De gemeente Bergen op Zoom kiest ervoor om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) versneld te gaan huisvesten. De gemeente wil dat doen met een zogenoemde tussen- of doorstroomlocatie. Op deze manier kan de gemeente de wettelijke taak, die we hebben om deze statushouders een woonplek te bieden, uitvoeren. Tegelijkertijd geeft het ook andere doelgroepen de kans om sneller een woning te krijgen (denk aan arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, studenten en andere spoedzoekers). Hiermee wordt de oplopende druk op de woningmarkt (met name sociale woningbouw) eveneens verlaagd.

Er is/zijn op dit moment nog geen locatie(s) in beeld als tussen- of doorstroomlocatie. Zodra hier meer beeld bij is, zullen betrokken inwoners uit die omgeving hierover zorgvuldig geïnformeerd worden.

Het kabinet en de Commissaris van de Koning hebben al verschillende keren met klem aan de gemeenten in Nederland gevraagd om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen of het creëren van uitstroom uit de AZC’s om zo plaats te maken voor nieuwe opvang. Het aantal vluchtelingen in ons land stijgt de laatste tijd sterk, onder andere door de situatie in Afghanistan.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop een gemeente een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld door te kiezen voor noodopvang of voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC).

Bergen op Zoom kiest daar niet voor, maar wil dus een tussen- of doorstroomlocatie in de gemeente vestigen. Zo’n locatie is niet alleen beschikbaar voor statushouders, maar ook voor andere mensen in Bergen op Zoom die met voorrang een (tijdelijke) woning nodig hebben.


Brief verstuurd aan de gemeenteraad: 
Huisvesting vergunninghouders en opvang asielzoekers