Sluiten

Beeldvorming 2 d.d. 5 oktober 2017 Carrouselbijeenkomst

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom (meerdere ruimten)
Datum:
donderdag 05 oktober 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Carrousel

Behandelvoorstel

In deze Carrouselbijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Biobased Economy
- Huis aan huis-inzameling plastic afval (incl. bron- en nascheiding)
- NV Indumij/ Aangenaam Bergen op Zoom
- Ontwikkelingen rondom daklozen: verdiepingsbijeenkomst problematiek (verslaafde) dak- en thuislozen
- Toelichting op Begroting 2018
Er worden 3 rondes gehouden: deze starten om 19.30u, 20.30u en 21.30 u.
Eindtijd van de bijeenkomst is 22.30 uur.
De bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Hieronder leest u nadere bijzonderheden over het programma.

Presentatie Biobased Economy (Collegekamer)
De presentatie bestaat uit de volgende onderdelen:
- korte PowerPoint presentatie / update over het Actieplan Biobased Economy. Via een terugblik op de beeldvormende bijeenkomst van 19-5-2016 wordt uitleg gegeven over de verschillende uitgevoerde acties en projecten die sindsdien zijn uitgevoerd;
-vervolgens worden drie onderwerpen nader uitgelicht, te weten regionale samenwerking, de Green Chemistry campus en gebiedsontwikkeling.

Huis-aan-huisinzameling plastic afval/nascheiding/ ontwikkelingen (Witte Zaal)
Er wordt een presentatie verzorgd over:
- Nadere uitleg over nascheiding n.a.v. eerder gestelde raadsvragen
- De transitiefase binnen het afvalstoffenbeleid
- Stand van zaken huis aan huis inzameling met zakken

Indumij NV (Rentmeesterkamer)
Op 11 februari 2016 is via een beeldvormende bijeenkomst 'Citymarkering en Aangenaam Bergen op Zoom’ de raad bijgepraat over achtergronden, doelstellingen en resultaten van de NV. Nu zal een soortgelijke bijeenkomst worden verzorgd, met daarbij de focus op de resultaten van de NV over de periode 2016 tot op heden.

Verdiepingssessie problematiek verslaafde dak- en thuislozen (Schepenkamer)
Met deze presentatie wordt invulling gegeven aan de toezegging van het college om de problematiek rond verslaafde dak- en thuislozen en de ontwikkelingen naar de toekomst met de raad te bespreken. Hiertoe zullen ook een vertegenwoordiger van het OGGZ-team en van de Maatschappelijke opvang aanwezig zijn om met de raad in gesprek te gaan.

Toelichting op begroting 2018 (Raadszaal)
Op 29 september 2017 is de begroting 2018 aan de raad toegezonden. Met een korte presentatie zal voor de raad een toelichting op de begroting worden verzorgd. De mogelijkheid wordt gegeven om verduidelijkende vragen te stellen. Ook zal gelegenheid worden geboden om in te gaan op de recent toegezonden brief ‘dekkingsvoorstel verlaging hondenbelasting’ (U17-014409, d.d. 28 september 2017).

Uitgelicht

Zoeken