Sluiten

Openbare besluitenlijst 13 maart 2012

Roks, M.

Bevoorschotting subsidies

Het college heeft besloten subsidies groter dan 7500 euro zoveel mogelijk in maandelijks termijnen uit te betalen. Voor subsidies kleiner dan 7500 euro blijft het huidige beleid, betaling in één keer, gehandhaafd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Juridische constructie brede school De Schans

Het college heeft besloten om een intentieverklaring aan te gaan om te komen tot een goede afspraak over de positie van ‘Zo’ kinderopvang in de brede school De Schans en deze onder mandaat te laten tekenen. ‘Zo’ Kinderopvang in De Schans is gebruiker van een gedeelte van het gebouw in de Schans, eigendom van de Lowys Porquinstichting, bestuur van basisschool De Toermalijn. De positie van de kinderopvang dient ter bescherming van de belangen van alle betrokken partijen te worden verbeterd door huur of eigendom na te streven. De mogelijkheden zullen nu worden onderzocht. Het college heeft overigens de voorkeur voor een directe huurrelatie.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Cascoherstel van Lourdeskerk

Het college heeft besloten een subsidie van 36.000 euro te verlenen voor cascoherstel van de Lourdeskerk aan de Prins Bernhardlaan 66. Het gaat hier om een aanmoedigingsbijdrage voor de totale restauratie. De bijdrage wordt verleend vanuit het ISV-budget. Hierover waren al eerder afspraken gemaakt.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Wijzigingen /verfijning in portefeuilleverdeling college

Het college heeft besloten het onderwerp ‘Kinderopvang’ (nu nog onderdeel van de portefeuille van wethouder  Arjan Van der Weegen) toe te voegen aan de portefeuille van wethouder  AdCoppens. Het onderwerp ‘Adviesraden wordt vanaf 1 juli toegevoegd aan de portefeuille van wethouder Ad van der Wegen (onder Burgerparticipatie). De wijzigingen worden doorgevoerd vanwege een meer logische samenhang van portefeuilles.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Uitvoering boetebeding i.v.m. niet voldoen aan bouwplicht

Het college heeft besloten om uitvoering te geven aan het boetebeding zoals deze is opgenomen in de verkoopvoorwaarden, omdat na herhaaldelijk verzoek niet wordt voldaan aan de bouwplicht van een kavel op het bedrijventerrein Oude Molen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitspraak Raad van State i.v.m. Landgoed Brabantse Wal

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landgoed De Brabantse Wal’. In de uitspraak is te lezen dat de gemeenteraad een goede belangenafweging heeft gemaakt en in redelijkheid tot het vaststellen van het bestemmingsplan is gekomen. Omdat er ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan nog geen regelgeving bestond die een zorglandgoed mogelijk maakt, is het besluit om formele redenen vernietigd, maar zijn de rechtsgevolgen in stand gebleven omdat de regelgeving inmiddels wel voorziet in een dergelijk landgoed. De gemeente Bergen op Zoom heeft daarmee geanticipeerd op mogelijkheden die nieuwe regelgeving ons biedt.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bouwplan en wijzigen van gebruik Nijverheidsweg 8 ten behoeve van de Lidl

Het college heeft besloten een vergunningsprocedure te starten ten behoeve van het wijzigen van gebruik van de gronden aan de Nijverheidsweg 4, zodat er een parkeerplaats voor de Lidl kan worden gerealiseerd. Daarnaast heeft het college besloten om een vergunningsprocedure voor het wijzigen van het gevelbeeld van de loods op het Hemi-terrein, ten behoeve van een reclameuiting voor de Lidl, en een draaideur, te starten.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Afwijzen subsidieverzoek

Het college heeft besloten de subsidieaanvraag van de Stichting Floriana af te wijzen. Het college is van mening dat er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn die een subsidietoekenning rechtvaardigen.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Koninklijk besluit onteigening Van Slingelandtlaan 34

Het college heeft kennisgenomen van het koninklijk Besluit ter onteigening van een perceel aan de Van Slingelandtlaan 34 ter uitvoering van het bestemmingsplan het Fort/Zeekant. Eind 2010 heeft de gemeenteraad besloten de Kroon te verzoeken het perceel aan de Van Slingelandtlaan 34 ter onteigening aan te wijzen. Op 7 december 2011 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit getekend en is de administratieve fase geëindigd. Door het eindigen van de administratieve fase zal de gerechtelijke procedure gestart worden, tenzij minnelijke overeenstemming tot aankoop van het perceel wordt bereikt met de eigenaar van het pand.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

PleinenPlan

Het college heeft ingestemd met de rapportage 2011 van de provinciale subsidie ‘Fysieke aanpak drugsoverlast’. Ook heeft het college ingestemd met een upgrading van de herinrichting van de Van de Rijtstraat en de extra kosten van 85.000 euro ten laste te brengen van de provinciale subsidie.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Intentieverklaring Waterpoort

Het college heeft besloten de intentieverklaring Waterpoort over de provinciale gebiedsontwikkeling in het kader van de structuurvisie regio Volkerak en Zoommeer, aan te gaan. De intentieverklaring is inmiddels getekend.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beantwoording raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van politieke partijen. Het gaat om een antwoordbrief van de VVD over de kwetsbaarheid van technische systemen en een antwoordbrief van GBWP over veiligheid aan de Jannelandseweg in Halsteren.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken