In een bestemmingsplan staat wat er in de gemeente mag worden gebouwd of verbouwd. Waar bijvoorbeeld woonhuizen, kantoren of winkels mogen staan. Ook staat er in hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden, ook de overheid.

Deze plannen zijn op dit moment in procedure

Voorontwerp

Omgevingsvergunningen in de fase 'voorontwerp'

Omgevingsvergunning Wijk Periode van inzage

 

Bestemmingsplannen in de fase 'voorontwerp'

Bestemmingsplan Wijk Periode van inzage

 

Ontwerp

Plannen in de fase 'ontwerp'
Bestemmingsplan Wijk Periode van inzage
Buitengebied Oost Buitengebied 04-06-2020 t/m 15-07-2020

Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Westkwartier”

Nieuwe Vesting 17-12-2020 t/m 27-01-2021
Ontwerpwijzigingsplan “Nieuwe Vesting, deel Westkwartier” Nieuwe Vesting 17-12-2020 t/m 27-01-2021
Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Suikerwerk”, Bergen op Zoom Nieuwe Vesting 25-03-2021 t/m 05-05-2021
Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 3' De Markiezaten 01-04-2021 t/m 20-05-2021
Ontwerpwijzigingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 3' De Markiezaten  01-04-2021 t/m 20-05-2021
De Markiezaten, Meander fase 2 – Beemdkroon De Markiezaten 14-10-2021 t/m 25-11-2021
Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2 – Buurt 4' De Markiezaten 16-12-2021 t/m 27-01-2022
Ontwerpwijzigingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Wittouck' Nieuwe Vesting 23-12-2021 t/m 03-02-2022
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Wittouck' Nieuwe Vesting  23-12-2021 t/m 03-02-2022
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deel Zuydkwartier' Nieuwe Vesting  23-12-2021 t/m 03-02-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Erasmuslaan 6 – 10' Fort Zeekant 23-12-2021 t/m 03-02-2022
Omgevingsvergunningen in de fase 'ontwerp'
Omgevingsvergunning Wijk Periode van inzage

Vaststelling

Plannen in de fase 'vaststelling'
Bestemmingsplan Wijk Periode van inzage
Gewijzigde vaststelling Buitengebied Noord, 1ste herziening Buitengebied Noord 06-08-2020 t/m 16-09-2020

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Klein Molenbeek 4 en 9’ en vaststelling beschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Nieuw- Borgvliet 28-01-2021 t/m 10-03-2021
Nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding Woensdrecht - Bergen op Zoom Bergen op Zoom 02-12-2021 t/m 13-01-2022

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Oost 2020

Buitengebied Oost 23-12-2021 t/m 03-02-2022

Omgevingsvergunning

Wijk

Periode van inzage 

Onherroepelijk

Plannen in de fase 'onherroepelijk'
Bestemmingsplan Wijk Datum herroepelijk
Partiële herziening Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 Bergen op Zoom  04-02-2021
Wijzigingsplan ‘Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini’ ScheldeVesting 12-05-2021
Uitwerkingsplan ‘Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini’ ScheldeVesting 12-05-2021
Gageldonk West 2e wijzigingsplan Centrumgebied  Gageldonk West  03-06-2021
Gageldonk-Vijverberg Zuid Gageldonk-West 30-06-2021

Alleen de plannen die het afgelopen jaar 'onherroepelijk' zijn geworden, worden hier getoond. 

Omgevingsvergunning Wijk Datum onherroepelijk
Dorpsstraat 49 Halsteren 28-10-2021
Zonnepark Zuidgeest  Buitengebied Oost  25-11-2021
Reconstructie Halsterseweg, Halsteren Halsteren  30-12-2021

 

Hoe komt een nieuw bestemmingsplan tot stand?

 • Voorontwerp: Burgemeester en wethouders overleggen het ontwerp bestemmingsplan met overheidsinstanties of andere organisaties. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.
 • Ontwerp: Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze 6 weken kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als u een fout in het plan opmerkt of als u het niet eens bent met het plan.
  Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vaststelling: Als de gemeenteraad akkoord is, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen. Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief.
 • Onherroepelijk: het bestemmingsplan is definitief en geldend.

Sommige aangevraagde omgevingsvergunningen passen niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Voor deze meestal complexe aanvragen is het nodig de uitgebreide procedure te doorlopen. Hierin worden, net als bij bestemmingsplan, alle (ruimtelijke) aspecten en belangen afgewogen en vertaald in een ‘ruimtelijke onderbouwing’. De behandeltermijn van de uitgebreide procedure bedraagt 26 weken en bevat de volgende processtappen:

 

 • Indiening aanvraag: U dient alle benodigde gegevens voor de vergunning in. In sommige gevallen zal het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad vragen een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • Ontwerp: Het college van burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing en relevante vergunningsdocumenten voor zes weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de ontwerpvergunning. Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vastgesteld/Verleend: Het bevoegd gezag besluit normaal binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. De verleende omgevingsvergunning wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze zes weken kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de rechtbank. 
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de rechtbank een beslissing nemen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Zolang er geen uitspraak is van de rechtbank en de Raad van State, is de vergunning niet definitief.
 • Onherroepelijk: De omgevingsvergunning is definitief. 

Geweigerde omgevingsvergunning uitbreiden varkenshouderij Heerlesebaan 20, Bergen op Zoom

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maken bekend dat zij op 16 november 2021 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben geweigerd:

 

Aanvraagnummer

Verzenddatum

Adres, Activiteit

20190306OMV14313

18-11-2021

Heerlesebaan 20 te Bergen op Zoom,

uitbreiden van een varkenshouderij

De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en milieu.

Op 4 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom besloten de benodigde verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet af te geven. Nu de verklaring van geen bedenkingen niet wordt afgegeven, dient de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.20a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht alsnog te worden geweigerd.  

Het weigeringsbesluit en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom. Indien u de stukken wilt inzien kunt u een afspraak te maken via 14 0164U kunt het besluit ook digitaal inzien. U stuurt daarvoor een mail naar omgevingsvergunning@bergenopzoom.nl. De beschikking en bijbehorende stukken worden dan digitaal naar u toegestuurd.

Indienen beroepschrift

Voor belanghebbenden staat tegen het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning, vanaf de dag na terinzagelegging, gedurende 6 weken beroep open bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda.

Het beroepschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het beroep is gericht (indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit bijvoegen) en waarom u het met dit besluit niet eens bent (de gronden waarop het beroep berust).

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Vooraankondiging uitwerkingsplannen ‘Nieuwe Vesting, deel Zuydkwartier’ en deel 'Wittouck’, Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat de volgende uitwerkingsplannen worden opgesteld:

 • Nieuwe Vesting deel Zuydkwartier; Nieuwe Vesting is het nieuwe woongebied ten westen van het historische Havenkwartier en de binnenstad van Bergen op Zoom. Het deelplan Zuydkwartier is daarbinnen gesitueerd tussen de Spirituslaan en de Wittoucksingel. Met het uitwerkingsplan voor Zuydkwartier wordt een bouwplan met 32 koop- en huurappartementen en 18 woningen met tuin mogelijk gemaakt.
 • Nieuwe Vesting deel Wittouck; Het deelplan Wittouck ligt naast Zuydkwartier, aan de andere zijde van de Wittoucksingel, en zal aan de zuidzijde in het zicht liggen vanaf de Van Konijnenburgweg. Met het uitwerkingsplan voor Wittouck worden 25 koopappartementen en 10 (half)vrijstaande villa’s mogelijk gemaakt.

Reageren

Het is op dit moment nog niet mogelijk reacties tegen de ontwerp uitwerkingsplannen naar voren te brengen. Dit komt later in de procedure wel aan de orde. 

