In een bestemmingsplan staat wat er in de gemeente mag worden gebouwd of verbouwd. Waar bijvoorbeeld woonhuizen, kantoren of winkels mogen staan. Ook staat er in hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden, ook de overheid.

Deze plannen zijn op dit moment in procedure

Voorontwerp

Omgevingsvergunningen in de fase 'voorontwerp'

OmgevingsvergunningWijkPeriode van inzage

Bestemmingsplannen in de fase 'voorontwerp'

BestemmingsplanWijkPeriode van inzage

Vooraankondigingen

Geen

Ontwerp

Plannen in de fase 'ontwerp'
BestemmingsplanWijkPeriode van inzage
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heerlesebaan 4, Bergen op Zoom'(externe link)Buitengebied Oost31-03-2022 t/m 12-05-2022
Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2 – Buurt 5’ (externe link)De Markiezaten23-06-2022 t/m 04-08-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heimolen 83a+83b'(externe link) Heimolen18-08-2022 t/m 29-09-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ruige Velden 10, Lepelstraat'(externe link) Lepelstraat 18-08-2022 t/m 29-09-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Oost'(externe link)Buitengebied Oost 06-10-2022 t/m 17-11-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche heide 2022’(externe link)Bergen op Zoom15-12-2022 t/m 26-01-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heimolen 79’(externe link)Heimolen15-12-2022 t/m 26-01-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Tholenseweg 22’(externe link)Halsteren 15-12-2022 t/m 26-01-2023

Omgevingsvergunningen in de fase 'ontwerp'

OmgevingsvergunningWijkPeriode van inzage

Ontwerpbesluit voor het bouwen van twee woningen aan de Glinkastraat (externe link)


Meilust


29-09-2022 t/m 03-11-2022

Buitengebied-oost

26-01-2023 t/m 09-03-2023

Vaststelling

Plannen in de fase 'vaststelling'
BestemmingsplanWijkPeriode van inzage
Gewijzigde vaststelling Buitengebied Noord, 1ste herziening(externe link)Buitengebied Noord06-08-2020 t/m 16-09-2020

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Oost 2020(externe link)

Buitengebied Oost23-12-2021 t/m 03-02-2022

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “De Markiezaten, 1e herziening”(externe link)

Markiezaten

03-11-2022 t/m 
15-12-2022

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Reparatieplan  Buitengebied Noord, 1ste herziening’(externe link)

Buitengebied Noord 05-01-2023 t/m 16-02-2023
Omgevingsvergunning WijkPeriode van inzage

Omgevingsvergunning realisatie woonzorgvoorziening ‘Dagelijks Leven’, Ambachtsweg, Halsteren (externe link)

Halsteren27-10-2022 t/m 01-12-2022

Omgevingsvergunning realisatie appartementencomplex Brechterhoeflaan, Bergen op Zoom(externe link)

Gageldonk-Oost 24-11-2022 t/m 05-01-2023

Onherroepelijk

Plannen in de fase 'onherroepelijk'
BestemmingsplanWijkDatum herroepelijk
De Markiezaten, Meander fase 2 – Beemdkroon(externe link)De Markiezaten 18-03-2022
Wijzigingsplan De Markiezaten, Meander fase 2- buurt 3(externe link)    De Markiezaten 06-05-2022
Uitwerkingsplan De Markiezaten, Meander fase 2- buurt (externe link)De Markiezaten    06-05-2022
Uitwerkingsplan Nieuwe Vesting deel ’t Suikerwerk(externe link) Nieuwe Vesting 03-06-2022
Uitwerkingsplan Nieuwe Vesting, deel Westkwartier(externe link) Nieuwe Vesting 03-06-2022
Wijzigingsplan Nieuwe Vesting, deel Westkwartier(externe link) Nieuwe Vesting 03-06-2022
Uitwerkingsplan De Markiezaten Meander fase 2 – Buurt 4(externe link) De Markiezaten 28-07-2022
Wijzigingsplan De Markiezaten Meander fase 2 – Buurt 4 (Dotterbloem)(externe link) De Markiezaten 28-07-2022
Gecoördineerde procedure bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Erasmuslaan 6-10(externe link) Fort Zeekant 08-09-2022
Bestemmingsplan Snelfietsroute Bergen op Zoom-Roosendaal(externe link) Bergen op Zoom-Roosendaal 15-09-2022
Uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Zuydkwartier(externe link)Nieuwe Vesting23-12-2022
Wijzigingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Wittouck(externe link)Nieuwe Vesting23-12-2022
Uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Wittouck(externe link)Nieuwe Vesting23-12-2022
Bestemmingsplan 'Klein Molenbeek 4 en 9'(externe link)Klein Borgvliet 25-01-2023

Alleen de plannen die het afgelopen jaar 'onherroepelijk' zijn geworden, worden hier getoond. 

OmgevingsvergunningWijkDatum onherroepelijk
Omgevingsvergunning Slikkenburgseweg 8, Halsteren(externe link) Halsteren 02-06-2022
Omgevingsvergunning gezondheidscentrum “Scheldedok”, Borgvlietsedreef 151(externe link)Het Fort 11-11-2022

Hoe komt een nieuw bestemmingsplan tot stand?

 • Voorontwerp: Burgemeester en wethouders overleggen het ontwerp bestemmingsplan met overheidsinstanties of andere organisaties. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.
 • Ontwerp: Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Tijdens deze 6 weken kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als u een fout in het plan opmerkt of als u het niet eens bent met het plan.
  Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vaststelling: Als de gemeenteraad akkoord is, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening(externe link) moet bij de Raad van State.
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen. Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief.
 • Onherroepelijk: het bestemmingsplan is definitief en geldend.

Sommige aangevraagde omgevingsvergunningen passen niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Voor deze meestal complexe aanvragen is het nodig de uitgebreide procedure te doorlopen. Hierin worden, net als bij bestemmingsplan, alle (ruimtelijke) aspecten en belangen afgewogen en vertaald in een ‘ruimtelijke onderbouwing’. De behandeltermijn van de uitgebreide procedure bedraagt 26 weken en bevat de volgende processtappen:

 • Indiening aanvraag: U dient alle benodigde gegevens voor de vergunning in. In sommige gevallen zal het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad vragen een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • Ontwerp: Het college van burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing en relevante vergunningsdocumenten voor zes weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de ontwerpvergunning. Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vastgesteld/Verleend: Het bevoegd gezag besluit normaal binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. De verleende omgevingsvergunning wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze zes weken kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de rechtbank. 
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de rechtbank een beslissing nemen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Zolang er geen uitspraak is van de rechtbank en de Raad van State, is de vergunning niet definitief.
 • Onherroepelijk: De omgevingsvergunning is definitief. 

Geweigerde omgevingsvergunning uitbreiden varkenshouderij Heerlesebaan 20, Bergen op Zoom

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maken bekend dat zij op 16 november 2021 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben geweigerd:

Aanvraagnummer

Verzenddatum

Adres, Activiteit

20190306OMV14313

18-11-2021

Heerlesebaan 20 te Bergen op Zoom,

uitbreiden van een varkenshouderij

De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en milieu.

Op 4 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom besloten de benodigde verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet af te geven. Nu de verklaring van geen bedenkingen niet wordt afgegeven, dient de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.20a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht alsnog te worden geweigerd.  

Het weigeringsbesluit en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom. Indien u de stukken wilt inzien kunt u een afspraak te maken via 14 0164. U kunt het besluit ook digitaal inzien. U stuurt daarvoor een mail naar omgevingsvergunning@bergenopzoom.nl. De beschikking en bijbehorende stukken worden dan digitaal naar u toegestuurd.

Indienen beroepschrift

Voor belanghebbenden staat tegen het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning, vanaf de dag na terinzagelegging, gedurende 6 weken beroep open bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda.

Het beroepschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het beroep is gericht (indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit bijvoegen) en waarom u het met dit besluit niet eens bent (de gronden waarop het beroep berust).

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Heeft deze informatie u geholpen?