Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 8 juni 2017 (jaarrekening + verbonden partijen en Beleidskader)

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 08 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Toelichting op het beleidskader

Behandelvoorstel

Vanuit het college wordt een toelichting gegeven op de volgende onderwerpen: -Financiële toelichting beleidskader
-Fietsparkeren en opknappen parkeergarage Achter de Grote Markt
-Centrale huisvesting Bouwclubs
-Sociaal domein

3.

Inspreken door burgers en organisaties

Behandelvoorstel

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken t.a.v. onderstaande onderwerpen, meldt dit ten minste 24 uur vóór de aanvang van de beeldvormingavond aan de griffie, via het e-mailadres griffie@bergenopzoom.nl of telefonisch via het nummer 0164-277387. Hij/zij vermeldt daarbij naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij/zij het woord wil voeren.

Stukken

4.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken