Sluiten

Openbare besluitenlijst 23 januari 2012

Roks, M.

Capaciteitsbepaling schoolgebouwen 2011

Het college heeft de geactualiseerde capaciteitsbepaling schoolgebouwen 2011 vastgesteld. Jaarlijks stelt het college de geactualiseerde capaciteitsbepaling vast voor gebouwen voor primair en speciaal onderwijs in de gemeente. Wijzigingen komen voort uit uitbreidingen of de inzet van leegstaande lokalen voor andere doeleinden zoals peuterspeelzaalwerk of buitenschoolse opvang.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Indexering normvergoedingen onderwijshuisvesting

Het college heeft voor dit jaar geïndexeerde normvergoedingen vastgesteld voor onderwijs huisvestingsvoorzieningen. Deze normvergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkelingen op basis van het zogeheten MEV-indexcijfer (Macro Economische Verkenningen). 

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Samenwerking in de Vlaams Nederlandse Delta

B en W informeren de gemeenteraad door middel van een brief over de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Nederlandse Delta door 3 Nederlandse (Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland) en 3 Belgische (Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) provincies. De Vlaams Nederlandse Delta is de opvolger van de Rijn Schelde Delta samenwerkingsorganisatie, die eind 2011 eindigde.

Deze zes provincies vormen de trekkers van een nieuw netwerk voor Vlaams Nederlandse samenwerking en willen hierbij ook bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen en nationale en gemeentelijke overheden betrekken. De samenwerking is er op gericht (grensoverschrijdende) projecten te faciliteren, initiatieven te nemen en overleg te organiseren rond de havens uit de Vlaams-Nederlandse regio.  

Tijdens de ondertekening zijn de resultaten gepresenteerd van een gezamenlijke studie door de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam ‘Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams Nederlandse Delta in 2040’. De hoofdlijnen hiervan zijn in de brief aan de raad aangegeven. Het college stelt verder, naar aanleiding van de informatieve bijeenkomst met de gemeenteraad in december over vervoer en transport,  dat het goed zou zijn een samenhangend vervoersonderzoek voor Zuidwest Nederland te initiëren om de kansen en mogelijkheden op dit gebied te bepalen. Het heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ton Linssen 

Periodieke inspecties

Tijdens periodieke BRZO-inspecties (Besluit Risico’s en Zware Ongevallen) bij de bedrijven Crealis Nederland BV en Nuplex Resins BV zijn geen overtredingen geconstateerd. Het college heeft hiervan kennisgenomen.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Burgemeestersgame

Om voorbereid te zijn op een crisis, oefenen de leden van het college. Als aanvulling op de oefeningen die jaarlijks door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden georganiseerd, hebben TNO en het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters een instrument ontwikkeld om ook te kunnen oefenen via internet. Op deze manier is het mogelijk vaker te oefenen op een moment naar keuze en hoeft er geen compleet team beschikbaar te zijn.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Beslissing op bezwaar afwijzing handhaving

Het college verklaart een bezwaar, dat is ingediend tegen de afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden tegen laad- en losactiviteiten in de Geweldigerstraat, ongegrond. Het college volgt hierin het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. In de Geweldigerstraat geldt geen laad- en losverbod en dus is er geen sprake van een overtreding. Hulpdiensten zijn ervan op de hoogte dat de straat voor hen bereikbaar is vanaf het Sint Catharinaplein. Bij de herinrichting van het complex wordt rekening gehouden met de locatie van de bevoorrading.   

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een raadsbrief van de CDA-fractie over de verkoop van Den Enghel. Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ad van der Wegen

Voorlopige uitspraak Raad van State Heimolen

De Raad van State heeft een voorlopig oordeel uitgesproken over het bestemmingsplan Ontwikkelingsproject Heimolen, waarin de bouw van 8 ruimte voor ruimtewoningen mogelijk wordt gemaakt. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van mening dat er nader onderzoek nodig is op het gebied van de flora- en faunawetgeving. Zo zijn de gegevens van het natuurloket gedateerd en is een actualisering van de natuurwaarden nodig.

Verder is onduidelijk hoe het (verkeers-)geluid zich verhoudt tot de toegestane snelheid. Weliswaar bestaat het voornemen van de gemeente om de snelheid ter plaatse van 80 km/uur naar 60 en 30 km/uur terug te brengen, maar het is nog niet duidelijk hoe en wanneer dit gebeurt en wat de effecten voor het geluid zijn.

Ook is een nadere onderbouwing nodig van de grootte van de bouwpercelen in relatie tot de omgeving. In de notitie Lintbebouwing (2004) staat aangegeven dat er aansluiting moet worden gevonden bij de bestaande woningen. Er  is echter een aanmerkelijk verschil in de huidige woningen met een inhoudsmaat van 600 m3 en de inhoud van de Ruimte voor ruimtewoningen, die maximaal 1600 m3 kunnen worden.

Overigens heeft de uitspraak slechts betrekking op de 7 oostelijke ruimte voor ruimtewoningen, niet op de meest westelijk gelegen woning. De gemeente gaat aan de slag om bij de bodemprocedure duidelijkheid over bovengenoemde punten te verschaffen.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Tarieven Openbare Ruimte 2012

Het college heeft de tarieven 2012 vastgesteld van de afdeling Openbare Ruimte voor het verrichten van diverse diensten aan derden. Het gaat hier onder meer om het realiseren van nieuwe rioolaansluitingen, het ontstoppen van bestaande rioolaansluitingen en het verhuren van materieel aan particulieren,  verenigingen en bedrijven zoals dranghekken, vlaggen/masten en afzetmaterialen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming (plan)schade

Burgemeester en wethouders hebben het bezwaar tegen het besluit, om vooralsnog geen vergoeding van (plan)schade voor een perceel aan de Calandweg toe te kennen, ongegrond verklaard. De tegemoetkoming is voldoende verzekerd door het aanbieden van compensatie in natura door de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het perceel te laten herstellen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitvoeringsbesluiten informatiebeheer ISD Brabantse Wal

Eind januari 2012 gaat de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal daadwerkelijk haar werkzaamheden uitvoeren in het stadskantoor van de gemeente Bergen op Zoom. Het college heeft besloten dat voortaan met digitale klantdossiers wordt gewerkt. Dit betekent dat de papieren dossiers worden vervangen door digitale. Een digitaal klantdossier wordt na zeven jaar na einde van de klantrelatie vernietigd.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Reactie op concept provinciale strategie bedrijventerreinen

Het college geeft een schriftelijke reactie op de conceptstrategie bedrijventerreinen en andere werklocaties van de Provincie Noord-Brabant. In een brief onderschrijven B en W de uitwerking van de provinciale strategie, in afstemming met regio en gemeenten, langs twee sporen:

  • het op orde hebben van de regionale programmering en afstemming
  • versterken van prioritaire economische clusters en maatschappelijke opgaven.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken