Sluiten

Openbare besluitenlijst 3 januari 2012

Roks, M.

Financiering peuterspeelzaalwerk 2012 (VVE en regulier) door Stichting Peuterspeelzalen

Het college heeft besloten het beleid ten aanzien van de financiering van voorschoolse educatie ongewijzigd voort te zetten in 2012.

De Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB) ontvangt in 2012 voorschotten van € 1.436.436,- voor het uitvoeren van voorschoolse educatie (VVE) en € 279.194,- voor het uitvoeren van regulier peuterspeelzaalwerk.

Om kinderen gelijke kansen te bieden wordt er op alle zalen van SPB gewerkt met een VVE-programma. Hiermee wordt spelenderwijs extra aandacht besteed aan taalstimulering en de andere ontwikkelingsgebieden (denk-, motorisch-, creatieve-, persoonlijke- en de sociaal-emotionele ontwikkeling). Ook biedt het mogelijkheid voor extra individuele ondersteuning. Hiervoor bieden de speciaal opgeleide leidsters een uitdagende en gestructureerde omgeving. Het programma begint op de peuterspeelzaal (of kindergroep) en loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Overeenkomst doordecentralisatie onderhoud primair en (voorgezet) speciaal onderwijs

Het college heeft ingestemd met de inhoud van de Overeenkomst doordecentralisatie onderhoud primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Schoolbesturen van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs hebben met het college een overeenkomst opgesteld waarin wordt geregeld hoe de verantwoordelijkheid voor onderhoudsactiviteiten wordt overgeheveld van gemeente naar schoolbesturen (doordecentralisatie).

Het gaat hierbij om een andere doordecentralisatie dan bij het voorgezet onderwijs. De gemeente heeft voor het voortgezet onderwijs geen zorgplicht voor onderhoud. Bij het primair en het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft de gemeente die onderhoudsplicht wel. De onderhoudsactiviteiten moeten door de gemeente bekostigd worden. Hiervoor is een geoormerkte onderhoudsvoorziening beschikbaar (jaarlijks € 600.000,-). Er is geen sprake van overdracht van gebouwen of boekwaardes, het gaat alleen om het onderhoud waarbij de gemeentelijke procedure (verordening) niet meer van toepassing zal zijn en wordt gestreefd naar besparing binnen die onderhoudsvoorziening.

Om dit mogelijk te maken moet de gemeenteraad met de doordecentralisatie instemmen. In dat geval dient ook de verordening voor onderwijshuisvesting te worden aangepast omdat het onderhoud uit die verordening wordt geschrapt.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Monitor Sociale Voorzieningen 3de kwartaal 2011

 Het college heeft de Monitor Sociale Voorzieningen over het derde kwartaal 2011 vastgesteld. De Monitor Sociale Voorzieningen geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het uitkeringenbestand bij de afdeling Sociale Zaken.

Het budget dat beschikbaar is voor het uitkeringenbestand staat onder druk. Als gevolg van een overschrijding van het budget in 2010 met € 3,6 miljoen euro heeft de afdeling Sociale Zaken een plan van aanpak gemaakt waarmee in 2013 het tekort op het uitkeringenbudget teniet gedaan zou moeten zijn. Per 1 januari 2012 moet het tekort met € 2 miljoen te zijn teruggebracht tot € 1,6 miljoen en vervolgens per 1 januari 2013 nog eens met € 1,6 miljoen tot nul. Totaal dus € 3,6 miljoen per 1 januari 2013.

Uit de monitor is af te lezen dat de gemeente Bergen op Zoom op schema ligt als het gaat om het terugdringen van het tekort. Hiervoor worden wel aanvullende uitkeringen van het Rijk verdisconteerd. Gemeenten die namelijk incidenteel of meerjarig meer dan 10% tekort komen op hun budget voor hun uitkeringen kunnen (onder voorwaarden) in aanmerking komen voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU). Bergen op Zoom heeft voor het jaar 2010 hiervoor al een positieve beschikking ontvangen en komt mogelijk ook in 2011 hiervoor in aanmerking. De aanvraag IAU over 2010 betreft een bedrag van € 1.655.062,-. In 2011 zal het naar verwachting gaan om een bedrag van € 1.244.774,-.

