Toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen

Roks, M.

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets mis gaan. De kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vormen op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms tot klachten. Iedere ouder of gebruiker (klant) van een kinderopvangorganisatie of peuterspeelzaal heeft het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is.

Ook is uw kinderopvangorganisatie aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) die uw klachten of zorgpunten onpartijdig kan beoordelen. U kunt een klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt: door de werkwijze van het kindercentrum, of door gedragingen van de medewerkers. De klacht kan daarbij betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Het gaat daarbij altijd om persoonlijk nadeel voor u of uw kind.

Ook kan het zijn dat u vermoedt dat uw kinderopvangorganisatie geen verantwoorde kinderopvang biedt waardoor andere kinderen nadeel ervaren of waardoor kinderen gevaar lopen. De GGD controleert in opdracht van de gemeenten of kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Met andere woorden, of uw kinderopvangorganisatie een gezond en veilig onderdak biedt aan uw kind.

Wat kunt u zelf doen?

Bij onvrede kunt u eerst zelf contact zoeken met de direct betrokken leidster, de leidinggevende of gastouder. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker u naar tevredenheid uitleg geven. Dan biedt een gesprek al voldoende uitkomst. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich ook richten tot de eerstvolgende verantwoordelijke in de kinderopvangorganisatie.

Indien er sprake is van onverantwoorde kinderopvang waarbij andere kinderen nadeel ervaren of waarbij er sprake is van een onveilige of onverantwoorde vorm van opvang dan kunt dit melden bij de gemeente.

Wat doet de gemeente?

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) zijn kwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang en de peuterspeelzalen moet voldoen. De GGD controleert via inspecties of kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en brengt advies uit aan de gemeente. Indien sprake blijkt van een overtreding kan de gemeente handhavend optreden tegen de kinderopvangorganisatie.

Melden

Als u er met de kinderopvangorganisatie zelf niet uit komt en er is sprake van persoonlijk nadeel voor u of uw kind dan kunt u een digitale melding indienen bij de SKK via www.klachtkinderopvang.nl .

Als er sprake is van onverantwoorde kinderopvang waarbij andere kinderen nadeel ervaren of waarbij er sprake is van een onveilige of onverantwoorde vorm van opvang dan kunt u dit melden bij de GGD West-Brabant (076-5282000).