De procedure van deze ontwerp uitwerkingsplannen zal binnenkort starten. De plannen worden dan ter inzage gelegd in het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom en zijn dan ook te bekijken op de gemeentelijke website en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zodra de ontwerp uitwerkingsplannen ter inzage worden gelegd, wordt dit vooraf gepubliceerd in de Bergen op Zoomse Bode en op de gemeentelijke website.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening via 14 0164.

Vooraankondiging nieuw uitwerkingsplan De Markiezaten (Meander fase 2 – Buurt 4)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat er een nieuwe uitwerkingsplan in De Markiezaten wordt voorbereid.

Bij besluit van 19 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “De Markiezaten” vastgesteld. In dit bestemmingsplan is voor het deelplan Meander fase 2 een uit te werken woonbestemming opgenomen. Hiermee kan de voorziene woningbouwontwikkeling binnen dit deelplan fasegewijs en flexibel qua programma en bouwregeling worden uitgewerkt. Binnen Meander fase 2 is momenteel de woningbouw in de Buurten 1-3 al in uitvoering. De volgende Buurt 4 komt medio 2022 in ontwikkeling.

De gemeente Bergen op Zoom wil dan ook het uitwerkingsplan opstellen voor het plandeel Meander fase 2 - Buurt 4. Deze volgende woonbuurt is gesitueerd ten oosten van Zuiderdreef en ten noorden van Beemdkroon/ Markiezaatsweg. Het plan voor Buurt 4 bestaat uit een woningbouwprogramma van totaal 73 grondgebonden koop- en huurwoningen, gelegen langs de Zuiderdreef en de nieuwe woonstraten Dotterbloem en Sterrekroos. Tevens wordt in dit nieuwe uitwerkingsplan een perceel langs de Sportlaan meegenomen ten behoeve van 9 particuliere bouwkavels waarvan de achtertuinen grenzen aan het water van de Augustakreek.

Reageren

Het is op dit moment nog niet mogelijk reacties op het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen. Na bekendmaking van het besluit om deze ontwerpplannen ter inzage te leggen, krijgt iedereen de mogelijkheid om gedurende een periode van 6 weken te reageren in de vorm van een zienswijze.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 0164. U kunt vragen naar dhr. L.A.M. van Baalen, projectleider gebiedsontwikkeling Markiezaten, of dhr. Y.Acar, adviseur ruimtelijke ontwikkeling van het Cluster Wonen en Leven.

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Snelfietsroute Bergen op Zoom-Roosendaal’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de ‘Snelfietsroute Bergen op Zoom-Roosendaal’.

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom worden in de komende jaren aan elkaar verbonden met een snelfietsroute genaamd F58. Deze nieuwe snelfietsroute maakt de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger, sneller en aantrekkelijker. Beide gemeenten zijn hierin verantwoordelijk voor de aanleg binnen hun eigen gemeentegrens.

Het plangebied betreft het tracé van de beoogde snelfietsroute. Het tracé loopt van de Marconilaan/ Drebbelstraat en de Ruytershoveweg tot een deel van de Bergsebaan. Vanaf daar loopt het tracé door op gronden van de gemeente Roosendaal tot aan de Wouwseweg in Roosendaal. Het tracé loopt parallel ten noorden van de A58 en is ongeveer 3,2 kilometer lang.

Reageren

Nadrukkelijk wijzen wij erop, dat deze vooraankondiging uitsluitend een informatief karakter heeft. Er kunnen nog geen reacties naar voren worden gebracht. Dit komt later in de procedure wel aan de orde. Het ontwerpbestemmingsplan zal op een nader te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage gelegd worden in het stadskantoor en is dan ook online te bekijken via de gemeentewebsite en ruimtelijkeplannen.nl. Dit wordt vooraf gepubliceerd in de Bergen op Zoomse Bode, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kan contact opgenomen worden met de gemeente via het nummer 14 0164. U kunt dan vragen naar mevrouw E. Weterings, adviseur Ruimtelijke Ordening van het Cluster Wonen en Leven.

Heeft deze informatie u geholpen?