Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) - 6 november 2019

Splinter, F. (Fabiola)

Bekendmaking voornemens en besluiten tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP, omdat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd.

Besluit ambtshalve uitschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet (meer) woonachtig is op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staat geregistreerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onderstaande persoon, overeenkomstig artikel 2.22 Wet BRP, ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Dit betekent dat onderstaande persoon, met ingang van de datum van de publicatie van het voornemen, niet meer staat ingeschreven in Nederland.

Naam (geboortedatum): 

  • C.J.A. Colis (15-11-1991)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • de gronden van het bezwaar.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met team Publieksdiensten, telefonisch bereikbaar op 14 0164 of via e-mail: publieksdiensten@bergenopzoom.nl.
 

Datum publicatie: 06-11-2019