkten BV c.s., heeft de rechtbank geoordeeld dat openbaarmaking van het advies van AKD Prinsen van Wijmen van 28 september 2007 terecht is geweigerd. Verder heeft de rechtbank ook geoordeeld dat delen van een samenwerkingsovereenkomst terecht zijn weggelakt.

In de stukken zijn ook huurprijzen weggelakt. Daarvan heeft de rechtbank geoordeeld dat onvoldoende gemotiveerd is dat openbaarmaking van huurprijzen tot benadeling zou leiden. Daarom zal dit deel volledig openbaar worden gemaakt.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststelling subsidie toeleiding doelgroepkinderen VVE

Het college heeft kennis genomen van de door Thuiszorg West-Brabant ingediende financiële en inhoudelijke verantwoording m.b.t. toeleiding doelgroepkinderen VVE 2011.

Thuiszorg West-Brabant heeft in 2011 een bedrag ontvangen van 23.580 euro voor het toeleiden van doelgroepkinderen VVE (voor- en vroegschoolse educatie) naar een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal dan wel kinderopvang). Tot de doelgroep VVE behoren die kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, die:

-          Een ‘gewicht’ hebben op grond van de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs, of

-          Voldoen aan minimaal één van de risicofactoren die door de jeugdgezondheidszorg worden gehanteerd.

Tot de doelgroep behoren niet uitsluitend kinderen met een (taal)achterstand, maar ook kinderen met een risico op (taal)achterstand. Deze kinderen hebben baat bij het zo vroeg mogelijk signaleren en wegnemen of verminderen van (taal)achterstanden. Zo kunnen deze kinderen een goede start maken in het basisonderwijs.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Aanvraag en verstrekking van reisdocumenten

De gemeente Bergen op Zoom heeft een verzoek ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarbij niet-ingezetenen een aanvraag kunnen doen tot verstrekking van een reisdocument. Dit geldt voor Nederlanders die in het buitenland wonen, voornamelijk in Vlaanderen.

In het kader van citymarketing wil de gemeente mensen die hiervan gebruik maken, aan de balie van het stadskantoor een voucher geven, waarmee ze bij de VVV een pakket kunnen afhalen om kennis te maken met Bergen op Zoom.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Toekomstige huisvesting Regionale Uitvoerings Dienst Midden- en West Brabant (RUD)

Het college stuurt een brief aan de stuurgroep Midden- en West-Brabant waarin staat dat Bergen op Zoom het handhaven van de huidige kantoorlocatie van de Regionale Milieu Dienst als locatie voor de op te richten Regionale Uitvoerings Dienst Midden- en West Brabant als meest voor de hand liggende optie ziet. Belangrijkste argument hiervoor is het financiële: een aantrekkelijke huur leidt tot nagenoeg geen BTW-compensatie. Daarnaast is het gebouw in Roosendaal goed bereikbaar, direct aan de afslag.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Sport en Bewegen in de Buurt/ Brede impuls combinatiefuncties

Het college heeft besloten niet extra deel te nemen aan ‘De Brede Impuls combinatiefuncties’. Het ministerie van VWS heeft een bedrag van 8 miljoen extra beschikbaar gesteld voor Sport en Bewegen in de Buurt. De gemeente Bergen op Zoom doet sinds 2010 mee aan de impulsregeling brede school. Bergen op Zoom kent inmiddels een inzet van 9,2 aan combinatiefunctionarissen. Een extra aanvraag zou neerkomen op extra formatie van 1,8 fte. Een en ander is wel gebaseerd op co-financiering. Dat zou voor de gemeente jaarlijks een extra last van € 72.000,- betekenen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt brieven van:

-          De PvdA over de plaatsing van oude gevelstenen en bouwfragmenten in plan Schelde Vesting en de mogelijkheden van samenwerking met Rotterdam en Antwerpen;

-          De BSD over een betonblok op een fietspad;

-          Lijst Linssen over ‘scherp metaal dat kinderen en huisdieren kan verwonden’;


De antwoorden op deze brieven zijn terug te vinden op de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Ad Coppens, Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken