Minister maakt keuze 380 kv-tracé bekend

Bob van den Berg

“In juni adviseerden de Samenwerkende Overheden de minister van EZK over de te ontwikkelen 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Dit advies is gebaseerd op de integrale effectenanalyse van TenneT en in nauw samenspraak met omwonenden en belanghebbenden. Woensdag 25 september maakte de minister zijn keuze bekend.

Als Samenwerkende Overheden zijn we blij dat de minister in zijn keuze in de meeste uitwerkingsgebieden ons advies overneemt. Een indrukwekkend resultaat van een intensieve samenwerking met inwoners, organisaties, TenneT en de overheden. Dankzij deze samenwerking is het mogelijk geworden om meer bos te sparen, landschappelijk beter in te passen en zoveel als mogelijk gevoelige bestemmingen vrij te spelen. We danken alle partijen voor deze opbouwende samenwerking.

Op enkele locaties maakt de minister een andere keuze dan wij adviseerden. Ondanks de aanhoudende inspanningen van inwoners, organisaties, lokale wethouders en de Samenwerkende Overheden als geheel.

Als Samenwerkende Overheden zijn we er van overtuigd dat we in ons advies van juni realistische varianten aanbevelen aan de minister. Daarnaast is in het gehele proces bewust en nadrukkelijk gekozen voor participatie. Ons advies en deze participatie zijn waar wij gezamenlijk voor staan.

Hierbij verwachten wij ook dat de participatie niet enkel draagvlak, maar ook snelheid borgt in het verdere proces. Met name de keuze van de minister voor variant rood in Zevenbergschen Hoek baart ons zorgen. De inwoners worden hard geraakt in een gebied dat al onder grote ruimtelijke spanning staat. Als Samenwerkende Overheden gaan wij nogmaals aandringen op opvolging van het gehele, integrale en goed onderbouwde advies bij de minister.

We blijven nauw contact onderhouden met de inwoners, het ministerie van EZK en TenneT om de mogelijkheden te blijven verkennen om de impact op leefbaarheid en natuur zo klein als mogelijk te houden.

Advies over de uitwerking van het voorgenomen tracé voor ZuidWest 380 kV Oost 

Uitwerking voorgenomen tracé voor hoogspanningsverbinding Zuid- West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg) 


Wil u meer weten over de keuze van de minister? U treft alle informatie op: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/