Sluiten

Openbare besluitenlijst 10 januari 2012

Roks, M.

Uitbreiding beschermd stadsgezicht

Na een lange periode is de besluitvorming over de uitbreiding van het beschermd stadsgezicht met de zogenoemde 19e-eeuwse ring rond de binnenstad, afgerond.

Het college ziet de toekenning van het beschermd stadsgezicht door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als een waardering van het Rijk van het bijzondere, historische karakter van het gebied. Hiermee is er op landelijk niveau cultuurhistorische aandacht voor de mooie binnenstad van Bergen op Zoom met de 19e-eeuwse ring.

Ten aanzien van beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten zijn afwijkende regels voor vergunningsvrije werkzaamheden van toepassing en zijn bewoners verplicht om voor activiteiten als bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of erfafscheiding een omgevingsvergunning aan te vragen.

Op woensdag 25 januari is er voor alle betrokkenen en belangstellenden een informatieavond over de uitbreiding van het beschermd stadsgezicht, om 19.30 uur in het oude stadhuis aan de Grote Markt.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verkoopaanbieding bedrijventerrein Oude Molen

Allflex Watersport BV wordt een verkoopaanbieding gedaan voor een deel van het perceel op het bedrijventerrein Oude Molen. Allflex is al gevestigd op Oude Molen en produceert diverse producten zoals aanlegsteigers en jachthaveninrichtingen. Het bedrijf heeft behoefte aan extra opslagcapaciteit.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Brief over welstandsbeleid

Het college neemt kennis van een brief van twee Bergse architecten waarin zij het belang van een onafhankelijke welstandscommissie benadrukken. De brief is geschreven naar aanleiding van voornemens van de wetgever om het welstandsbeleid te herzien en het daarbij aan gemeenten wil overlaten of en zo ja, hoe zij invulling willen geven aan het welstandsbeleid.

Komend voorjaar wordt met de gemeenteraad gesproken over het nieuwe welstandbeleid in de gemeente Bergen op Zoom. Reacties uit de samenleving worden hierbij meegenomen. De architecten worden te zijner tijd uitgenodigd deel te nemen aan het interactieve proces.

Omdat de brief aan zowel college en raad is gericht, brengt het college de brief en zijn antwoord daarop ter kennis aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Brief staatssecretaris over Regionale Uitvoeringsdiensten

B en W nemen kennis van een brief van staatssecretaris Atsma waarin hij aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn standpunt duidelijk maakt over de ontwikkeling van de drie Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) in deze provincie. De staatssecretaris ziet er nauwlettend op toe dat de gemeenten alle basistaken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving voor (milieu-) inrichtingen overdragen aan een RUD. Als dat niet gebeurt, zal de staatssecretaris ingrijpen. 

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Bestuursdwang kelderkoekoek Steenbergsestraat

De eigenaar van een pand aan de Steenbergsestraat is aangeschreven om een gevaarlijke situatie bij zijn pand te beëindigen. Van een kelderluik in het trottoir zijn glazen bouwstenen stuk en dit vormt een risico voor voetgangers.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrief

Het college heeft een brief van de fractie van D66 over energiebesparing beantwoord.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken