Oude Molen

Administrator

Veel kleine ambachtelijke en gespecialiseerde bedrijven zijn gevestigd op Oude Molen.  Het totale bedrijventerrein is ca. 41 hectare groot. In 2004 is gestart met de uitgifte van de eerste percelen voor kleinschalige bedrijvigheid (tot 5.000 m²) op het nieuwe gedeelte van bedrijventerrein Oude Molen. Op dit bedrijventerrein zijn op dit moment meer dan 40 bedrijven gevestigd, waaronder Ecopoint, Sema, Van Mechelen Lifting Gear en Metrical. 

De belangstelling voor bedrijfsvestiging op Oude Molen is groot vanwege de uitstekende ligging: direct ontsloten via de A4 (rechtstreekse verbinding Antwerpen-Rotterdam). Bijzondere aandacht is besteed aan inpassing van het bestaande bedrijventerrein, het creëren van een overgangszone naar woongebied De Schans en de realisatie van een fraai bedrijven- en stadsfront, direct gelegen aan de A4. 

Uitgifte

De oppervlakte van de percelen is in principe gemaximaliseerd tot 5.000 m². Op Oude Molen is een grote variëteit aan bedrijvigheid toegestaan, waaronder perifere detailhandel (zone gemengde doeleinden), kleinschalige industriële en ambachtelijke bedrijvigheid, productie en distributie. 

De randvoorwaarden worden grotendeels bepaald door het bestemmingsplan “Oude Molen 2000” en het “beeldkwaliteitplan Oude Molen en Kop van Vijf”. Het bestemmingsplan geeft onder meer de toegestane milieucategorieën en de bebouwingsmogelijkheden aan en welke soort bedrijvigheid is toegestaan. Het beeldkwaliteitplan geeft een indicatie van de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit. Dit plan vormt het toetsingskader voor de Welstand/Monumenten-Commissie. 

Voor de zones die beeldbepalend zijn, zoals het A4-front en Eilanden, gelden verregaande beeldkwaliteiteisen. 
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan zijn tijdens kantooruren in te zien op het Stadskantoor. Deze informatie kunt u ook online via het Bedrijvenloket opvragen. 

Meer informatie

Voor meer inlichtingen over de beschikbaarheid en condities van percelen kunt u contact opnemen met Robert van Splunter van het Cluster Economie, telefoonnummer 140164.

Bedrijvenvereniging

Bedrijvenvereniging Oude Molen (OVOM) is een vereniging van ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Oude Molen. Het is een vereniging met een duidelijk doel: het op allerlei gebied behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven op het bedrijventerrein. 

Voorzitter: mevr. M. de Graaf
Tel.: 06 512 312 64
Email: M.de.graaf@passion4work.nl