Sluiten

Openbare besluitenlijst 6 maart 2012

Roks, M.

Opbrengsten verkenning Floriade 2022

Het college is akkoord gegaan met het organiseren van bijeenkomsten om informatie uit te wisselen en verbindingen te leggen tussen de strategische agenda’s van West-Brabant en Zeeland en afspraken te maken over de uitwerking daarvan.

Vorig jaar hebben de provincies Zeeland en Noord-Brabant en de gemeenten Tholen en Bergen op Zoom gezamenlijk de mogelijkheden verkend om een Floriade te organiseren in Zuidwest-Nederland.  Ondanks het feit dat de initiatiefnemers hebben besloten zich niet kandidaat te stellen voor de Floriade 2022 is men van mening dat de verkenning waardevolle inzichten en samenwerkingsresultaten heeft opgeleverd die ook zonder het perspectief van een DeltaFloriade verdere ontwikkeling verdienen. De stuurgroep heeft op 25 januari jongstleden van gedachten gewisseld over de opbrengst van de verkenning en geconstateerd dat er waardevol materiaal ligt en dat er waardevolle verbindingen zijn gelegd.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2012

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma handhaving 2012 vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma worden de concrete activiteiten beschreven die in 2012 worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma ‘vriendelijk als het kan, streng als het moet’,  is de nota die volgt op de Nota Integraal Handhavingsbeleid 2011.  Kaders worden nu omgezet naar concrete taken, activiteiten en acties met de daarbij behorende capaciteit en middelen.  De werkzaamheden worden uitgevoerd door het team handhaving van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Toezicht en handhaving vinden op diverse wijzen plaats. Er wordt gestreefd naar preventief maatwerk en indien nodig wordt er repressief opgetreden. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met reguliere controles op basis van bestuurlijke prioriteiten, wordt er adequaat gereageerd op meldingen en klachten en worden gebiedsgerichte en themagerichte controles uitgevoerd.

In de uitvoeringsnota wordt aangegeven waar de hoogste prioriteit ligt als het gaat om controles en handhaving. Daarbij moet gedacht worden aan het bouwen of slopen met gevaar voor de veiligheid en gezondheid, gebruik in afwijking van het Gebruiksbesluit (brandveilig gebruik), inrichting zonder vergunning/melding of in afwijking van vergunning, Evenementen, Vuurwerkcontroles, Drugsoverlast en controles bij Kinderopvanginstellingen.

Andere zaken die hoog op de agenda staan zijn het illegaal dumpen van afval en overlast van verkeerd geplaatste fietsen en overlast van hondenpoep.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verlenen mandaat aan de Regionaal Commandant Brandweer

Het college heeft besloten mandaat te verlenen aan de Regionaal Commandant van de Brandweer van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft hierom verzocht. Via dit besluit is de brandweercommandant gemandateerd om medewerkers van de brandweer die vallen binnen de Veiligheidsregio aan te wijzen voor het houden van toezicht op de naleving van brandveiligheidswet- en regelgeving.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Gevoeligheidsanalyse groepsrisico Bevi-inrichtingen

Het college heeft de gevoeligheidsanalyse groepsrisico voor bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vastgesteld. In de analyse zijn de toekomstplannen (Structuurvisie) van de gemeente getoetst op ‘groepsrisico’. Dat wil zeggen dat per Bevi-bedrijf,  dat zijn bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, is berekend wat in de toekomst de gevolgen zijn voor de omgeving van het bedrijf, als er een incident plaats zou vinden. Daarbij is een landelijk geldende waarde als grens genomen. Uit de analyse blijkt dat als de structuurvisie wordt gevolgd, er geen knelpunten zijn.  Zolang nieuwe of herziene bestemmingsplannen passen binnen de structuurvisie, zal het plan dus geen gevolgen hebben voor het groepsrisico.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Rol van gemeente op basis van Regionaal Crisisplan

Het college heeft besloten tot invullen van de rol van de gemeente in de operationele hoofdstructuur rampenbestrijding en crisisbeheersing op basis van het Regionaal Crisisplan.

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s in werking getreden. In de wet en het besluit staat onder andere aangegeven wat de rol is van de gemeente tijdens een crisis. Er zijn verschillende verantwoordelijkheden benoemd per gemeente. Door het besluit van het college wordt dit geregeld binnen de gemeente Bergen op Zoom. Binnen het district Bergen op Zoom (de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) hebben de gemeenten besloten om gezamenlijk invulling te geven aan de rollen van de gemeente in de crisisbeheersing.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Handhavingsbesluit voor overtreding Woningwet en Bouwbesluit

Het college heeft besloten om handhavend op te treden vanwege overtreding van de Woningwet en het Bouwbesluit bij een pand aan het Sint Catharinaplein. Het gaat voornamelijk om de staat waarin de goot van het pand verkeert. In september vorig jaar is een vooraanschrijving handhaving verzonden. De eigenaar heeft vervolgens wel werkzaamheden aan het pand verricht, maar de werkzaamheden zijn nooit helemaal afgerond. Hierdoor wordt niet alle hemelwater van het dak via de regenpijp naar het riool afgevoerd, maar wordt het hemelwater deels rechtstreeks vanuit de goot op straat gestort.

