Het college van B&W van Bergen op Zoom verwacht de benodigde 13 miljoen euro aan bezuinigingen die de stad er financieel weer bovenop moeten gaan helpen, de komende jaren zeker te gaan halen.

In de 2de uitwerking van het Focusakkoord stelt het college een aantal nieuwe bezuinigingen voor aan de gemeenteraad. Kanttekening bij deze uitwerking is wel dat de snelheid waarop dat gebeurt iets lager ligt dan de verwachting die er vorig jaar december nog was bij de vaststelling van de 1ste begrotingswijziging.  Veel van de ombuigingen die worden voorgesteld, zullen pas een positief effect hebben op de periode na 2021. Hierdoor zal het financieel meerjarenperspectief verder verbeteren, maar dus niet het huidige ingeschatte resultaat over 2021.

Zoals bekend kwam uit het Focusakkoord naar voren dat Bergen op Zoom de komende jaren miljoenen euro’s zal moeten besparen om financieel weer gezond te worden. In mei vorig jaar werd daarvoor een zakencollege aangesteld door de gemeenteraad. Dit college is direct aan de slag gegaan om de begroting compleet door te lichten. Tevens werd voor 2020 een uitgavenstop ingesteld, ging men zich beperken tot wettelijke taken en werden onderzoeksopdrachten voor bezuinigingen opgestart (businesscases).

Een aanzienlijk deel van de ombuigingen moeten worden gehaald uit vermindering van het gemeentelijk personeel. Tegelijkertijd wil het college inhoud geven aan goed werkgeverschap. Daarom wordt natuurlijk verloop op de voet gevolgd en bij vacatures wordt op maat gekeken of medewerkers uit de gemeentelijke organisatie die in kunnen vullen. Medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om waar nodig en mogelijk zo intern van de ene functie naar de andere te bewegen. Het gemeentebestuur doet dat vanuit het streven een wendbare organisatie te vormen en achter te laten. 

Voor 2021 was aan personele ombuigingen al een bedrag van ruim 3 miljoen euro ingeboekt, die inmiddels nagenoeg is gerealiseerd. Voor de komende jaren moet dat bedrag oplopen tot ruim 5 miljoen euro. Met de huidige plannen wordt ook dat mogelijk, mede vanuit het uitgangspunt van goed werkgeverschap. De wens van het college is samen met de medewerkers dit te realiseren, als onderdeel van de wens om samen de organisatie en de kwaliteit te verbeteren. Voor gevallen waar dat onverhoopt niet lukt, maar vooral ook om de persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken, is in het voorstel dat nu naar de gemeenteraad gaat, een frictiebudget aangevraagd van € 3,5 miljoen. Daarvan wordt bijvoorbeeld om- en bijscholing van medewerkers bekostigd en zullen ‘van werk naar werk-trajecten’ worden betaald.

In deze 2de uitwerking van het Focusakkoord is ook de input meegenomen uit het traject Samen Prioriteren. Met een vragenlijst en een online gesprek zijn inwoners in de gelegenheid gesteld om mee te denken over het weer financieel gezond maken van Bergen op Zoom. De uitkomsten van Samen Prioriteren laten zien dat het college in de 1e uitwerking van het Focusakkoord in december 2020 al zeer volledig is geweest.