In een bestemmingsplan staat wat er in de gemeente mag worden gebouwd of verbouwd. Waar bijvoorbeeld woonhuizen, kantoren of winkels mogen staan. Ook staat er in hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden, ook de overheid.

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Snelfietsroute Bergen op Zoom-Roosendaal’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de ‘Snelfietsroute Bergen op Zoom-Roosendaal’.

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom worden in de komende jaren aan elkaar verbonden met een snelfietsroute genaamd F58. Deze nieuwe snelfietsroute maakt de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger, sneller en aantrekkelijker. Beide gemeenten zijn hierin verantwoordelijk voor de aanleg binnen hun eigen gemeentegrens.

Het plangebied betreft het tracé van de beoogde snelfietsroute. Het tracé loopt van de Marconilaan/ Drebbelstraat en de Ruytershoveweg tot een deel van de Bergsebaan. Vanaf daar loopt het tracé door op gronden van de gemeente Roosendaal tot aan de Wouwseweg in Roosendaal. Het tracé loopt parallel ten noorden van de A58 en is ongeveer 3,2 kilometer lang.

Reageren

Nadrukkelijk wijzen wij erop, dat deze vooraankondiging uitsluitend een informatief karakter heeft. Er kunnen nog geen reacties naar voren worden gebracht. Dit komt later in de procedure wel aan de orde. Het ontwerpbestemmingsplan zal op een nader te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage gelegd worden in het stadskantoor en is dan ook online te bekijken via de gemeentewebsite en ruimtelijkeplannen.nl. Dit wordt vooraf gepubliceerd in de Bergen op Zoomse Bode, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kan contact opgenomen worden met de gemeente via het nummer 14 0164. U kunt dan vragen naar mevrouw E. Weterings, adviseur Ruimtelijke Ordening van het Cluster Wonen en Leven.

Deze plannen zijn op dit moment in procedure

Voorontwerp

Omgevingsvergunningen in de fase 'voorontwerp'

Omgevingsvergunning Wijk Periode van inzage

 

Bestemmingsplannen in de fase 'voorontwerp'

Bestemmingsplan Wijk Periode van inzage

 

Ontwerp

Plannen in de fase 'ontwerp'
Bestemmingsplan Wijk Periode van inzage
Buitengebied Oost Buitengebied 04-06-2020 t/m 15-07-2020
Ontwerp paraplubestemmingsplan
“nieuwe 150kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht – Bergen op Zoom”

 
Woensdrecht
Bergen op Zoom
10-09-2020 t/m 22-10-2020
Ontwerp paraplubestemmingsplan
 
“bestaande 150kV hoogspannings-verbinding Woensdrecht – Bergen op Zoom”
Woensdrecht
Bergen op Zoom
10-09-2020 t/m 22-10-2020

Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Westkwartier”

Nieuwe Vesting 17-12-2020 t/m 27-01-2021
Ontwerpwijzigingsplan “Nieuwe Vesting, deel Westkwartier” Nieuwe Vesting 17-12-2020 t/m 27-01-2021
Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Suikerwerk”, Bergen op Zoom Nieuwe Vesting 25-03-2021 t/m 05-05-2021
Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 3' De Markiezaten 01-04-2021 t/m 20-05-2021
Ontwerpwijzigingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 3' De Markiezaten  01-04-2021 t/m 20-05-2021
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Centrumgebied Gageldonk-West’ Gageldonk-West 22-04-2021 t/m 02-06-2021
Omgevingsvergunningen in de fase 'ontwerp'
Omgevingsvergunning Wijk Periode van inzage
Heerlesebaan 20 Buitengebied 14-05-2020 t/m 24-06-2020 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de reconstructie Halsterseweg Noord te Halsteren

Halsteren 17-06-2021 t/m 29-07-2021

Vaststelling

Plannen in de fase 'vaststelling'
Bestemmingsplan Wijk Periode van inzage
6e wijzigingsplan Kom Halsteren (Raemdonck 2c) Jankenberg 12-12-2019 t/m 22-01-2020
Gewijzigde vaststelling Buitengebied Noord, 1ste herziening Buitengebied Noord 06-08-2020 t/m 16-09-2020
Partiële herziening Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 Bergen op Zoom 24-12-2020 t/m 04-02-2021

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Klein Molenbeek 4 en 9’ en vaststelling beschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Nieuw- Borgvliet 28-01-2021 t/m 10-03-2021

Omgevingsvergunning

Wijk

Periode van inzage 

Zonnepark Dassenberg,
Halsterseweg, Lepelstraat

Buitengebied 12-11-2020 t/m 24-11-2020

Woningen locatie Van Kaam

Langeweg 10-12-2020 t/m 20-01-2020

Dorpsstraat 49

Halsteren 16-09-2021 t/m 28-10-2021
Zonnepark Zuidgeest Buitengebied Oost 14-10-2021 t/m 25-11-2021

 

Onherroepelijk

Plannen in de fase 'onherroepelijk'
Bestemmingsplan Wijk Datum onherroepelijk
Wijzigingsplan ‘Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini’ ScheldeVesting 12-05-2021
Uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini’ ScheldeVesting 12-05-2021
Gageldonk-Vijverberg Zuid Gageldonk-West 30-06-2021
Uitwerkingsplan Nieuwe Vesting, deel Oostkwartier Nieuwe Vesting 08-01-2021

Alleen de plannen die het afgelopen jaar 'onherroepelijk' zijn geworden, worden hier getoond. 

 

Hoe komt een nieuw bestemmingsplan tot stand?

 • Voorontwerp: Burgemeester en wethouders overleggen het ontwerp bestemmingsplan met overheidsinstanties of andere organisaties. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.
 • Ontwerp: Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze 6 weken kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als u een fout in het plan opmerkt of als u het niet eens bent met het plan.
  Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vaststelling: Als de gemeenteraad akkoord is, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen. Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief.
 • Onherroepelijk: het bestemmingsplan is definitief en geldend.

Sommige aangevraagde omgevingsvergunningen passen niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Voor deze meestal complexe aanvragen is het nodig de uitgebreide procedure te doorlopen. Hierin worden, net als bij bestemmingsplan, alle (ruimtelijke) aspecten en belangen afgewogen en vertaald in een ‘ruimtelijke onderbouwing’. De behandeltermijn van de uitgebreide procedure bedraagt 26 weken en bevat de volgende processtappen:

 

 • Indiening aanvraag: U dient alle benodigde gegevens voor de vergunning in. In sommige gevallen zal het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad vragen een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • Ontwerp: Het college van burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing en relevante vergunningsdocumenten voor zes weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de ontwerpvergunning. Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vastgesteld/Verleend: Het bevoegd gezag besluit normaal binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. De verleende omgevingsvergunning wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze zes weken kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de rechtbank. 
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de rechtbank een beslissing nemen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Zolang er geen uitspraak is van de rechtbank en de Raad van State, is de vergunning niet definitief.
 • Onherroepelijk: De omgevingsvergunning is definitief. 

Heeft deze informatie u geholpen?