In een bestemmingsplan staat wat er in de gemeente mag worden gebouwd of verbouwd. Waar bijvoorbeeld woonhuizen, kantoren of winkels mogen staan. Ook staat er in hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden, ook de overheid.

Deze plannen zijn op dit moment in procedure

Voorontwerp

Omgevingsvergunningen in de fase 'voorontwerp'

OmgevingsvergunningWijkPeriode van inzage

Bestemmingsplannen in de fase 'voorontwerp'

BestemmingsplanWijkPeriode van inzage

Vooraankondigingen

Vooraankondiging ‘Reparatiebestemmingsplan Buitengebied Noord, 1ste herziening’
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat een reparatie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1ste herziening’ wordt voorbereid.

Op 28 mei 2020 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord 1ste herziening” gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord 1ste herziening’ beslaat het noordelijk deel van het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom. In de afgelopen jaren is gebleken dat er op meerdere adressen de aanduiding ‘bedrijfswoning’ (bw) ontbreekt binnen de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Openheid’. Daardoor is de bedoeling van het bestemmingsplan niet geheel correct opgenomen, wat een beperking in de bouw- of gebruiksmogelijkheden betekent. De bestaande bedrijfswoningen zijn dus niet positief bestemd.

De gemeente wil dit gebrek herstellen, zodat de betrokken eigenaren en gebruikers hierdoor niet worden benadeeld. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Daarom is een reparatieplan opgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het geconstateerde gebrek hersteld, zodat op de in dit plan genoemde locaties weer een correcte bestemmingsplanregeling geldt voor de bedrijfswoningen.

Reageren 

Het is op dit moment nog niet mogelijk reacties op het bestemmingsplan naar voren te brengen. Na bekendmaking van het besluit om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, krijgt iedereen de mogelijkheid om gedurende een periode van 6 weken te reageren in de vorm van een zienswijze.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 0164. U kunt vragen naar dhr. J.M. Küpers, adviseur ruimtelijke ordening van het Cluster Wonen en Leven.

Vooraankondiging ontwerpbestemmingsplan ‘Ruige Velden 10, Lepelstraat’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat een reparatie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1ste herziening’ wordt voorbereid.

Op 28 mei 2020 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord 1ste herziening” gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord 1ste herziening’ beslaat het noordelijk deel van het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom. In de afgelopen jaren is gebleken dat er op meerdere adressen de aanduiding ‘bedrijfswoning’ (bw) ontbreekt binnen de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Openheid’. Daardoor is de bedoeling van het bestemmingsplan niet geheel correct opgenomen, wat een beperking in de bouw- of gebruiksmogelijkheden betekent. De bestaande bedrijfswoningen zijn dus niet positief bestemd.

De gemeente wil dit gebrek herstellen, zodat de betrokken eigenaren en gebruikers hierdoor niet worden benadeeld. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Daarom is een reparatieplan opgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het geconstateerde gebrek hersteld, zodat op de in dit plan genoemde locaties weer een correcte bestemmingsplanregeling geldt voor de bedrijfswoningen.

Reageren 

Het is op dit moment nog niet mogelijk reacties op het bestemmingsplan naar voren te brengen. Na bekendmaking van het besluit om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, krijgt iedereen de mogelijkheid om gedurende een periode van 6 weken te reageren in de vorm van een zienswijze.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 0164. U kunt vragen naar dhr. J.M. Küpers, adviseur ruimtelijke ordening van het Cluster Wonen en Leven.

Vooraankondiging nieuw uitwerkingsplan De Markiezaten (Meander fase 2 – Buurt 4)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat er een nieuwe uitwerkingsplan in De Markiezaten wordt voorbereid.

Bij besluit van 19 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “De Markiezaten” vastgesteld. In dit bestemmingsplan is voor het deelplan Meander fase 2 een uit te werken woonbestemming opgenomen. Hiermee kan de voorziene woningbouwontwikkeling binnen dit deelplan fasegewijs en flexibel qua programma en bouwregeling worden uitgewerkt. Binnen Meander fase 2 is momenteel de woningbouw in de Buurten 1-3 al in uitvoering. De volgende Buurt 4 komt medio 2022 in ontwikkeling.

De gemeente Bergen op Zoom wil dan ook het uitwerkingsplan opstellen voor het plandeel Meander fase 2 - Buurt 4. Deze volgende woonbuurt is gesitueerd ten oosten van Zuiderdreef en ten noorden van Beemdkroon/ Markiezaatsweg. Het plan voor Buurt 4 bestaat uit een woningbouwprogramma van totaal 73 grondgebonden koop- en huurwoningen, gelegen langs de Zuiderdreef en de nieuwe woonstraten Dotterbloem en Sterrekroos. Tevens wordt in dit nieuwe uitwerkingsplan een perceel langs de Sportlaan meegenomen ten behoeve van 9 particuliere bouwkavels waarvan de achtertuinen grenzen aan het water van de Augustakreek.

Reageren

Het is op dit moment nog niet mogelijk reacties op het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen. Na bekendmaking van het besluit om deze ontwerpplannen ter inzage te leggen, krijgt iedereen de mogelijkheid om gedurende een periode van 6 weken te reageren in de vorm van een zienswijze.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 0164. U kunt vragen naar dhr. L.A.M. van Baalen, projectleider gebiedsontwikkeling Markiezaten, of dhr. Y.Acar, adviseur ruimtelijke ontwikkeling van het Cluster Wonen en Leven.

Ontwerp

Plannen in de fase 'ontwerp'
BestemmingsplanWijkPeriode van inzage
Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2 – Buurt 4'De Markiezaten16-12-2021 t/m 27-01-2022
Ontwerpwijzigingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Wittouck'Nieuwe Vesting23-12-2021 t/m 03-02-2022
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Wittouck' Nieuwe Vesting 23-12-2021 t/m 03-02-2022
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Zuydkwartier' Nieuwe Vesting 23-12-2021 t/m 03-02-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Erasmuslaan 6 – 10' Fort Zeekant23-12-2021 t/m 03-02-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Markiezaten, 1e herziening'De Markiezaten 03-02-2022 t/m 17-03-2022
Ontwerp wijzigingsplan 'De Markiezaten, Meander fase 2 – Buurt 4 (Dotterbloem)' De Markiezaten03-03-2022 t/m 14-04-2022

Ontwerpbestemmingsplan Snelfietsroute Bergen op Zoom-Roosendaal

Buitengebied Oost17-03-2022 t/m 28-04-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heerlesebaan 4, Bergen op Zoom'Buitengebied Oost31-03-2022 t/m 12-05-2022
Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2 – Buurt 5’ De Markiezaten23-06-2022 t/m 04-08-2022

Omgevingsvergunningen in de fase 'ontwerp'

OmgevingsvergunningWijkPeriode van inzage
Ontwerpbesluit realisatie woonzorgvoorziening ‘Dagelijks Leven’, Ambachtsweg Halsteren20-01-2022 t/m 03-02-2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 24 appartementen Brechterhoeflaan 

Bergen op Zoom 

12-05-2022 t/m 23-06-2022

Vaststelling

Plannen in de fase 'vaststelling'
BestemmingsplanWijkPeriode van inzage
Gewijzigde vaststelling Buitengebied Noord, 1ste herzieningBuitengebied Noord06-08-2020 t/m 16-09-2020
Nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht - Bergen op ZoomBergen op Zoom02-12-2021 t/m 13-01-2022

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Oost 2020

Buitengebied Oost23-12-2021 t/m 03-02-2022

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Klein Molenbeek 4 en 9’

Nieuw-Borgvliet 10-02-2022 t/m 24-03-2022 
Uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel ‘t Suikerwerk'Nieuwe Vesting05-05-2022 t/m 16-06-2022
Uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Westkwartier'Nieuwe Vesting05-05-2022 t/m 16-06-2022
Wijzigingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Westkwartier'Nieuwe Vesting05-05-2022 t/m 16-06-2022

Uitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2 – Buurt 4’

Markiezaten

16-06-2022 t/m 28-07-2022

Wijzigingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2 – Buurt 4 (Dotterbloem)'

Markiezaten16-06-2022 t/m 28-07-2022
Omgevingsvergunning WijkPeriode van inzage

Verlenen omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning Slikkenburgseweg 8, Halsteren

Halsteren

21-04-2022 t/m 02-06-2022

Onherroepelijk

Plannen in de fase 'onherroepelijk'
BestemmingsplanWijkDatum herroepelijk
Gageldonk West 2e wijzigingsplan Centrumgebied Gageldonk West 03-06-2021
Gageldonk-Vijverberg ZuidGageldonk-West30-06-2021
De Markiezaten, Meander fase 2 – BeemdkroonDe Markiezaten 18-03-2022
Wijzigingsplan De Markiezaten, Meander fase 2- buurt 3    De Markiezaten 06-05-2022
Uitwerkingsplan De Markiezaten, Meander fase 2- buurt De Markiezaten    06-05-2022

Alleen de plannen die het afgelopen jaar 'onherroepelijk' zijn geworden, worden hier getoond. 

OmgevingsvergunningWijkDatum onherroepelijk
Dorpsstraat 49Halsteren28-10-2021
Zonnepark Zuidgeest Buitengebied Oost 25-11-2021
Reconstructie Halsterseweg, HalsterenHalsteren 30-12-2021

Hoe komt een nieuw bestemmingsplan tot stand?

 • Voorontwerp: Burgemeester en wethouders overleggen het ontwerp bestemmingsplan met overheidsinstanties of andere organisaties. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.
 • Ontwerp: Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze 6 weken kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als u een fout in het plan opmerkt of als u het niet eens bent met het plan.
  Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vaststelling: Als de gemeenteraad akkoord is, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen. Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief.
 • Onherroepelijk: het bestemmingsplan is definitief en geldend.

Sommige aangevraagde omgevingsvergunningen passen niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Voor deze meestal complexe aanvragen is het nodig de uitgebreide procedure te doorlopen. Hierin worden, net als bij bestemmingsplan, alle (ruimtelijke) aspecten en belangen afgewogen en vertaald in een ‘ruimtelijke onderbouwing’. De behandeltermijn van de uitgebreide procedure bedraagt 26 weken en bevat de volgende processtappen:

 • Indiening aanvraag: U dient alle benodigde gegevens voor de vergunning in. In sommige gevallen zal het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad vragen een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • Ontwerp: Het college van burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing en relevante vergunningsdocumenten voor zes weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de ontwerpvergunning. Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vastgesteld/Verleend: Het bevoegd gezag besluit normaal binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. De verleende omgevingsvergunning wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze zes weken kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de rechtbank. 
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de rechtbank een beslissing nemen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Zolang er geen uitspraak is van de rechtbank en de Raad van State, is de vergunning niet definitief.
 • Onherroepelijk: De omgevingsvergunning is definitief. 

Geweigerde omgevingsvergunning uitbreiden varkenshouderij Heerlesebaan 20, Bergen op Zoom

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maken bekend dat zij op 16 november 2021 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben geweigerd:

Aanvraagnummer

Verzenddatum

Adres, Activiteit

20190306OMV14313

18-11-2021

Heerlesebaan 20 te Bergen op Zoom,

uitbreiden van een varkenshouderij

De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en milieu.

Op 4 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom besloten de benodigde verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet af te geven. Nu de verklaring van geen bedenkingen niet wordt afgegeven, dient de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.20a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht alsnog te worden geweigerd.  

Het weigeringsbesluit en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom. Indien u de stukken wilt inzien kunt u een afspraak te maken via 14 0164. U kunt het besluit ook digitaal inzien. U stuurt daarvoor een mail naar omgevingsvergunning@bergenopzoom.nl. De beschikking en bijbehorende stukken worden dan digitaal naar u toegestuurd.

Indienen beroepschrift

Voor belanghebbenden staat tegen het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning, vanaf de dag na terinzagelegging, gedurende 6 weken beroep open bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda.

Het beroepschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het beroep is gericht (indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit bijvoegen) en waarom u het met dit besluit niet eens bent (de gronden waarop het beroep berust).

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Heeft deze informatie u geholpen?