Na een stijging van het klantenbestand in het eerste kwartaal met 21 personen heeft het tweede kwartaal een kentering plaatsgevonden die zich het derde kwartaal heeft doorgezet. Het derde kwartaal zijn 64 personen uitgestroomd zodat per 30 september 2011 nog 1325 klanten een uitkering ontvingen. Omdat de daling met name het gevolg is van de uitstroom van een groot aantal jongeren (met een lage normuitkering) heeft dit niet direct zijn weerslag op de uitgaven.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verwerking niet doorberekenen inflatiecorrectie subsidies

Het college heeft besloten om voor de subsidie 2012 in de programma’s Zorg, Sport, Welzijn, Cultuur en Toerisme in beginsel uit te gaan van een 0%-ontwikkeling ten opzichte van 2011. Bij het beleidskader was uitgegaan van een inflatiecorrectie van 2,7%. Vastgelegd was om niet de hele inflatiecorrectie door te voeren, maar hierop 2% in mindering te brengen. Bij de begroting bleek de inflatiecorrectie slechts 0,7% te zijn. Per abuis is 2% gekort op het basisbedrag. Daarom zal worden uitgegaan van een 0% ontwikkeling ten opzichte van 2011. Het tekort dat hierdoor ontstaat van € 91.000,- voor 2012 zal worden verwerkt in het 1ste Concernbericht 2012.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Uitbreiding bebouwingsmogelijkheden Dorpsstraat

Er wordt geen medewerking verleend aan het verzoek om een pand aan de Dorpsstraat 174 in Halsteren aan de achterzijde met  een bouwlaag uit te breiden. Door de uitbreiding zouden de drie garages op het binnenterrein bereikbaar blijven, maar zou de ruimte te beperkt zijn om een veilige verkeerssituatie te garanderen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van de VVD over het benutten van de gemeentelijke website en het antwoord hierop en een brief van Lijst Linssen over vuurwerkoverlast en het antwoord hierop. 

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Wijzigen beeldkwaliteitsplan De Schans 4e fase

Het college heeft het beeldkwaliteitsplan De Schans 4e fase gewijzigd. Hierdoor wordt de bouw mogelijk van een complex met maximaal vier bouwlagen en maximaal twaalf appartementen aan de Guldenroede in Halsteren.  

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen 

Instellen eenrichtingsverkeer Korte Parkstraat

Op verzoek van de bewoners van de Korte Parkstraat hebben B&W besloten in deze straat eenrichtingsverkeer in te voeren. De bewoners hebben hierom verzocht om de verkeersdrukte en - overlast te beperken. Een verkeerstelling wijst uit dat bij eenrichtingsverkeer per etmaal 500 voertuigen moeten omrijden. Het college vindt dit aantal aanvaardbaar. Bovendien past het instellen van eenrichtingsverkeer in deze straat in een logische verkeersroute om het centrum en heeft de busmaatschappij geen problemen met het instellen van eenrichtingsverkeer. De rijrichting is vanaf de Noordsingel naar de Korneel Slootmanslaan.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Voorbereidingsbesluit Kijk-in-de-Pot Escarp

De raad wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Kijk-in-de-Pot Escarp. Dit is het gebied achter de woonboulevard. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen. Het huidige bestemmingsplan staat ‘gestapelde woningbouw’ toe. In het nieuwe bestemmingsplan wordt uitgegaan van twee-onder-een-kapwoningen en/of vrije kavels. Het voorbereidingsbesluit dient om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Aanpassing beleidsregels planologische afwijkingen

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) geeft de mogelijkheid om binnen de bebouwde kom het gebruik van gebouwen te wijzigen. Hiervoor heeft de gemeente algemene beleidsregels opgesteld. Door de beleidsregels aan te passen kan in gevallen, waarin dit wenselijk wordt geacht en onder voorwaarden, medewerking worden verleend aan het wijzigen van het gebruik.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Stand van zaken moties en amendementen

Het college van B&W informeert de gemeenteraad over de wijze waarop het uitvoering geeft aan de moties en amendementen die tijdens de begrotingsbehandeling zijn aangenomen.  

