Sluiten

Openbare besluitenlijst 12 juni 2012

Roks, M.

Wijziging openingstijden balie Sociale Zaken en UWV Werkbedrijf

Het college heeft ingestemd met de wijziging in openingstijden van de balie van de afdeling Sociale Zaken. Onder andere vanwege het vertrek van het UWV Werkbedrijf (eind oktober 2012) van het Werkplein Brabantse Wal en het feit dat het aantal bezoekers op vrijdagmiddag laag is, is opnieuw gekeken naar de noodzaak van openstelling van de balie van Sociale Zaken en UWV Werkbedrijf op vrijdagmiddag na 13.00 uur. Er is besloten om per 22 juni op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gesloten te zijn.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beantwoording raadsvragen Beleidsverslag 2011, 1e Concernbericht 2012 en Beleidskader 2013

Het college heeft antwoorden op vragen naar aanleiding van toezending van het Beleidsverslag 2011, het 1e Concernbericht 2012 en het Beleidskader 2013 vastgesteld. De antwoorden zijn naar de gemeenteraad verzonden met het oog op de raadsbehandeling van de 3 documenten in juni.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Jaaroverzicht Courage

Het college heeft kennisgenomen van het Jaaroverzicht 2011 van Courage met daarin de resultaten van het afgelopen jaar. In het overzicht wordt aangegeven dat er in 2011 weer het nodige is bereikt. Zo is er voor ruim 7 miljoen euro aan verdovende middelen in beslag genomen en is er voor een bedrag van ruim 6 ton aan ontnemingen geïnd. De verwachting is dat dit bedrag nog aanzienlijk zal stijgen aangezien een aantal grootschalige zaken nog niet volledig is afgerond.

Ook was 2011 het jaar waarin de DIT (Districtelijk Interventie Team) is ingesteld door de politie, waarbij de focus nog steeds op drugsgerelateerde zaken bleef liggen. De resultaten van de aanpak in samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties, Belastingdienst en Openbaar Ministerie zijn na te lezen in het jaaroverzicht Courage 2011.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Exploitatieplan Openbaar Vervoer Concessie West 2013

Het college heeft kennisgenomen van het Exploitatieplan Openbaar Vervoer Concessie West 2013. In die concessie staat een aantal wijzigingen in busdiensten. Zo zal er bijvoorbeeld tot 9 december van dit jaar een tijdelijke omleiding bij Lepelstraat zijn in verband met de aansluiting van de A4 op de Steenbergseweg. Verder zullen de buslijnen 191 en 24 worden opgeheven. Lijn 24 rijdt van het NS station naar Fort-Zeekant via de Laan van Borgvliet en Olympialaan naar Warande Oost. Het gebruik van lijn 24 is echter zo gering dat de lijn wordt opgeheven. Datzelfde geldt voor lijn 191 (tussen Bergen op Zoom en Wouw). Alternatief voor deze lijn is lijn 104 (via Huijbergen naar Roosendaal) of lijn 112 (Bergen op Zoom Roosendaal).

Vanuit de GGZWNB en het bedrijfsleven waren er verzoeken om een betere ontsluiting te realiseren van Vrederust en het industrieterrein Noordland. Deze verzoeken zijn niet ingewilligd door de Provincie. Hierbij wordt vooral gewezen op financiële argumenten.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

3e wijzigingsplan bestemmingsplan ‘Kom Halsteren’

Burgemeester en wethouders zijn bereid medewerking te verlenen aan het verzoek tot wijzigen van de bestemming Horeca in de bestemming Wonen aan de Halsterseweg 13/13a ten behoeve van het realiseren van 2 gestapelde woningen. De mogelijkheid tot het wijzigen is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Kom Halsteren’. De begane grond wordt niet meer gebruikt voor de horecafunctie. Beleidsmatig bestaat er geen bezwaar om mee te werken. Ten behoeve van de wijziging wordt een wijzigingsprocedure opgestart.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Weerleggen zienswijze en verlenen omgevingsvergunning

Het college heeft een zienswijze tegen een omgevingsvergunning weerlegd en verleent de vergunning. In februari van dit jaar is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een viaduct in het tracé A4. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 12 maart gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op 14 maart is er een zienswijze ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De ingebrachte zienswijze richt zich met name op de veiligheid van de fietsers die gebruik gaan maken van het viaduct. Met de veiligheid van fietsers is echter afdoende rekening gehouden bij het ontwerp. Het viaduct voldoet aan alle van toepassing zijnde richtlijnen. De ingediende zienswijze kan er dan ook niet toe leiden dat van het verlenen van de omgevingsvergunning wordt afgezien.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Aanbesteden gas

Het college heeft besloten tot het opnieuw aanbesteden van ‘grijs’ gas door middel van deelname aan het collectief ‘Energie voor Gemeenten’’, waarbij 16 gemeenten zich hebben aangesloten. Via een tender wordt ingestoken op 100% verduurzaming van aardgas door middel van aanschaf van groencertificaten. De bijbehorende certificaten bieden de hoogste garantie in investeringen in CO2-reducerende projecten. De garantie wordt tevens ondersteund door het Wereld Natuur Fonds.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Sportpark De Markiezaten en start bouw Aventurijncollege

Omdat er op sportpark De Markiezaten door omwonenden geluidhinder wordt ervaren is de gemeente in gesprek met een afvaardiging van die bewoners  en ook van de verenigingen. De komende weken worden er oplossingsrichtingen uitgewerkt om tot een verdere beperking van de geluidhinder te komen. De geplande school naast het sportpark in de Markiezaten levert volgens onderzoek van de Regionale Milieu Dienst geen extra geluidsbelasting op. De bouw van de school zal van start gaan. De betrokken omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

De te onderzoeken varianten zijn de volgende:

1.       Veld 4 (dichtst tegen het Benedenbaantje) minimaal belasten, gebruiksbeperking opleggen; en geluidwerende maatregelen bij de aanleg van het tennispark (bijvoorbeeld geluidswal).

2.       Het voorgenomen tennispark ten zuiden van het Aventurijncollege plaatsen; en te noorden van het Aventurijncollege het terrein bestemmen voor maatschappelijke doeleinden.

3.       Veld 4 en het voorgenomen tennispark ruilen/ anders verdelen in combinatie met de opgave veld 4 minimaal te belasten.

4.       Veld 4 buiten gebruik stellen en kunstgras aanleggen op één of meerdere velden, waardoor hoofdveld intensiever bespeeld kan worden.

5.       Het voorgenomen tennispark niet in de Markiezaten maar op een ander sportpark aanleggen. Veld 4 behouden met minimale belasting of een geluidswal.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad Coppens  en Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken