Onrechtmatige bewoning

Stoffels, E.

Een pand kan worden gebruikt voor andere doeleinden dan oorspronkelijk is bedoeld, bijvoorbeeld als er kamerverhuur plaatsvindt in een pand met een bedrijfsbestemming. Als het bestemmingsplan hiervoor geen mogelijkheden biedt en er ook geen vrijstelling van het bestemmingsplan is gegeven, is er sprake van onrechtmatig gebruik van een pand. Een extreme variant hiervan is een illegaal pension of illegale beddenverhuur.

Waarom treedt de gemeente op?

De gemeente Bergen op Zoom treedt op tegen onrechtmatig gebruik. Het is namelijk gebleken dat dit regelmatig voorkomt. De voornaamste reden om in te grijpen is het voorkomen van (brand)gevaarlijke situaties. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente om hiertegen op te treden. Verder is gebleken dat onrechtmatig gebruik van panden ongewenste randverschijnselen, zoals geluidsoverlast en parkeeroverlast, kan opleveren. Klachten van burgers geven eveneens reden om actie te ondernemen. Verder is naleving van de voorschriften, zoals die zijn vastgelegd in de diverse geldende bestemmingsplannen, belangrijk. Tevens is het vanuit het oogpunt van volkshuisvesting gewenst dat er sprake is van een eerlijke, veilige en betaalbare huisvesting voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom.

Hoe treedt de gemeente op?

Het college van B en W heeft in haar vergadering van 2 oktober 2007 besloten dat er in beginsel wordt opgetreden op het moment dat er een klacht over een bepaald pand binnenkomt. Er is voor gekozen om daarbij een aantal prioriteiten te stellen. Deze zijn terug te vinden in de "Uitvoeringsnota beleid handhaving onrechtmatige bewoning". Handhaving kan plaatsvinden door het toepassen van bestuursdwang of door het opleggen van een last onder dwangsom. Bij de eerste vorm van handhavend optreden maakt de gemeente zelf een einde aan de overtreding (b.v. door ontruiming van een pand waar illegaal gewoond wordt), bij de tweede vorm moet de overtreder een geldbedrag betalen als hij zelf geen einde maakt of laat maken aan de overtreding. In beide gevallen worden alle kosten verhaald op de overtreder.

Informatie voor eigenaren/verhuurders

Het kan lucratief zijn om een pand op te delen in verschillende units en deze te verhuren aan diverse bewoners. Hierbij wordt helaas vaak vergeten dat dit niet zonder meer is toegestaan. Het van toepassing zijnde bestemmingsplan staat deze vorm van verhuur lang niet altijd toe en in veel gevallen is het verplicht om een zogenaamde gebruiksvergunning aan te vragen. Ook moet een pand waarin kamerverhuur plaatsvindt, voldoen aan strengere eisen op het gebied van brandveiligheid dan een normale woning. Als met deze zaken geen rekening wordt gehouden kan er sprake zijn van onrechtmatige bewoning. De gemeente treedt daartegen zoals gezegd handhavend op.

Meer informatie

Indien u meer wilt weten of vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 140164 en vragen naar een medewerker handhaving van het team Veiligheid, Handhaving en Toezicht. De Uitvoeringsnota beleid handhaving onrechtmatige bewoning (.pdf, 158KB) is hier te downloaden.