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

 

Financiële afwikkeling brand Chemie-Pack Moerdijk

Op 5 januari 2011 vond een grote brand plaats bij Chemie-Pack in Moerdijk. De totale kosten van het bestrijden van de brand en het wegnemen van de gevolgen ervan bedragen € 69,46 miljoen. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 26 mei een motie aangenomen, waarin zij aangaf geïnformeerd te willen worden over de kostenverdeling. Die is als volgt:

 

Kostenverdeling

Organisatie

Kosten*

Vergoeding Rijk*

Moerdijk/ Veiligheidsregio/ Rijkswaterstaat (opruimen slurrie, bluswater, inzet personeel)

€ 19,94

€ 5,1

Provincie Noord-Brabant (bodemsanering)

€ 38,2

€ 17,5

Waterschap Brabantse Delta (vervuild slootwater)

€ 11,5

€ 5,25

* in miljoenen euro’s

 

In de jaarrekening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een bedrag bestemd voor de brand Moerdijk. Er zijn geen extra kosten voor de gemeente Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Medewerking vergroten woning Listztstraat

Het college heeft besloten om in afwijking van het geldende bestemmingsplan medewerking te verlenen aan het vergroten van een woning aan de Listztstraat 22 in Halsteren. De uitbreiding van het hoofdgebouw overschrijdt het bouwblok met circa 0,5 meter. 

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 2012

Burgemeester en wethouders hebben onlangs besloten om samen met andere gemeenten in West-Brabant een opdracht uit te zetten voor integrale jeugdgezondheidszorgvoor 0- tot 19-jarigen. In de regio is nog geen consensus om dit voor 2012 te realiseren. Het college heeft dus besloten om net als voorgaande jaren de opdracht voor de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen te gunnen aan Thuiszorg West-Brabant.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Wijziging bouwblok Balsedreef

B & W zijn bereid medewerking te verlenen aan een wijziging van het agrarisch bouwblok aan de Balsedreef 23. Hiervoor is advies gevraagd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. Deze commissie acht de wijziging van het bouwblok, waardoor de bouw van een akkerbouwloods mogelijk wordt, noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Er wordt een wijzigingsprocedure opgestart. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Opsporen en verwijderen explosieven Kleine Melanen

Voor het baggeren van de Kleine Melanen was het noodzakelijk mogelijk aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen en te ruimen. Met de voldoening van de eindafrekening van het bestek kan de gemeente dit dossier sluiten.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek bouw bedrijfswoningen Van Aldegondebaan

Het college verleent geen medewerking aan de bouw van twee bedrijfswoningen aan de Van Aldegondebaan 5. Deze locatie wordt niet geschikt geacht aangezien een goed woonklimaat niet kan worden gegarandeerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Transformatie camping Heidepol

De eigenaar van camping Heidepol krijgt een uiterste termijn om zijn transformatieplan voor de camping in te dienen.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Nieuwe Natuurwet

Naar aanleiding van de aangekondigde landelijke Nieuwe Natuurwet heeft het college inzicht gevraagd in de gevolgen van deze wet voor Bergen op Zoom, specifiek voor het Markiezaat. De Nieuwe Natuurwet wordt naar verwachting dit voorjaar aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie beoogt hiermee te komen tot een meer duidelijke en pragmatische regelgeving met betrekking tot natuurbescherming. De toetsing van (ruimtelijke) projecten aan de Nieuwe Natuurwet zal daarmee dus eenvoudiger kunnen worden. Bovendien zijn in de nieuwe wet minder soorten beschermd.

Bergen op Zoom is omgeven door drie beschermde natuurgebieden, zogeheten Natura 2000-gebieden,: het Zoommeer, de Brabantse Wal (natuurkern) en het Markiezaat. In de plannen van de staatssecretaris zijn geen aanpassingen voorzien ten aanzien van de overeengekomen Europese bescherming van deze gebieden.  

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Regeling sociaal-culturele bijdrage minima 2012

De Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima is per 1 januari 2012 aangepast. Deze aanpassing is noodzakelijk vanwege een wettelijke normering van het gemeentelijk inkomensbeleid op maximaal 110 % (voorheen 120 %) van het sociaal minimum én de verordeningsplicht in de Wet werk en bijstand voor participatie van schoolgaande kinderen.

Het doel van de regeling is het bevorderen en vergroten van deelname aan de samenleving van huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum. De gemeente kan een bijdrage verstrekken voor activiteiten waarbij actief aan de samenleving wordt deelgenomen, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekonderwijs of museumbezoek.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Brief Ecologisch Adviesbureau De Brabantse Wal

Het college verschaft in een antwoordbrief Ecologisch Adviesbureau De Brabantse Wal  informatie over de Randweg Zuidwest, met name over de MER-procedure van het deel Schaliehoefplein – aansluiting op de A4/A58 en over ontwikkelingsmogelijkheden. 

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Begroting 2012

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft de begroting 2012 goedgekeurd. De provincie is van oordeel dat de begroting en de bijbehorende meerjarenraming 2013-2015 structureel in evenwicht is. Het gevolg is dat de provincie in 2012 niet iedere begrotingswijziging vooraf moet goedkeuren.

De provincie beoordeelt ieder jaar de begroting van alle gemeenten in Noord-Brabant. Hierbij wordt met name gekeken in hoeverre er tegenover de structurele kosten in de begroting ook structurele inkomsten staan. Volgens de provincie is dat bij de begroting 2012 van de gemeente Bergen op Zoom het geval. 

Het oordeel van de provincie over de begroting is bepalend voor de wijze van toezicht op de gemeente gedurende het jaar 2012. Dit toezicht kent twee vormen: preventief en repressief toezicht. Preventief toezicht is de zwaarste vorm van toezicht en houdt in dat de provincie wijzigingen in de begroting moet goedkeuren voordat de gemeente uitgaven doet of nieuw beleid uitvoert.

Voor Bergen op Zoom geldt de andere vorm: het repressieve toezicht. Hierbij mengt de provincie zich niet in het uitvoeren van de gemeentelijke begroting en is er dus vooraf geen goedkeuring van de provincie nodig. 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Toeleiding doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie

Thuiszorg West-Brabant krijgt voor 2012 de opdracht voor het toeleiden van zogenoemde doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vanuit het consultatiebureau naar een voorschoolse voorziening, zoals een peuterspeelzaal of kinderopvang die een VVE-programma aanbieden. Deze kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, hebben baat bij het zo vroeg mogelijk signaleren en wegnemen of verminderen van (taal)achterstanden. Zo kunnen zij een goede start maken in het basisonderwijs.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Verkoop de Moerkens

Het gebouw De Moerkens aan de Kapittelstraat is verkocht aan een ondernemer die in dit gebouw een kinderopvanginstelling zal huisvesten en tevens het aanbod van wijkactiviteiten zal blijven verzorgen na het vertrek van de huidige beheerder. Vanwege het aanbod van maatschappelijke activiteiten door een ondernemer, voorheen verricht onder regie van de gemeente, kan een bijdrage worden verstrekt uit het Economisch Stimuleringsfonds. 

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken