Sluiten

Openbare besluitenlijst 20 maart 2012

Roks, M.

Ontwikkelingen Landgoed Lievensberg

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Klimbos’ verder in procedure te brengen. Het plangebied wordt grofweg voorzien tussen de A58 tot en met het terrein van de Stay-Okay. In het plan wordt het educatief centrum op het terrein van de Stay-Okay mogelijk gemaakt en kunnen het Klimbos danwel andere recreatieve voorzieningen worden gerealiseerd. In overleg met omwonenden is het eerdere voorstel, om een parkeervoorziening aan de Klaverveldenweg aan te leggen, gewijzigd in een locatie aan de Balsedreef. Het pand Balsedreef 2 behoudt zijn woonbestemming. Om Villa Lievensberg te behouden en een ontwikkelingsmogelijkheid te geven wordt hiervoor een gemengde bestemming voorzien in de zin van een maatschappelijke voorziening, horeca of kantoor. Om in de villa maatschappelijke voorzieningen mogelijk te maken moet de procedure in het kader van de Wet Geluidhinder worden doorlopen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne’

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne’ ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne’ voorziet in de mogelijkheid om op het perceel Van Konijnenburgweg 85, de nieuwe brandweerkazerne te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 16 januari 2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn ook geen andere redenen het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Daarom wordt de raad geadviseerd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Omdat de grond eigendom is van de gemeente is het vaststellen van een exploitatieplan, waarmee kosten kunnen worden verhaald, niet aan de orde.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststellen gewijzigde bouwverordening

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen de ‘Verordening tot de 12de wijziging van de Bouwverordening voor de gemeente Bergen op Zoom’ vast te stellen. De inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 (op 1 april a.s.) noopt tot aanpassing van de huidige bouwverordening. Na 1 april 2012 zal van rechtswege een deel van de bouwverordening vervallen. Het (nieuwe) Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) en een groot deel van de huidige bouwverordening. De belangrijkste bouwregelgeving wordt hiermee geconcentreerd in één besluit.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Actualisering Welstandsnota

Het college heeft ingestemd met het projectplan Actualisering Welstandsnota waarmee tot een vernieuwd welstandbeleid wordt gekomen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Voorstel tot beschikbaar stellen van twee kredieten

Het college stelt de gemeenteraad voor kredieten beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het westelijk gedeelte van de Stationsstraat en de herinrichting van de Korte Bosstraat e.o.

Voor het deel van de Stationsstraat wordt een bedrag van 315.000 euro, exclusief BTW gevraagd. Voor de Korte Bosstraat e.o. gaat het o een bedrag van 239.200 euro exclusief BTW. De gelden worden gehaald uit het krediet Herinrichting Openbare Ruimte Binnenstad.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitnodigingen Bergen op Zoom 800 jaar stad

Met betrekking tot de viering van Bergen op Zoom 800 jaar stad heeft het college van burgemeester en wethouders een uitnodigingenprotocol vastgesteld. Daarbij worden de 800-jaar stad activiteiten ingepland in de agenda’s van de collegeleden, worden de zustersteden uitgenodigd voor delen van het programma en worden de uitnodigingenlijsten op integrale wijze opgesteld.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Weigering correcties op geboortedatum

Het college heeft besloten om in twee gevallen bezwaarschriften tegen weigering van correcties op geboortedata ongegrond te verklaren. Het gaat om twee personen die naar de mening van de adviescommissie voor de bezwaarschriften niet kunnen aantonen op welke datum zij geboren zijn. Daardoor krijgen zij de standaard datum 00-00 mee in de Gemeentelijke Basis Administratie.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Planschade bestemmingsplan De Schans 2000

Het college heeft kennisgenomen van een uitspraak van de Raad van State, waarin een hoger beroep van een inwoner tegen het besluit om zijn verzoek om planschade ongegrond wordt verklaard. Het gaat om een verzoek om planschade in het kader van het bestemmingsplan Schans 2000.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Derde oplaadpunt voor elektrisch auto’s

Het college heeft besloten een oplaadpunt voor elektrische auto’s te plaatsen op het St. Catharinaplein. Dit is het derde oplaadpunt in de gemeente. Met het oplaadpunt wordt een bijdrage geleverd aan het thema ‘Duurzame mobiliteit uit de Kadernota Milieu en Duurzaamheid 2010-2014 die door de raad op 27 mei 2010 is vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de gemeente voor 2014 vijf oplaadpunten wil realiseren. In 2011 zijn twee oplaadpunten gerealiseerd: één op Plein XIII en één op de Wouwsestraatweg. Het oplaadpunt wordt betaald, geplaatst en onderhouden door de Stichting E-laad.nl. De oplaadpaal blijft eigendom van de Stichting E-laad.nl

