Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 10 januari 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadzaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 10 januari 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Inspreken door burgers en organisaties

Behandelvoorstel

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken t.a.v. onderstaande onderwerpen, meldt dit ten minste 24 uur vóór de aanvang van de beeldvormingavond aan de griffie, via het e-mailadres griffie@bergenopzoom.nl of telefonisch via het nummer 0164-277387. Hij/zij vermeldt daarbij naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij/zij het woord wil voeren.

Sub-agendapunten

  1. a. Raadsvoorstellen

    Stukken
  2. b. Raadsmededelingen

    Stukken
  3. c. Brieven

    Stukken
3.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.
Verduidelijkende technische vragen naar aanleiding van de beantwoorden op de vragen van de begroting

4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken