Toelichting overlegtafels

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen die beperkt kunnen participeren. De Brabantse Wal gemeenten hebben daarom overeenkomsten afgesloten met diverse organisaties voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. In deze overeenkomsten is afgesproken dat men gedurende de looptijd van de overeenkomsten met elkaar in gesprek blijft via overlegtafels.

Aan deze overlegtafels wordt gesproken over de uitvoering van de overeenkomsten en wordt nagedacht over hoe de ondersteuning beter en efficiënter georganiseerd kan worden. De overlegtafels vinden zowel fysiek als digitaal plaats. Een selectie van de organisaties die de overeenkomsten hebben afgesloten neemt deel aan de fysieke overlegtafel, de rest van de organisaties die een overeenkomst met de gemeenten hebben afgesloten kunnen reageren en inbreng leveren via e-mail.

Uw voorstellen en ideeën voor de overlegtafel Huishoudelijke ondersteuning kunt u indienen via het e-mail adres overlegtafelHH@bergenopzoom.nl. Uw voorstellen voor de overlegtafel Begeleiding kunt u indienen via het e-mail adres overlegtafelwmo@bergenopzoom. Deze worden gebruikt voor de agenda van de fysieke overlegtafel, samen met de ideeën van andere indieners.

Data overlegtafels

In 2016 vinden de overlegtafels Huishoudelijke Ondersteuning plaats op 21 maart, 27 juni en 31 oktober. De overlegtafels Begeleiding vinden plaats op 14 maart, 13 juni en 3 oktober.

Data aanmelden nieuwe overeenkomst: 

Nieuwe aanbieders kunnen op twee momenten in het jaar toetreden tot de Resultaatovereenkomsten Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning en Maatwerkvoorziening Begeleiding. Als u voldoet aan de gestelde eisen, alsmede de bijbehorende bewijsstukken heeft aangeleverd zal de overeenkomst dan ingaan op 1 juli 2016 of 1 januari 2017.

Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen om per 1 juli 2016 gecontracteerd te worden dienen zich uiterlijk op 1 juni 2016 aan te melden.

A.   Voor de basisovereenkomst ‘Maatschappelijke ondersteuning’ en de resultaatovereenkomst ‘"Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo 2015" via het mailadres: n.deijkers@bergenopzoom.nl

Bij de aanmelding dienen tevens de volgende bewijsstukken ingediend te worden: 

  1. Eigen verklaring ‘Maatschappelijke ondersteuning’ (CI-000466) 

  2. Eigen verklaring ‘Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo 2015

  3. Een gedragsverklaring aanbesteden van niet ouder van twee jaar.

  4. Een verklaring van de Belastingdienst (verklaring van de inspecteur der Belastingen over voldoen aan afdracht wettelijke verschuldigde belastingen en premies).

  5. Een uittreksel uit het Handelsregister van niet ouder dan zes maanden.

  6. Een voor haar branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening of aantoonbaar gelijkwaardig, dan wel, een geldig ISO 9001:2008-certificaat of aantoonbaar gelijkwaardig, met daarbij een bewijs van implementatie van additionele normen die gelden voor haar branche, in ieder geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening. 

  7. Een kopie van de verzekeringspolis, waaruit blijkt dat dienstverlener zich bij het aangaan van de Resultaatovereenkomst – en aldus met het aanvangen van de dienstverlening op basis van Opdrachten van de Gemeente - adequaat verzekert heeft en zich gedurende de looptijd van de Basisovereenkomst adequaat verzekerd houdt voor een verzekerde som van minimaal één miljoen Euro per gebeurtenis voor beroepsaansprakelijkheid en (wettelijke)  aansprakelijkheid met opzichtdekking. 

B.    Voor de resultaatovereenkomst ‘"Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015" via het mailadres: n.deijkers@bergenopzoom.nl .  

Bij de aanmelding dienen tevens de volgende bewijsstukken ingediend te worden: 

  1. De Eigen verklaring ‘Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015’