Sluiten

Openbare besluitenlijst 7 februari 2012

Roks, M.

Voorbereidingsbesluit Stationsgebied

Het college gaat de raad voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor het Stationsgebied, gelegen tussen het J.F. Kennedyviaduct en de spoorwegovergang aan de Bredasestraat.  Om voldoende grip te houden op de ontwikkelingen en ongewenste (bouw) activiteiten te voorkomen stelt het college voor om dit voorbereidingsbesluit te nemen. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit moet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ingebrekestelling Prologis VII BV op Industrieterrein Noordland

Het college stelt Prologis Realty VII in gebreke omdat er nog niet is gestart met de bouw van een bedrijfsruimte op het industrieterrein Noordland. De gemeente heeft in 2008 een bouwkavel verkocht op het bedrijventerrein Noordland aan Prologis Realty VII. Zij heeft de verplichting om binnen een bepaalde termijn na het passeren van de notariële akte te starten met de bouw van een bedrijfsruimte. Afgelopen maanden is uitstel verleend, echter, tot op heden heeft het bedrijf nog niet voldaan aan de verplichting. De gemeente heeft dan ook besloten om het bedrijf in gebreke te stellen en daarbij toestemming te verlenen tot verkoop zodat de ontwikkeling van het perceel gestimuleerd kan worden.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Beslissing op bezwaar weigering omgevingsvergunning dakkapel Van Houtenstraat

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen de weigering van een omgevingsvergunning te verlenen voor een dakkapel aan de Van Houtenstraat ongegrond te verklaren. Dit besluit is in overeenstemming met het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. De dakkapel voldoet niet aan de eisen van welstand.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

2e wijzigingsplan Kom Halsteren/uitspraak Raad van State 

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State waarbij het beroep van een appellant tegen het 2e wijzigingsplan Kom Halsteren ongegrond is verklaard.

Dit plan heeft betrekking op het wijzigen van het bebouwingsvlak op het perceel tussen de Halsterseweg 78 en Halsterseweg 78a. De afdeling is met de gemeente van mening dat er geen ernstige aantasting van het woongenot plaatsvindt omdat er slechts sprake is van een minimale ruimtelijke ingreep die al via een wijziging in het bestemmingsplan mogelijk is gemaakt. Een en ander betekent dat de woning daar gewoon gebouwd kan worden.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Financiering parkmanagement 2012

Op basis van de ingediende jaarplannen van bedrijvenverenigingen heeft het college besloten een gemeentelijke financiële bijdrage te verstrekken ten behoeve van de financiering van Parkmanagement. Samen met het georganiseerde bedrijfsleven op de bedrijventerreinen wordt ingezet op verbetering van het vestigingsklimaat/bedrijfsomgeving en veiligheid op de bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Huuraanpassing kiosk Paradeplaats 13

Het college heeft ingestemd met het verlagen van de gevraagde huurprijs van de ruimte onder de kiosk aan de Paradeplaats 13. De ruimte staat reeds een jaar te huur. Met de huidige huurprijs is er op dit moment geen concrete interesse. Om langdurige leegstand te voorkomen en het object weer verhuurd te krijgen is een huurprijsaanpassing op dit moment  de meest geschikte maatregel.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Landelijk project Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties

Het college heeft besloten om niet deel te nemen aan het landelijk project voor de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. Deze voorziening maakt het voor overheden mogelijk om hun regelgeving digitaal te publiceren. Het college is wel positief over de voorziening op zichzelf, maar ziet op dit moment te weinig positieve ervaringen. Bovendien is er een financieel risico als veel gemeenten niet mee zouden doen omdat de gemeenten die wel meedoen opdraaien voor de kosten. Het college wil bij de VNG aandacht vragen voor dit probleem en vragen of de VNG hierin een rol kan hebben.

Momenteel publiceert de gemeente bekendmakingen van regelgeving op de gemeentepagina. Het gaat hier slechts om een klein deel van de ruimte van de gemeentepagina.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Subsidie Stichting Bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom 2012

Het college van B & W heeft besloten om de Stichting BI-Zone Centrum Bergen op Zoom subsidie te verlenen voor het jaar 2012 voor het uitvoeren van de activiteiten uit haar jaarplan 2012. Deze activiteiten in het centrum betreffen onder andere veiligheid, leefbaarheid en gebiedspromotie.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Rolverdeling College-werkgroep invoering Wet Werken naar Vermogen (WWnV) en decentralisatie Zorg

Het college heeft de uitgangspunten vastgesteld onder welke het college de werkgroep uit de raad (invoering WWnV en decentralisatie Zorg) ondersteunt. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over documenten die aan de werkgroep worden aangeboden. Die zullen ook ter kennisname aangeboden worden aan het college. Daarnaast heeft het college het Presidium verzocht om op 19 maart een presentatie te mogen houden voor de raad over de decentralisatie begeleiding AWBZ.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en burgemeester Han Polman

Raadsvoorstel Herstructurering Wet sociale werkvoorziening

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op zoom heeft een voorstel over de herstructurering Wet sociale werkvoorziening aan de gemeenteraad aangeboden. Dit voorstel heeft betrekking op de herstructurering van de wet sociale werkvoorziening, waarbij aan de raad wordt gevraagd de uitgangspunten – voor en door het college in te dienen herstructureringsplan- vast te stellen. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van het herstructureringsplan.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Borstbeeld Nelson Mandela

Het college heeft besloten niet mee te werken aan het plaatsen van een borstbeeld van Nelson Mandela op de hoek van het Nelson Mandela plantsoen. In opdracht van de gemeente heeft stichting KidOR (Kunst in de Openbare Ruimte) een vakjury samengesteld om het voorstel te beoordelen. Op grond van het juryrapport heeft de stuurgroep Kunst in de Openbare Ruimte, waarin gemeente  en KidOR vertegenwoordigd zijn, het college geadviseerd niet mee te werken aan dit initiatief. Het borstbeeld voegt onvoldoende toe aan de kunst in de openbare ruimte.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken