Sluiten

Openbare besluitenlijst 28 februari 2012

Roks, M.

Welstandsvrij bouwen op terrein voormalige Cort Heijligerskazerne

Het college van B&W heeft de raad voorgesteld om het plandeel voor de uitgeefbare bouwkavels op het terrein van de voormalige Cort Heijligerskazerne als welstandsvrij gebied aan te wijzen. De raad heeft op 22 september 2011 hiervoor het voornemen uitgesproken. Dit voornemen van de raad heeft met ingang van 14 november gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen tegen het voornemen ingediend. De gemeenteraad wordt nu geadviseerd een definitief besluit te nemen om het plandeel voor de uitgeefbare bouwkavels op het terrein van de voormalige Cort Heijligerskazerne als welstandsvrijgebied aan te wijzen.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Comité Verontruste Burgers Openheid Bergse Haven

Het college heeft besloten om het bezwaar van het Comité Verontruste Burgers Openheid Bergse Haven conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. Het bezwaar van mevrouw M. Vreedenburgh wordt conform het advies van de adviescommissie wel ontvankelijk en deels gegrond verklaard. Dat betekent dat de gemeente Bergen op Zoom haar een aantal stukken zoals taxatierapporten, correspondentie met/over Nedalco en gespreksverslagen zal overhandigen. De aanvraag van het comité is niet ontvankelijk verklaard omdat het hier geen rechtspersoon betreft. Omdat de aanvraag is ondertekend door mevrouw Vreedenburgh wordt zij aangemerkt als de verzoeker en kan het verzoek wel ontvankelijk worden verklaard.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Bestemmingsplanprocedure Meilust Bedrijventerrein

Het college is akkoord gegaan met de bestemmingsplanprocedure ‘Meilust Bedrijventerrein’. Op 10 januari van dit jaar was reeds besloten om het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te leggen. Het plangebied ‘Meilust Bedrijventerrein’ is gelegen ten noordoosten van het stadscentrum en betrof het bedrijventerrein Meilust en het woonwagencentrum De Linie. Voor laatstgenoemd terrein zal later een apart bestemmingsplan opgesteld worden.

Het plangebied wordt nu begrensd door de Randweg-Noord, de Randweg-Oost, de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal en ‘Meilust Woongebied’. In het plan is een regeling opgenomen voor alle op het bedrijventerrein voorkomende functies. Met de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad zal in zijn vaststellingsbesluit de eventueel binnengekomen zienswijzen betrekken.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het college heeft ingestemd met de vaststelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2009. Een gering voordelig resultaat wordt verwerkt in de jaarrekening van 2011.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Subsidie aanvraag Dorpsraad Lepelstraat 2012

Het college heeft op basis van de hardheidsclausule besloten om de Dorpsraad Lepelstraat alsnog een subsidie te verlenen voor het jaar 2012 van € 1635,-.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Informatieverzoek BTW FC Bergen

Het college heeft besloten om een Wob-verzoek van de penningmeester van FC Bergen te honoreren door toezending van de gevraagde stukken inzake de BTW van FC Bergen. Het college heeft besloten het ingediende Wob-verzoek deels te honoreren door toezending van de gevraagde stukken.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Uitspraak Raad van State camping Bergse Hoeve

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij het hoger beroep van de exploitant van camping De Bergse Hoeve ongegrond is verklaard. De gemeenteraad heeft in 2009 geweigerd om medewerking te verlenen aan plannen tot uitbreiding van deze camping. De raad wenste geen medewerking aan de uitbreiding te verlenen omdat de locatie daarvoor niet geschikt werd geacht. Daarbij heeft de raad gewezen op de aanwezigheid in de directe omgeving van het afvalstation en de spoorlijn, waarop een toename van goederenvervoer en vervoer van gevaarlijke stoffen te verwachten is, op de omstandigheid dat de Bergsebaan zonder fiets- en voetpaden niet op de uitbreiding van de camping is berekend en op de mogelijke overlast voor omwonenden.

Tegen deze afwijzing is door de exploitant eerst beroep bij de rechtbank en nadien hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft in de uitspraak bepaald, dat de gemeente tot een rechtmatig besluit is gekomen. Dit betekent dat de uitbreidingsplannen van de camping niet gerealiseerd kunnen worden.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verlenging overeenkomst taxivervoer college

Naar aanleiding van  eerder genomen bezuinigingmaatregelen heeft het college besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om de overeenkomst voor het taxivervoer van het college met 1 jaar te verlengen per 1 september 2012. De overeenkomst loopt als gevolg van dit besluit af per 1 september 2013. De gemeente Bergen op Zoom heeft sinds vorig jaar geen eigen dienstauto meer en er is ook geen chauffeur meer in dienst.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Oriëntatiefase Project Invoering Begeleiding uit de AWBZ naar WMO

In 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor Begeleiding. Dat is nu nog een onderdeel van de AWBZ, maar wordt in 2013 onderdeel van de Wmo. De gemeente Bergen op Zoom heeft voor de invoering van de Begeleiding samen met de gemeente Steenbergen en Woensdrecht een projectplan Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo opgesteld. Dit projectplan is in december 2011 door het college vastgesteld. Doelstelling van het project is een tijdige en probleemloze invoering.

Het project is verdeeld in drie fasen: oriëntatiefase, visiefase en implementatiefase. De oriëntatiefase is inmiddels afgerond en de uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het Oriëntatiedocument Invoering Begeleiding. In het document is opgenomen hoe Begeleiding nu is georganiseerd, wie er nu gebruik van maken en welk aanbod er is. Het college heeft besloten om het document vast te stellen. Met het vaststellen van het document wordt fase 1 van het project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo afgerond. Hierover is ook de werkgroep van de raad geïnformeerd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Ontwerp-bestemmingsplan De Zeeland

Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan De Zeeland verder in procedure te brengen. Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘De Zeeland’ heeft van 17 oktober t/m 28 november 2011 ter inzage gelegen zodat iedereen een reactie in kon dienen. In dit voorontwerp zijn de gebouwen van de Zeeland en direct naastgelegen percelen voorzien van een gemengde bestemming zodat met name grootschalige detailhandel, een supermarkt en sport- en maatschappelijke functies mogelijk worden gemaakt. De ingekomen reacties hebben geleid tot een enkele aanpassing van de toelichting en (ondergeschikte) aanpassingen van de regels. Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan ‘De Zeeland’ ter inzage te leggen. De percelen Van Konijnenburgweg 1 t/m 49 oneven (woonboulevard en naastgelegen percelen tot aan de rotonde) en de herontwikkeling van het Geertruidaplein zijn binnen het plangebied getrokken zodat een afgeronde begrenzing ontstaat. De indieners van een inspraakreactie zullen per brief antwoord krijgen op de door hen ingediende reactie. De omwonenden worden eveneens per brief geïnformeerd.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Begroting 2012 Stichting Samen Onderwijs Maken

Het college van B&W heeft de begroting 2012 van de Stichting Samen Onderwijs Maken goedgekeurd. De genomen maatregelen hebben een positief effect op de meerjarenbegroting voor de jaren 2012 en 2013. Om de tekorten in 2014 en 2015 op te vangen worden door de Stichting SOM aanvullende maatregelen genomen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verzoek medewerking vrachtwagenparkeerplaats Klein Molenbeekseweg 10

Het college van B&W is in principe bereid planologisch medewerking te verlenen aan een initiatief van een inwoner (JPV Onroerend Goed/Zeebra Tours) voor een vrachtwagenparkeerplaats inclusief truckersrestaurant aan de Klein Molenbeekseweg 10.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Beantwoording raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van de BSD  over de Floriade, een brief van de VVD over de snelwegaansluiting bij de Heimolen, twee brieven van Lijst Linssen over parkeeroverlast in de Blauwehandstraat en de verkeerssituatie aan de Laan van Borgvliet en Langeweg en een brief van het CDA over h’Onderdak na 2015.

De antwoordbrieven zijn terug te vinden op het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouders Ad Coppens, Ad van der Wegen en Ton Linssen

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken