Sluiten

Beeldvorming 2 d.d. 10 oktober 2017 uitgangspuntennotitie beleidsplan Sociaal Domein

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom (meerdere ruimten)
Datum:
dinsdag 10 oktober 2017
Aanvang:
18:00 uur
1.

Opening

2.

Beeldvormende bespreking uitgangspuntennotitie beleidsplan Sociaal Domein en contouren regionale beleidsnota jeugd

Behandelvoorstel

In 2013 heeft de gemeente Bergen op Zoom in het licht van de transities de visie op het Sociaal Domein beschreven. Dit heeft geleid tot het visiedocument 'nota sociaal domein 'Samen leven, samen doen'. Inmiddels zijn we een paar jaar verder - de transities zijn een gegeven - en is het moment daar om de visie en het beleid tegen het licht te houden en te bepalen hoe het ervoor staat en waar bijsturing nodig is.

Deze herijking zal met de andere twee gemeenten op de Brabantse Wal (Steenbergen en Woensdrecht) worden opgepakt. De drie colleges van de Brabantse Wal gemeenten hebben namelijk besloten om de krachten te blijven bundelen en gezamenlijk uitvoering te geven aan de transformatieopgaven. Hiervoor zijn nadere
samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze richten zich op de transformatieopgave, maar ook op het gezamenlijk ontwikkelen van beleidszaken. In dit kader is het een logische stap om te komen tot een herijking van de bestaande beleidsplannen binnen het sociaal domein en dit als drie gemeenten gezamenlijk te doen. Dit moet resulteren in een beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal 2018 - 2022.

Om hiertoe te komen is allereerst een uitgangspuntennotitie beleidsplan Sociaal Domein opgesteld. Deze notitie is bij dit agendapunt gevoegd. Doel van de uitgangspuntennotitie is om in de drie gemeenteraden of raadswerkgroepen te toetsen of de geformuleerde uitgangspunten worden onderschreven of dat ze eventueel aangevuld moeten worden of anders geformuleerd. Tevens zal de notitie worden voorgelegd aan de Wmo-adviesraden / burgerpanel en klankbordgroep van maatschappelijke partners om deze partijen aan de voorkant mee te nemen en de mogelijkheid te bieden input te leveren. De uitgangspunten vormen de basis voor het beleidsplan sociaal domein 2018 - 2022.

In de bijeenkomst van 10 oktober 2017 zal de uitgangspuntennotitie beleidsplan Sociaal Domein beeldvormend met de Raad worden besproken. De bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Tevens zal de koppeling worden gelegd met de regionale jeugdnota van de 9 gemeenten in West-Brabant West. Het uiteindelijke beleidsplan zal vervolgens januari 2018 aan de Raad worden voorgelegd.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken