De gemeente Bergen op Zoom werkt aan het op orde brengen van de financiën. Dat was ook hard nodig omdat de Markiezenstad de afgelopen jaren steeds tekorten had op de gemeentebegroting. In 2020 is met het Focusakkoord een nieuwe weg ingeslagen en zijn verschillende pakketten aan ombuigingen doorgevoerd. Mede daardoor én dankzij een verhoogde bijdrage die wordt verkregen op het gebied van Jeugd, kan een sluitende begroting voor 2022 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het besef is groot dat we de komende jaren koersvast moeten blijven om ervoor te zorgen dat deze begroting een goede basis blijft voor financieel herstel.

Op deze pagina leest u wat de inkomsten en de uitgaven van Bergen op Zoom zijn en hoeveel geld een gemiddeld gezin kwijt is aan gemeentelijke lasten. In onderstaand document ziet u de begroting in één oogopslag. De volledige begroting 2022 en meerjarenraming leest u op de website van de gemeenteraad(externe link)

Begroting 2022 in één oogopslag

Inkomsten

Lokale heffingen

Lokale heffingen
Waar komt het geld vandaan?Bedrag
OZB€ 17.161.000
Rioolheffing€ 13.293.000
Afvalstoffenheffing€ 9.792.000
Parkeerbelasting€ 4.821.000
Leges€ 2.117.000
Precario en toeristenbelasting€ 798.000
Haven- en marktgelden€ 503.000
Overig€ 140.000
Totaal€ 48,6 miljoen

Andere inkomstenbronnen

Andere inkomstenbronnen
Waar komt het geld vandaan?Bedrag
Grondexploitaties€ 19.417.000
Bijdrage van eigen producten€ 3.494.000
Huren en pachten€ 5.395.000
Cultuur€ 2.402.000
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen€ 2.452.000
Eigen bijdragen Wmo€ 1.003.000
Dividend€ 221.000
Overig€ 6.415.000
Totaal€ 40,8 miljoen

Inkomsten van het rijk

Inkomsten van het rijk
Waar komt het geld vandaan?Bedrag
Algemene uitkering (inclusief Jeugd, Wmo en participatie)€ 151.184.000
Tegemoetkoming uitkeringen€ 33.261.000
Overig€ 4.139.000
Totaal€ 188,6 miljoen

Dekking reserve: € 4,3 miljoen.

De totale inkomsten in 2022 zijn begroot op: € 282,3 miljoen. Dat is een positief saldo Begroting 2022: € 3.731.000.

Uitgaven

Besturen, samenwerken en veiligheid

Besturen, samenwerken en veiligheid
Waar gaat het geld naartoe?Bedrag
Besturen en samenwerken€ 2.978.000
Openbare orde en veiligheid€ 6.820.000
Totaal€ 9,8 miljoen

Samen leven, samen doen

Samen leven, samen doen
Waar gaat het geld naartoe?Bedrag
Wmo€ 50.242.000
Werk en inkomen€ 57.432.000
Jeugd€ 22.312.000
Volksgezondheid€ 2.717.000
Totaal€ 132,7 miljoen

Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs

Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs
Waar gaat het geld naartoe?Bedrag
Economie en werkgelegenheid€ 4.350.000
Vrijetijdseconomie€ 19.833.000
Onderwijs€ 10.389.000
Totaal€ 34,6 miljoen

Woon- en leefomgeving

Woon- en leefomgeving
Waar gaat het geld naartoe?Bedrag
Beheer openbare ruimte€ 16.476.000
Afval en riolen€ 17.378.000
Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling€ 32.329.000
Totaal€ 66,2 miljoen

Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening

Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening
Waar gaat het geld naartoe?Bedrag
Algemene dekkingsmiddelen (ontvangsten Rijk)€ 1.281.000
Gemeentelijke belastingen en dienstverlening€ 3.234.000
Bedrijfsvoering (overhead)€ 26.055.000
Totaal€ 30,6 miljoen

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Waar gaat het geld naartoe?Bedrag
Duurzaamheid€ 1.485.000
Totaal€ 1,5 miljoen

Storting reserve: € 3,3 miljoen.

De totale uitgaven in 2022 zijn begroot op: € 278,6 miljoen.

Gemeentelijke lasten voor een huishouden met meer personen

 Hoeveel betaalt een huishouden met meer personen in 2022 gemiddeld aan: 

  • Onroerende zaakbelasting (OZB): € 217.
  • Afvalstoffenheffing: € 322.
  • Rioolheffing: € 341.

Inwoneraantal (2021 bron CBS): 67.514.

De woonlasten worden definitief vastgesteld in de raad van december 2021.  

Heeft deze informatie u geholpen?