Bodemkwaliteit

Administrator

Bodemwetgeving

Bij het beschermen van de bodem staat de zorgplicht centraal. Dit betekent dat iedereen moet zorgen dat bodemverontreiniging wordt voorkomen. Daarnaast ben je door die zorgplicht ook verplicht eventuele verontreiniging ongedaan te maken.
Om de bodem te beschermen en te saneren is de Wet bodembescherming (Wbbingesteld. Onder deze wet vallen onder meer het Besluit bodemkwaliteit (voorheen het Bouwstoffenbesluit), met regels voor grondverzet. Een ander onderdeel is het Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT), met regels voor het gebruik en de sanering van ondergrondse opslagtanks. Voor meer informatie over de bodemregels zie de website van BodemPlus.
Het is verboden om grond(water) te vervuilen of om op vervuilde grond nieuwe activiteiten te starten. Onderzoek moet aantonen of de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde activiteiten. Is de grond schoon genoeg, dan kan een bouw- of milieuvergunning worden verleend. Blijkt echter dat er sprake is van een bodemvervuiling met risico's voor mensen en/of natuur, dan kan de provincie een saneringsplicht opleggen. Dit is een zogenaamde Wbb-beschikking. De provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag op bodemgebied.

Bodem Informatie Systeem

In 2005 is een landelijke inventarisatie gemaakt van de bodemkwaliteit. Deze nulmeting heeft de zogenoemde Landsdekkend Beeld Tabel opgeleverd, waarin de bodemkwaliteit voor alle locaties in Bergen op Zoom staat. De gemeente Bergen op Zoom heeft in 2006 besloten om ook alle beschikbare bodemonderzoeken en -rapportages boven water te halen. Al deze informatie is in 2007 in ons Bodem Informatie Systeem (BIS) gestopt. Met een foto wordt de bodemkwaliteit in de gemeente Bergen op Zoom aangetoond. De gemeente Bergen op Zoom blijft informatie verzamelen om het BIS nog uitgebreider te maken.

Bodemonderzoek en -sanering

Een deel van de locaties in de Landsdekkend Beeld Tabel heeft de status ‘schoon’ of ‘gesaneerd’ gekregen. Daar hoeft dus niets meer te gebeuren. Andere locaties hebben de status ‘verdacht’ of ‘verontreinigd’ gekregen. Die locaties moeten verder onderzocht en eventueel gesaneerd worden. De gemeente Bergen op Zoom wil alle verdachte en verontreinigde locaties in de openbare ruimte aan te pakken. Voor de periode 2005-2009 is geld  vrijgemaakt voor bodemonderzoek en - sanering in specifieke gebieden en projecten. Doel is in deze periode 500 archiefonderzoeken, 50 veldonderzoeken en 5 saneringen uit te voeren. Voor de huidige stand van zaken kunt u hier binnenkort het milieujaarverslag downloaden.

Melden van grondverzet

De gemeente Bergen op Zoom houdt de bodemkwaliteit ook in de gaten door toezicht te houden op grondverzet. De ontwikkeling van een woonwijk of de aanleg van een weg gaat vaak gepaard met het aanvoeren van grond. Die grond moet van voldoende kwaliteit zijn. De bodemkwaliteit mag niet verslechteren, of risico’s voor mens en natuur opleveren. Pas na goedkeuring van de gemeente mag er grond verplaatst worden. Ook voor het opslaan van grond gelden strenge regels. Ook hier houdt de gemeente toezicht op.