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststellen definitieve beschikking Markiezaat Container Terminal

Het college trekt de besluiten van 21 december 2010 en 4 november 2010, waarbij de Markiezaat Container Terminal B.V. een milieuvergunning verkreeg, in en verleent gelijktijdig een nieuwe milieuvergunning. Dat is nodig omdat er in de procedure een fout is gemaakt. Met een nieuw besluit wordt dit in 1 keer rechtgezet.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Wijziging doorvaart- en bedieningstijden Burgemeester Peterssluis

Het college is akkoord gegaan met wijzigingen in de doorvaart- en bedieningstijden van de Burgemeester Peterssluis. Dit betekent dat de doorvaarttijden in de winterperiode, van 1 oktober t/m 31 maart op zaterdag en zondag van 08.00 tot 15.00 uur zijn en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de zomerperiode, van 1 april t/m 30 september, zijn de doorvaarttijden op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur en op zondag van 10.00 tot 20.00 uur.

Op grond van de oude tijden was de sluis gesloten tussen 11.00 en 15.00 uur in het weekend.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Kermis Lepelstraat

Het college heeft kennisgenomen van de koppeling van het attractieaanbod van de kermis aan de Braderie van Lepelstraat. In het verleden werd de kermis in Lepelstraat gehouden op de vrijdag voorafgaande aan de eerste zondag in Augustus. Doordat de kermis in de vakantie valt liep het aantal bezoekers de afgelopen jaren sterk terug. Daarom is besloten om het kermisaanbod te koppelen aan de Braderie in Lepelstraat. Dat waarborgt ook voor de kermisondernemers het behoud van standplaatsen.

De Braderie in Lepelstraat wordt dit jaar gehouden van 25 tot en met 28 mei

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Rapport over kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Het college heeft kennisgenomen van het rapport ‘De kwaliteit van VVE in de gemeente Bergen op Zoom 2011’ van de Inspectie van het Onderwijs. Het door de Inspectie opgestelde rapport geeft een weergave van de situatie in de gemeente. Op een aantal punten scoort de gemeente zeer positief, met name wat het bereik en toeleiden van doelgroepkinderen naar voorschoolse voorzieningen betreft. Op een aantal onderdelen zijn verbeteringen mogelijk.

Een voorbeeld daarvan is het ouderbeleid. Ondanks het feit dat de meeste VVE-instellingen veel waarde hechten aan en energie stoppen in ouderbetrokkenheid is op nagenoeg geen enkele locatie nagedacht over gericht ouderbeleid. Op het gebied van kwaliteitszorg maakt de gemeente met de VVE-instellingen afspraken over de jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit van VVE en ontwikkelt daarop verbeterplannen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Parkeerbeleidsplan

Het college heeft ingestemd met het projectvoorstel Parkeerbeleidsplan dat ertoe moet leiden dat de raad eind 2012 nieuw parkeerbeleid kan vaststellen.

Met het vaststellen van de Toekomstvisie 2025 en de daarop gebaseerde Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 zijn de strategische keuzes gemaakt voor de gemeente. Ook op het gebied van bereikbaarheid zijn de strategische lijnen uitgezet. Deze lijnen vragen om een uitwerking door in het verlengde van de Structuurvisie nieuw parkeerbeleid op te stellen.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Herstructurering Theodorushaven fase 2

Het college stelt de gemeenteraad voor om voor de voorbereidende werkzaamheden voor het herstructureren van de oevers van de Theodorushaven de benodigde financiële middelen, te weten 500.000 euro beschikbaar te stellen. Ter realisatie van de herstructurering is een projectplan vastgesteld. Het bedrag dat nu gevraagd wordt is voor voorbereidende werkzaamheden voor de herstructurering van de Theodorushaven. Dit plan omvat de aanpak van in totaal 1150 meter oever dat wordt vervangen door een kadewand. Het gaat om oevers bij verschillende bedrijven.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee raadsbrieven van de fracties van de VVD en Lijst Linssen. Het gaat om een antwoordbrief op de implementatie van de motie Boa’s in de kadernota Integrale Veiligheid (VVD) en antwoord op een brief van Lijst Linssen over het gebruik van terrassen op de Grote Markt. De antwoorden zijn terug te vinden op de gemeentelijke website: www.bergenopzoom.nl

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken