Uit de cijfers over het jaar 2021 blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom veel minder geld heeft uitgegeven dan aanvankelijk was begroot. Ook is er op onderdelen meer geld binnengekomen dat niet volledig besteed is. Zo kwam er bijvoorbeeld vanuit het Rijk geld binnen om kosten te bestrijden vanwege de Corona-pandemie, maar zijn die gelden (nog) niet helemaal uitgegeven. Verder is te zien dat er over de volle breedte aanvullende rijksmiddelen binnenkwamen (een hogere Algemene Uitkering van ruim 2 miljoen euro) die een aanzienlijk effect hadden op het resultaat. Verschillende opdrachten konden echter niet worden uitgevoerd omdat zowel kwantitatief als kwalitatief de capaciteit niet altijd beschikbaar was. Een en ander betekent dat Bergen op Zoom het jaar 2021 afsloot met een positief resultaat van € 12,8 miljoen. Er wordt voorgesteld daarvan 4 miljoen euro over te hevelen naar 2022 (en 2023). Zo’n € 8,6 miljoen zal in de Algemene Reserve worden gestort.

Net als vele andere gemeenten in Nederland, heeft Bergen op Zoom in 2021 een apart jaar achter de rug. Opnieuw een jaar dat overschaduwd werd door Covid-19. Opnieuw konden veel activiteiten niet doorgaan en werd er zoveel als mogelijk vanuit huis gewerkt. Ook financiële stromen liepen vervolgens weer anders dan we voor de pandemie gewend waren. Het Rijk compenseerde op vele vlakken, maar omdat Bergen op Zoom al een traject van ombuigingen had ingezet en bovendien te maken had met een tekort aan personeel, werd er ook veel minder uitgegeven dan vooraf was begroot.

Bekijk hier de jaarrekening 2021 in één oogopslag.

Focusakkoord

Op zichzelf is die voorzichtigheid goed geweest voor de gemeentelijke huishoudportemonnee, maar het betekent ook dat lang niet aan alle opgaven is voldaan. Overigens wil dit positieve resultaat sowieso niet zeggen dat ingezette ombuigingen nu kunnen worden teruggedraaid. Het tegendeel is eerder waar. Bergen op Zoom zal ook de komende jaren hard moeten blijven werken om de meerjarenbegroting rond te krijgen en om de ingezette weg uit het Focusakkoord te continueren. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat bezuinigingen op personeel in 2024 verder op zullen lopen tot € 6 mln. en moet er verder gewerkt worden aan de ingezette businesscases op bijvoorbeeld sport en cultuur. Tenslotte moet met name in het sociaal domein de vinger constant aan de pols worden gehouden om niet uit de rails te lopen. De trends in het sociaal domein zijn lastig te voorspellen en financiële afwijkingen kunnen daardoor snel optreden.

De gemeenteraad praat in juni over de jaarrekening. Aan de raad wordt voorgesteld om een bedrag van € 4.193.000,- over te hevelen naar 2022 en 2023. Dit zijn ontvangen middelen of toegekende budgetten die in 2021 niet zijn uitgegeven en waarvan de activiteiten in 2022 plaatsvinden. Tevens wordt voorgesteld € 8.621.000,- in de algemene reserve te storten.

Bekijk hier alvast de bijbehorende stukken: Beeldvormende vergadering 19 mei