Alle voorbereidingswerkzaamheden zijn afgerond. In de begroting voor 2021-2024 is reëel en realistisch gekeken naar wat er de komende jaren nodig is aan geld. Vanaf nu kan Bergen op Zoom weer gaan bouwen aan een gezonde financiële positie. De begroting die deze week aan de gemeenteraad is aangeboden, kan dan ook worden gezien als een nulmeting.

Afgelopen zomer is er hard gewerkt om in kaart te brengen hoe Bergen op Zoom er daadwerkelijk financieel voorstaat. Er is gewerkt met realistische ramingen zodat latere bijstellingen niet meer nodig moeten zijn. Als het uitgavenpatroon blijft zoals die nu is, dan sluit de begroting de komende jaren niet. Toch is dat wel een harde voorwaarde vanuit de Provincie. Naar de mening van het college van burgemeester en wethouders kan dit ook werkelijkheid worden als op basis van het Focusakkoord maatregelen en ombuigingen worden doorgevoerd.

In december wordt daarvoor al een eerste begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd.

Structureel sluitende begroting

In die begrotingswijziging wordt het eerste gedeelte van de uitwerking van het Focusakkoord opgenomen. Zo zullen er concrete voorstellen in verwerkt worden op de onderdelen economie, citymarketing, toerisme, recreatie, cultuur en sport. Het streven van deze 1e wijziging zal zijn om daarmee een structureel sluitende begroting te krijgen. Dat zal wellicht niet in het eerste jaar het geval zijn, maar moet minimaal het laatste jaar (2024, maar als het kan eerder) gerealiseerd zijn.

Gemeente zit niet op slot

In de inleiding van de begroting geeft het college aan dat samen met inwoners, instellingen en samen met de raad en de gemeentelijke organisatie de financiën op orde worden gebracht, maar dat dat niet betekent dat Bergen op Zoom op slot zit. Op de meest uiteenlopende onderwerpen zoals woningbouw, omgevingswet, het sociaal domein, cultuur en veiligheid gaan ontwikkelingen gewoon door. Hiervoor blijven jaarlijkse investeringen overeind. Bergen op Zoom wil de komende jaren ook gewoon blijven doorgroeien en blijft op zoek naar kansen. Het gemeentebestuur wil dat ook samen doen met de inwoners, want die weten het best wat er in hun stad leeft en nodig is. Regelmatig worden er bij het college al rechtstreeks ideeën aangedragen, maar het college hoopt hierbij ook op hulp via de media.

Coronacrisis

Logischerwijs is in de begroting ook aandacht voor de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Op basis van  gegevens/kennis is een inschatting gemaakt van de gevolgen van de coronacrisis in 2021. De verwachting is dat in 2021 nog compensatie van het Rijk wordt verkregen voor de gevolgen van de coronacrisis. Het college acht dit noodzakelijk en kan vanwege de huidige financiële situatie ook niet méér compenseren dan wat er vanuit het Rijk als compensatie wordt verkregen. Vanaf 2022 zullen we de blijvende effecten van de coronacrisis verwerkt moeten hebben en verder moeten toegroeien naar “het nieuwe normaal”.