De eigenaar wordt nu gelast de overtreding te beëindigen door de dakgoot binnen 8 weken na de verzenddatum van het besluit te voorzien van zinkbekleding en van kopschotten. De eigenaar verbeurt een dwangsom van 750,- euro indien niet of niet tijdig aan de last wordt voldaan.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Subsidieaanvraag 2012 en 2013 voor het project ‘Talent in de wijk’

Het college heeft besloten aan de Stichting To Do een eenmalige subsidie te verlenen.
Stichting To Do heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van het Project ‘Talent in de Wijk’. Het project, bestaande uit een opleidingstraject, voorafgegaan aan een talentenjacht, heeft als doel om jongeren een podium te bieden, verschillende wijken uit de gemeente Bergen op Zoom nauwer met elkaar in contact te brengen en elkaars pluspunten duidelijk naar voren te brengen. Talent in de Wijk biedt kinderen en kansarme jongeren de mogelijkheid zich te ontplooien. Het project wordt uitgevoerd in 2012 en 2013. Omdat het project aansluit bij de doelstellingen van het Actieplan Polarisatie, wordt de subsidie verstrekt vanuit de middelen die vanuit het Rijk voor dit actieplan beschikbaar zijn gesteld. Stichting To Do zal dit project onder meer koppelen aan diverse activiteiten die in het kader van Bergen op Zoom 800 jaar stad worden uitgevoerd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subregionaal convenant Zorg en Jeugd

Het college heeft ingestemd met het subregionale convenant Zorg voor Jeugd.

De gemeente Bergen op Zoom maakt op dit terrein afspraken met betrokken partijen samen met andere gemeenten, namelijk Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge en Moerdijk. Het convenant regelt de samenwerking rond het systeem Zorg voor Jeugd. Hoe de werking van het systeem is en wat de afspraken onderling rond het gebruik zijn. Daarnaast staan in het convenant de rechten en plichten van de instellingen en het gebruik beschreven. Ook voorziet het convenant in de rechten en plichten en privacy van de jeugdigen en zijn ouders/verzorgers. Voor hen staat opgenomen op welke wijze ze bezwaar kunnen maken en hoe zij een registratie uit het systeem kunnen laten halen door het college van burgemeester en wethouders. Kortom, het convenant regelt de samenwerking en is belangrijk om het gebruik van het systeem zo optimaal mogelijk te maken.  Op 22 maart wordt het subregionale convenant ondertekend door de betrokken partijen. Wethouder Arjan van der Weegen zal hierbij zijn en tekenen namens de gemeente Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Definitieve gunning opdracht bouw Aventurijncollege

Het college is akkoord gegaan met de gunning van de opdracht voor de bouw van het Aventurijncollege. Er is een aanbesteding gedaan voor de nieuwbouw van het Aventurijncollege in de Markiezaten. De beste inschrijving was van Pellikaan Bouwbedrijf. Op de voorlopige gunning zijn geen bezwaren ontvangen. De opdracht wordt nu definitief aan Pellikaan Bouwbedrijf gegund.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan ‘Groenstrook Kijk in de Pot’

Het college heeft besloten, met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State, het bestemmingsplan ‘Groenstrook Kijk in de Pot’ opnieuw in procedure te brengen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beslissing op bezwaar planschadeverzoek Buurtweg

Het college heeft besloten om een ingediend bewaarschrift, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren zodat de bezwaarmaker niet in aanmerking komt voor planschade. Op 10 juli 2010 is een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade ingediend als gevolg van de verleende vrijstelling ex artikel 19 WRO voor de bouw van 24 appartementen en 20 grondgebonden woningen aan de Buurtweg in Halsteren.

Het college heeft op 3 augustus 2011 besloten om conform het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) het verzoek af te wijzen omdat geen planologische verslechtering is opgetreden. Op 1 september 2011 is een bezwaarschrift ingediend ten aanzien van dit besluit.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Werkzaamheden tennisbanen Halsterse Tennis Vereniging (HTV)

Het college heeft besloten de werkzaamheden om het aantal banen van tennisvereniging HTV uit te breiden, deze week te starten. Vorig jaar september is de gemeenteraad al akkoord gegaan met de uitbreiding van de tennisbanen op sportpark De Beek.

Op zaterdag 10 maart heeft de tennisvereniging HTV de plannen voor nieuwbouw of verbouw van het clubgebouw naar de buurt gepresenteerd. Op verzoek van de tennisvereniging heeft de gemeente de plannen voor de tennisbanen toegelicht, waarbij ook is gesproken over de start van de werkzaamheden die aanvankelijk op maandag 12 maart stonden gepland.

Omdat er bij omwonenden onduidelijkheid bestond over het kappen van een drietal bomen is maandag de kap uitgesteld en is een kadastrale nameting uitgevoerd.

Uit de nameting is gebleken dat de drie ‘oude’ bomen vallen binnen de bestemming ‘sport’. Voor de uitbreiding van de tennisbanen zijn geen gronden nodig die vallen binnen de bestemming ‘groen’. Dit betekent dat de aanleg van de tennisbanen door kan gaan.

Overigens is er op meerdere momenten met de buurt gecommuniceerd over de plannen. In september 2011 en op meerdere momenten daarna is met een buurtbewoner en de voorzitter van het buurtcomité gesproken. De voorzitter heeft daarbij toegezegd de buurtbewoners verder te informeren.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken