Samenwerkende overheden brengen advies aan minister uit over ZW380kV hoogspanningsverbinding

Bob van den Berg

Minister besluit medio 2019 over Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg

Op 6 juni overhandigden de Samenwerkende Overheden haar advies over het tracé ZW380kV aan de minister. Dit advies is gebaseerd op het door TenneT gelopen participatieproces en de integrale effectanalyses, zoals opgenomen in het door TenneT gepresenteerde Projectboek 3. En daarnaast op de richtlijnen die de Samenwerkende Overheden in haar advies van 2017 aan de minister adviseerde. Dit advies gaat uit van een zo’n maximale aandacht voor leefbaarheid en bundeling van de nieuwe hoogspanningsverbinding met bestaande infrastructuren.

Draagvlak van groot belang
Bea van Beers, bestuurlijk voorzitter namens de Samenwerkende Overheden: “Een hoogspanningsverbinding in je achtertuin, of door prachtige natuur maakt uiteraard veel emotie los. Juist daarom ben ik blij dat bewoners zo actief meedachten in het grotere geheel. Ik ben trots op de Samenwerkende Overheden, die samen met betrokkenen en elkaar tot een advies gekomen zijn die het hoogst haalbare op leefbaarheid, landschap en natuur weet te combineren. Draagvlak is voor ons van groot belang. Ik kijk met vertrouwen uit naar het vervolgproces.”

Samenwerkende overheden streven naar hoogste leefbaarheid
Zestien gemeenten, één provincie en twee waterschappen hebben zich met betrekking tot de uitbreiding van de hoogspanningsverbinding verenigd in de Samenwerkende Overheden. Zij streven naar een inpassing, die voor bewoners, ondernemers en gebruikers, maar ook voor het landschap over het hele tracé, zo min mogelijk belastend en verstorend is, op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Ook denken zij mee met de ministeries en TenneT hoe het proces goed en zorgvuldig kan worden doorlopen. Door deze samenwerking vormt zij een krachtige stem richting de minister die de belangen van het gebied in zijn geheel zo goed mogelijk vertegenwoordigd. “In dit hele traject hebben we een constructieve samenwerking tussen de samenwerkende overheden, met Tennet en met het departement ervaren”, vult gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant aan. “Wij hebben een zeer zorgvuldig advies opgesteld en hopen uiteraard dat de minister hieraan gehoor zal geven.”

Nieuwe hoogspanningsverbinding is nodig
Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit (maximale capaciteit). Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan. Dit tracé ligt met de keuze van de minister van medio 2017 al vast.

Omgevingsproces en integrale effectanalyses opgenomen in Projectboek 3
Op 11 locaties, de zogeheten uitwerkingsgebieden, is samen met directbetrokkenen van dezegebieden een verdere verfijning van het tracé uitgewerkt. Ook de mogelijkheden voor de drie aanvullende maatregelen (verkabeling 150kV Breda en Geertruidenberg en “uitwerking gebiedsopgave Zevenbergschenhoek”) zijn verder in beeld gebracht.

De Samenwerkende Overheden zijn verheugd te bemerken dat de resterende varianten die door TenneT in Projectboek 3 opgenomen zijn technisch haalbaar, proportioneel, realistisch en vergunbaar zijn. Het advies van de Samenwerkende Overheden is gebaseerd op alle voorliggende stukken en de uitkomsten van het gelopen participatieproces.

Criteria voor advies
De Samenwerkende Overheden hebben afgelopen periode een advies aan de ministers voorbereid naar aanleiding van zijn adviesvraag van 9 april jongstleden. Bij het opstellen van het advies zijn de criteria van het eerdere advies in 2017 wederom in de weging meegenomen. Dit zijn:

  1. Geen nieuwe doorsnijding van het landschap (bij een nieuwe doorsnijding wordt niet gebundeld);
  1. Combineren met bestaande infrastructuren;
  1. Leefomgeving (onder andere gevoelige bestemmingen);
  1. Natuur.

Daaraan is in overleg met het ministerie en TenneT het criterium ‘leefbaarheid’ toegevoegd.

Dit heeft tot gevolg dat in de meeste gevallen de varianten tot draagvlak leidt. De samenwerkende overheden kenmerken de criteria draagvlak en leefbaarheid als zeer zwaarwegend.

Samenvatting advies
De Samenwerkende Overheden zetten in algemene zin in op bundeling met de bestaande infrastructuur, een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de leefomgeving met zo min mogelijk gevoelige bestemmingen en een zorgvuldige landschappelijk inpassing van de nieuwe hoogspannningsverbinding. De Samenwerkende Overheden adviseren hierbij over aandacht voor de communicatie met betrokkenen, gezondheid, de uitkoopregeling, mastposities en -types, landschap, natuur en bos, bedrijfsvoering en welzijn van dieren. Ook vragen we dringend aandacht voor de nog openstaande vragen bij TenneT.

In het tweede deel van het advies wordt per uitwerkingsgebied specifieke adviezen meegegeven. Concluderend brengen de Samenwerkende Overheden een integraal advies uit wat leidt tot één variant op negen van de elf uitwerkingsgebieden. Voor uitwerkingsgebied 5 Oud Gastel-Standdaardbuiten (deel Borchwerf II - St. Antoinedijk) adviseren Samenwerkende Overheden de minister te kiezen voor de best landschappelijk ingepaste variant. Op basis van Projectboek 3 is nu geen duidelijk verschil tussen de twee overgebleven varianten. Om een keuze te maken is een verdere uitwerking, afstemming met alle direct betrokkenen en advies door Rijksbouwmeester noodzakelijk.  Voor uitwerkingsgebied 3, Bergen op Zoom, wordt geadviseerd om nieuwe (ondergrondse) mogelijkheden eerst te onderzoeken.

Wat gebeurt er nu?
Op 6 juni stuurden de Samenwerkende Overheden een brief naar de minister met een advies over het voorgenomen tracé ZW380kVOost. Ook wordt deze medio juni in gesprek met het ministerie nog toegelicht. Op basis van de uitwerking van het voorkeursalternatief (Projectboek 3) en het advies vanuit de regio kiest de minister het definitieve tracé voor ZW380kVOost. De minister neemt dus het besluit over het definitieve tracé. De communicatie over deze besluitvorming en het vervolgtraject wordt vervolgens ook door het ministerie van EZK en TenneT opgepakt. Ook zullen er na besluitvorming door het ministerie en TenneT in de regio informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Het definitieve tracé wordt vastgelegd in een Rijksinpassingsplan. Dit plan doorloopt de (formele) inspraakprocedure.

Voor meer informatie, klik hier.