Schade aan of overlast in de natuur

Homs, J.J.E.

Bergen op Zoom is een groene gemeente. Buiten de bebouwde kom hebben we de bossen en de heide, binnen de bebouwde kom de verschillende parken, perken en plantsoenen. Niet altijd worden de flora & fauna (planten en dieren) gerespecteerd. Er kan schade ontstaan door bijvoorbeeld vernieling, stroperij van dieren, het meenemen van zeldzame planten, plukken van paddestoelen, dumpingen van afval, crossen in het bos enz.

Wat kunt u zelf doen?

Ziet u rommel liggen? Neem het mee en gooi het in de dichtstbijzijnde prullenbak. Ziet u iemand iets doen wat schade veroorzaakt aan of in de natuur spreek dan die persoon hierop aan om hem of haar bewust maken van zijn of haar gedrag. Doe dit alleen als u er zelf zeker van bent dat u verder geen gevaar loopt; eigen veiligheid eerst. Probeer zo veel mogelijk informatie te onthouden; misschien lijkt iets niet van belang voor u maar kan het van groot belang zijn voor de opsporing.

Wat doet de gemeente?

De gemeente controleert zelf ook regelmatig binnen en buiten de bebouwde kom, maar kan niet overal tegelijk zijn. Meldingen zijn belangrijke signalen die helpen om de gemeente schoon en leefbaar te houden voor mens en dier. Aan de hand van de informatie uit de melding zal de gemeente proberen de overtreder op te sporen. In geval van het dumpen van afval zal het afval doorzocht worden om te kunnen achterhalen van wie dit afval afkomstig is. Zodra dit gedaan is zal het zo snel mogelijk opgeruimd worden.

Als er in een gebied veel overlast meldingen zijn kan dat aanleiding zijn om vaker te controleren. Niet alleen overdag maar ook in de avond en nacht uren. Dit doen wij samen met andere instantie zoals politie, jachtopzichters, marechaussee en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Melden

Bij het doorgeven van een melding is het van belang om van te voren voor uzelf te bepalen of u anoniem wenst te melden of dat u er geen problemen mee heeft om uw naam en contactgegevens te vermelden. Als u een melding doorgeeft is het van belang dat u zo gedetailleerd mogelijke informatie door geeft. Denk hierbij aan wie (personen), wat (omschrijving van datgene waar het om gaat), wanneer (dagen en tijden), waar (locatie), waarmee (voertuig etc). Als u foto’s of andere aanvullende informatie heeft kunt u deze aan de melding toevoegen.

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan alleen niet informeren over de voortgang.

Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.