Via de subsidieregeling ‘Corona Noodfonds Culturele Organisaties Bergen op Zoom 2020-2022’’, is het college van Burgemeester en Wethouders voornemens om de verliezen van non-profit organisaties in de culturele sector te compenseren. Daarnaast zal het college de komende maanden samen met de culturele partners de impact van corona verkennen en in gesprek gaan over de ideeën hoe de middelen uit het steunpakket 2021 in te zetten voor een toekomstbestendig cultuurveld. 

De (financiële) gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector zijn groot. De Rijksoverheid probeert deze gevolgen te verlichten door steunmaatregelen ten behoeve van de culturele voorzieningen beschikbaar te stellen. Ook de gemeente Bergen op Zoom ontvangt vanuit het Rijk voor de jaren 2020 en 2021 in totaal  € 1.479.307,-.
Naast de maatregelen die reeds eerder door de gemeente Bergen op Zoom zijn getroffen, wil het college de ontvangen Rijkscompensatiemiddelen cultuur bestemmen voor toekomstbestendige culturele voorzieningen.

Het college vraagt de raad haar oordeel te geven over deze bestemming aan het cultuurveld en het instellen van een subsidieplafond.  Middels de subsidieregeling ‘Corona Noodfonds’, wil het college uitvoering geven aan de compensatieregeling en kunnen culturele organisaties zonder winstoogmerk, die bijdragen aan het gemeentelijk cultuurbeleid, worden gecompenseerd voor de verliezen in het jaar 2020 als gevolg van het Covid-19 virus. Dit om te voorkomen dat organisaties omvallen en daarmee het cultureel aanbod verschraalt.

Naast het uitvoeren van de compensatieregeling 2020 wil het college de komende tijd samen met de culturele partners verkennen hoe de middelen uit het steunpakket 2021 kunnen worden ingezet. Op basis van de behoefte die er ligt bij het culturele veld en wat zij in de nafase van corona op zich af zien komen, kan bijvoorbeeld een stimuleringsregeling worden opgesteld of kan na evaluatie van de subsidieregeling de criteria voor de compensatieregeling worden aangepast. 

Voor een subsidie middels de subsidieregeling “Corona Noodfonds” komen in aanmerking; culturele organisaties of instellingen, zonder winstoogmerk, die bijdragen aan het gemeentelijk cultuur- en erfgoedbeleid en culturele activiteiten of ondersteunende activiteiten bieden op het gebied van kunst, cultuur of erfgoed. Ook het Cultuurbedrijf als uitvoeringsorganisatie van de gemeente Bergen op Zoom en organisaties waar geen reguliere subsidierelatie mee wordt onderhouden, vallen onder deze categorie. 

Als de raad in de maand april positief oordeelt, wordt de regeling gepubliceerd en kunnen aanvragen na publicatie van de regeling via de website van de gemeente Bergen op Zoom worden ingediend.  Ook is op de website van de gemeente informatie te vinden over de regeling, de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie en waar u terecht kunt voor uw vragen en suggesties.