Huisvesting buitenlandse werknemers

Splinter, F.

Het kan zijn dat u de indruk hebt dat een pand voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld. Bijvoorbeeld bij kamerverhuur voor huisvesting van studenten of buitenlandse werknemers.   

Wanneer dit niet is opgenomen in het bestemmingsplan en er ook geen vrijstelling is gegeven, kan er sprake zijn van onrechtmatig gebruik van een pand.      

Wat kunt u zelf doen

Voor het gebruik van panden en gronden zijn regels vastgelegd in bestemmingsplannen. Voor wijzigingen van het gebruik is vaak weer een omgevingsvergunning nodig.  In de Bergse Bode kunt u, bij het onderdeel gemeente, zien of er een omgevingsvergunning is afgegeven of aangevraagd.  Wanneer u het vermoeden heeft dat er sprake is van onrechtmatig gebruik, kunt u dit natuurlijk vragen aan de eigenaar van het pand. Wanneer dit niet lukt, kunt u een melding maken bij de gemeente.          

Wat doet de gemeente

De gemeente Bergen op Zoom houdt toezicht en controleert zelf op het onrechtmatig gebruik van panden om illegaal gebruik, gevaarlijke situaties en overlast te voorkomen. Naast de eigen controles worden ook meldingen of klachten van inwoners altijd onderzocht. Daar waar er sprake is van onrechtmatig gebruik zal de gemeente ingrijpen met passende maatregelen om de situatie te herstellen of te beëindigen.               

Melden        

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van mogelijke illegaal gebruik panden.    

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.