Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 7 januari 2016

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 07 januari 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Inspreken door burgers en organisaties

Behandelvoorstel

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken t.a.v. onderstaande onderwerpen, meldt dit ten minste 24 uur vóór de aanvang van de beeldvormingavond aan de griffie, via het e-mailadres griffie@bergenopzoom.nl of telefonisch via het nummer 0164-277387. Hij/zij vermeldt daarbij naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij/zij het woord wil voeren.

Stukken

3.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.

4.

Presentaties

Behandelvoorstel

Bij het onderdeel ‘presentaties’ van de beeldvormingavond wordt de raad over een specifiek onderwerp nader geïnformeerd. Ook kunnen betrokken burgers, bedrijven, instellingen en/of maatschappelijke organisaties gericht worden uitgenodigd. Het uitnodigen gebeurt op verzoek van het college of de raad, afhankelijk van het onderwerp.

Sub-agendapunten

  1. Presentatie visie duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom

  2. Presentatie concept detailhandelsstructuurvisie 2015

  3. Presentatie Subregionale Prestatieafspraken Brabantse Wal+ Tholen

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken