Sluiten

Info bijeenkomst (BV2) d.d. 16 januari 2020

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Natuurpodium, Boslustweg 1, Bergen op Zoom, Auditorium en de vergaderzalen eerste verdieping (lift aanwezig)
Datum:
donderdag 16 januari 2020
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening en woord vooraf Wethouder Harijgens

2.

Presentatie Duurzame Doe Agenda

Behandelvoorstel

Presentatie door:
Carl Samuels en Jan van den Berg.

In het coalitieakkoord 2018-2022 is het opstellen van een Duurzame Doe Agenda genoemd als actiepunt. Met deze notitie wordt hier invulling aan gegeven door een overzicht te bieden van wat de gemeente de komende jaren op de planning heeft staan.

3.

Presentatie Nota Duurzame Energie

Behandelvoorstel

Presentatie door:
Carl Samuels en Jan van den Berg

De Nota Duurzame Energie Bergen op Zoom 2020-2030 heeft als doel om kaders en randvoorwaarden te stellen voor de opwek van duurzame energie in de gemeente Bergen op Zoom.
De gemeente Bergen op Zoom wil bijdragen aan de centrale doelstelling van het Klimaatakkoord en in 2050 klimaatneutraal worden. Voor de totstandkoming van een klimaat neutrale gemeenschap is het daarbij van belang dat, naast energiebesparende maatregelen, alle mogelijkheden om duurzame energie op te wekken worden benut.

4.

Pauze

5.

Toelichting Regionale Energiestrategie en spelen Energy Game door Lynn van Heulen

Behandelvoorstel

Met de stuurgroep RES is overeenstemming bereikt over een voorstel voor verdeling van de opgave tussen de verschillende gemeenten, waarbij iedereen een bijdrage levert. De uitkomsten van de verschillende analyses wordt verwerkt in een concept RES, bestaande uit:
- een Contourennotitie RES, met hoofd lijnen en bestuurlijke keuzes, beschikbaar vanaf januari;
- een Achtergrondrapport met daarin veel feiten en toelichtingen, beschikbaar begin april.
De raad wordt meegenomen in het proces tot nu toe.
Voorts spelen we met de raadsleden een ‘Energygame’, over ruimtelijke inpassing van wind zon en infrastructuur. Vanuit de gemeentelijke en vanuit de regio. Energygame wordt begeleid door Lynn van Heulen van Generation Energy.

6.

Afsluiting Wethouder Harijgens en Carl Samuels en afsluitend een drankje.

Uitgelicht

Zoeken