Gespreksverslag 21 augustus

Bob van den Berg

Op woensdag 21 augustus 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers namens gemeente Bergen op Zoom, vertegenwoordigers namens Philip Morris en een vertegenwoordiger namens belegger/ontwikkelaar om de mogelijkheden te verkennen voor het stichten van een gebouw op de zogenaamde Eastsite, eigendom van Philip Morris.

Tijdens het gesprek zijn inzichten uitgewisseld wat nodig is om te komen tot het oprichten van een gebouw mede gelet op verkeerskundige besluiten en benodigde infrastructurele aanpassingen, planologische procedures, projectmatige aanpak stikstof (PAS), duurzaamheid en kwaliteit gebouw en werkgelegenheid.

Afgesproken is dat betreffende belegger/ontwikkelaar dit enerzijds zal bespreken in haar interne organisatie op directieniveau bespreken, anderzijds haar adviseur zal vragen nogmaals de betreffende situatie op diverse beleidsvelden te toetsen en een afweging te maken. De rol van de gemeente is de mogelijk planologische procedure te voeren voor de mogelijke vestiging. Hierbij speelt ook de ontsluiting een rol. In de hoedanigheid van bevoegd gezag voor het RO-traject, vergunningverlening en de verkeersafwikkeling heeft de gemeente deelgenomen aan het overleg.