Sluiten

Openbare besluitenlijst 17 februari 2012

Roks, M.

Strategie uitvoeringsprogramma Citymarketing 2012-2014

Het college heeft besloten om meer focus aan te brengen in het uitvoeringsprogramma van Citymarketing. Per domein (bedrijven, bewoners en bezoekers) zijn de belangrijkste kansen omschreven waarop citymarketing zich zal richten.

Voor bedrijven zijn dat de biobased economy, de historische binnenstad, starters en de strategische ligging van Bergen op Zoom. Voor bewoners is dat het onderzoeken of de doelgroep Rijnmonders een interessante groep potentiële nieuwe bewoners kan zijn voor met name Schelde Veste en het vermarkten hiervan. Voor bezoekers richt citymarketing zich met name op het 800-jarig bestaan van Bergen op Zoom in 2012 en worden ook kansen gezien ten aanzien van bezoekers vanuit het zuiden (Vlaanderen).  Aan het Presidium is verzocht een presentatie te mogen geven aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beslissing op bezwaar lasten onder dwangsom muziek kantines FC Bergen en Nieuw Borgvliet

Het college heeft besloten, conform de adviezen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften, de bezwaren van de voetbalverenigingen FC Bergen en Nieuw Borgvliet tegen de lasten onder dwangsom wegens overschrijding van de geluidsnormen door muziek respectievelijk ongegrond en niet-ontvankelijk te verklaren.

Eind september vorig jaar hebben FC Bergen en Nieuw-Borgvliet een last onder dwangsom opgelegd gekregen omdat bij herhaling de geluidsnormen werden overschreden door muziek vanuit de kantines. Het bezwaarschrift van RKVV Nieuw Borgvliet is te laat ingediend en wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaarschrift van FC Bergen wordt ongegrond verklaard omdat naar de mening van de gemeente (en van de adviescommissie voor de bezwaarschriften) er geen grond is om van handhaving af te zien en dat niet de gemeente, maar de inrichtinghouder (de voetbalvereniging) de overtreder is van de voorschriften. De overtredingen worden ook niet veroorzaakt door de wijze waarop het complex is gebouwd of gesitueerd, maar door het muziekgeluid afkomstig van de kantines. 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Parkeertarieven op zondagen

Het college heeft besloten om vanwege de aangepaste openingstijden van de Jumbo en de MediaMarkt, de openingstijden van de parkeergarage de Parade aan te passen van 10.30 tot 18.30 uur.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016 ‘Veiligheid in Balans’

Het college heeft ingestemd met de kadernota ‘Integrale Veiligheid’ waarin de strategische lijnen staan beschreven van het veiligheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom voor de jaren 2012-2016.

De afgelopen maanden is er door diverse partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van de kadernota ‘Veiligheid in Balans’. Er is een intensief traject gevolgd met externe partners die allen actief zijn op het gebied van Veiligheid. Dit zijn de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer, Stadlander, het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), SIW (Sterk In Welzijn) en het Veiligheidshuis. Naast deze professionals is er ook een interactieve bijeenkomst geweest met een afvaardiging van de buurtpreventie, de adviesraden, het migrantenplatform en parkmanagement. Tijdens deze interactieve bijeenkomst zijn de kaders van deze kadernota gepresenteerd en hebben de aanwezigen mee kunnen denken over de verdere invulling van de ambities.

Een concept versie van de kadernota is ook verstuurd aan de hierboven genoemde partijen, zodat zij de kans hebben gekregen om nog aanvullingen en aanpassingen te doen. Van deze mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt. Ook de gemeenteraad is de afgelopen maanden op meerdere momenten geïnformeerd over de voortgang van de kadernota en ook hebben de leden van de gemeenteraad de kans gekregen om input te leveren voor de nota. De kadernota wordt aangeboden aan de commissie Burger en Bestuur van 22 maart 2012 (meningsvormend) en aan de gemeenteraad van 29 maart (besluitvormend).

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouders Ad Coppens, Arjan van der Weegen, Ad van der Wegen en Ton Linssen

Stand van zaken Biobased Economy (BBE) en samenwerkingsovereenkomst Green Chemistry Campus (GCC)

Het college heeft kennisgenomen van de recente ontwikkelingen rondom Biobased Economy (BBE). BBE staat voor een economie waarin voor de energievoorziening en de productie van halffabricaten/eindproducten gebruik wordt gemaakt van bioraffinage, plantaardige grondstoffen (biomassa) en/of hergebruik van reststoffen/reststromen.

Door een krachtige samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemingen heeft BBE Zuidwest-Nederland zich een onderscheidende positie verworven onder de noemer 'agro meets chemistry'. Daarbinnen neemt de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom een belangrijke positie in als toplocatie. In navolging van de provincie Noord-Brabant en NV REWIN heeft het college besloten deel te nemen in de BV van deze campus via de NV Indumij. Het college heeft besloten de reeds voor het thema BBE gereserveerde middelen uit het Economisch Stimuleringsfonds (€ 300.000) beschikbaar te stellen aan de NV REWIN voor acquisitieactiviteiten voor de campus, en deze uitname uit genoemd fonds via de NV Indumij plaats te laten vinden. Het college is voornemens om de NV Indumij op deze wijze te positioneren vanwege de uitvoeringskracht van de NV-vorm, de onafhankelijke positie van de NV Indumij richting bedrijfsleven en cofinancieringsmogelijkheden. Met een dergelijke werkwijze blijft de verantwoordingslijn met betrekking tot de besteding van het Economisch Stimuleringsfonds overigens via de gemeentelijke beleidscyclus verlopen.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ton Linssen 

Verwerving Korenbeursplein 2 en 4

Het college heeft ingestemd met de verwerving van de panden aan het Korenbeursplein 2 en 4. In de nota Cannabisbeleid 2009 is het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops gewijzigd in die zin dat vanaf 16 september 2009 in Bergen op Zoom geen verkoop van softdrugs meer wordt gedoogd. Bij de bekendmaking van dit beleid heeft de gemeente zich in principe bereid verklaard, voor zover dit voor de betreffende coffeeshoplocatie door het college wenselijk wordt geacht, de panden waarin de coffeeshops werden geëxploiteerd tegen marktwaarde aan te kopen. De wenselijkheid zit in dit geval met name in de bredere ontwikkeling van het Korenbeursplein (PleinenPlan) en wordt verder versterkt door geuite bezorgdheid van de omwonenden met betrekking tot (ongewenste) ontwikkelingen in deze buurt. Met de exploitant c.q. eigenaar van Korenbeursplein 2 en 4 is overeenstemming bereikt waardoor de gemeente overgaat tot verwerving van deze panden.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Verkoopaanbieding groenstrook De Leemput 40

B en W hebben besloten een deel van de groenstrook, grenzend aan De Leemput 40 in Halsteren te koop aan te bieden aan de eigenaar van het pand Leemput 40.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Ontwikkelingen deelgebied Kijk in de Pot

Het college stemt in met de ontbinding van de koopovereenkomst die was gesloten voor het perceel Redoute 1 onder de voorwaarden zoals aangegeven in de gesloten koopovereenkomst. Tevens heeft zij toestemming verleend tot eventuele doorverkoop van de kavel. Voor het perceel Redoute 12 heeft het college uitstel van de bouwplicht verleend tot 1 januari 2013.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom onrechtmatige kamerverhuur

B en W hebben besloten de eigenaar van een woning aan de Antwerpsestraat onder dreiging van een dwangsom gelast de onrechtmatige kamerverhuur van de woning te beëindigen.

 Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaarschrift tegen verleende omgevinsvergunning

Het college heeft besloten om de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de verlening van een omgevingsvergunning aan Blauwhoed Eurowoningen, voor het oprichten van 75 appartementen aan het Groene Gordijn, ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten omdat het besluit voldoet aan de daarvoor geldende eisen. In totaal waren er 12 bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning ingediend. De bezwaarmakers vrezen vooral verlies aan privacy, waardedaling van hun panden, parkeerdruk en aantasting van de parkstructuur.

 Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Bouwrijp maken HEMI-locatie

Het college heeft besloten opdracht te verlenen aan ‘BAM Wegen Regio Zuid-west B.V.’ voor het bouwrijp maken van de locatie HEMI voor een bedrag van € 532.000,- exclusief BTW. Het gaat om het bouwrijpmaken van de voormalige Hemi-locatie (het braakliggende terrein tussen de Wouwseweg en de Industrieweg) en het herinrichten van de huidige Industrieweg.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Antwoorden technische vragen CDA n.a.v. Normenkader Rechtmatigheid

Het college heeft ingestemd met het antwoord op vragen van het CDA die betrekking hebben op het raadsvoorstel Normenkader Rechtmatigheid. Deze antwoorden zullen betrokken worden bij de behandeling van het raadsvoorstel op de raadsvergadering van 1 maart a.s.

 Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Gewijzigd raadsvoorstel herstructurering Wsw

Het college heeft ingestemd met het gewijzigde raadsvoorstel herstructurering Wsw. De wijziging heeft betrekking op de dekking van het voorstel.

 Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Antwoorden op raadsbrieven

Het college beantwoordt brieven van raadsfracties. De antwoordbrieven aan Lijst Linssen over Overlast aan de Nobellaan, brieven aan CDA, BSD en D66 over de Wouwse Tol en een brief aan D66 over Korenbeursplein 2.

De antwoordbrieven zijn terug te vinden op het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken