Onderzoek naar sluiting zwembad De Schelp afgerond

Splinter, F. (Fabiola)

Het onderzoek naar aanleiding van de sluiting van zwembad De Schelp als gevolg van de problemen met RVS in de hoofddraagconstructie is afgerond. Het voorbije jaar gaf het onderzoeksbureau PROOF Adviseurs uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom om ‘op basis van een feitenrelaas te leren van de oorzaken die hebben geleid tot de sluiting van De Schelp en aanbevelingen tot verbetering te formuleren voor de toekomst’. De stuurgroep is van mening dat dit rapport een basis creëert om tot verbetering te komen voor raad, college, De Schelp en de ambtelijke organisatie.

Aanleiding

Het gemeentelijk zwembad de Schelp is op 8 maart 2018 gesloten als gevolg van problemen met RVS in de hoofddraagconstructie. Als gevolg hiervan kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Om de problemen te verhelpen besloot de raad tot het vervangen van de rvs-bevestigingsmiddelen en dit te combineren met het groot onderhoud voor de komende jaren, verduurzaming en het verbeteren van de beleving. De sluiting leverde ook vragen op. Om de vragen te beantwoorden besloot de raad tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken die leidden tot de sluiting. De huidige sluiting - vanaf 13 oktober - maakt geen deel uit van het onderzoek.

Opdracht raad

De raad besloot tot uitvoering van een onafhankelijk onderzoek waarbij nadrukkelijk ook aandacht moest worden gegeven aan het lerend perspectief. Doelstelling was op basis van een feitenrelaas te leren van de oorzaken die leidden tot de sluiting van zwembad de Schelp en aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. De raad had met name vragen over de governance en de gemaakte keuzes in de planvorming en tijdens de bouw. Voor het onderzoek is een brede stuurgroep ingesteld bestaande uit raadsleden van de coalitie (P.A. van den Ouden en J.A.A. Pals) en de oppositie (L.C.J. Wijten en C. Elion-Valter), een wethouder (A. Harijgens) en de gemeentesecretaris (Th.J.M. Wingens). De stuurgroep heeft PROOF Adviseurs op basis van een aanbestedingsprocedure geselecteerd voor het onderzoek.

Rapportage en presentatie

De stuurgroep stelt de rapportage tegelijkertijd beschikbaar aan raad en college. Op 26 november aanstaande verzorgt PROOF Adviseurs tijdens een openbare bijeenkomst een presentatie waarbij raad en college op de hoogte worden gebracht van de bevindingen en aanbevelingen. Hierbij bestaat de mogelijkheid om verdiepende vragen te stellen aan de onderzoekers.

Vervolg

In de behandeling van het onderzoek staat eerst het kennis nemen van de resultaten van het onderzoek centraal. Op basis hiervan kunnen de gewenste verbeteringen tot stand komen. De aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen zijn breed toepasbaar en hebben betrekking op college, raad, ambtelijke organisatie en de aan de gemeente verbonden partijen waaronder Zwembad de Schelp en de Melanen BV. De behandeling in de raad vindt begin 2020 plaats.