Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Kent u iemand die een lintje verdient?

Bijna iedereen in Nederland en dus ook in de gemeente Bergen op Zoom zal deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Dit is geen eenvoudige opgave, maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.


Wie komen er in aanmerking voor een lintje?

Daar is geen duidelijk antwoord op te geven. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk door meerdere personen beoordeeld. Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden te noemen. De belangrijkste zijn:

1. De betrokkene heeft zich de afgelopen jaren buitengewoon verdienstelijk gemaakt op één of meerdere terreinen in de samenleving en heeft daar heel veel tijd aan besteed. Wanneer de verdiensten van de betrokkene zich beperken tot één terrein, dan zal deze persoon gedurende langere tijd actief dienen te zijn om in aanmerking te kunnen komen. U moet dan denken aan een periode van ongeveer minimaal 15 jaar. Wanneer de verdiensten van de betrokkene meerdere terreinen beslaat dan moeten deze verdiensten in beginsel een aaneengesloten periode beslaan over een periode van minimaal 15 jaar. Daarnaast moet aangetoond worden dat de intensiteit van de verdiensten gemiddeld minstens 6 uur per week of 300 uur per jaar moet bedragen.

2. Voorstellen moeten voldoen aan het actualiteitsvereiste. Hiervan is sprake wanneer de activiteiten zijn beëindigd aan het eind van een kalenderjaar en niet voor de eerstvolgende Algemene Gelegenheid (AG), maar voor de daaropvolgende AG in aanmerking komen voor een onderscheiding.

3. De betrokkene dient van onbesproken gedrag te zijn. De burgemeester zal hiervoor de politie- en strafregisters raadplegen.


Welke lintjes zijn er? 

Nederland kent twee Civiele Orden waarbinnen verdienstelijke personen gedecoreerd kunnen worden. Dit zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Maar wie komt er nu voor welke orde in aanmerking? Dit is afhankelijk van de aard van de verdiensten. Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met zeer uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving. Voor de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking met (langdurig) bijzondere verdiensten voor de samenleving.


Hoe dient u een voorstel in?

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Dan is het verstandig om contact op te nemen met kabinetszaken van de Gemeente Bergen op Zoom. De kabinetsmedewerker die de lintjes behandelt kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Het aanvraagformulier zal u worden toegezonden en ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan.


Aanvragen voor uitreiking op de Algemene gelegenheid of op een Bijzondere gelegenheid?

Decoreren bij een Bijzondere Gelegenheid (BG) kan alleen als het zwaartepunt van de bijzondere verdiensten bij de gevraagde gelegenheid gelegen is. In alle andere gevallen vindt decoratieverlening plaats bij de Algemene Gelegenheid (AG).

De decoratievoorstellen voor de Bijzondere Gelegenheid (BG) dienen minimaal 5 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de gemeente binnen zijn. Voor de Algemene Gelegenheid moeten de decoratievoorstellen uiterlijk 1 juli bij de gemeente binnen zijn. De uitzondering op deze regels is dat in levensbedreigende situaties een afwijking van de regel gerechtvaardigd is. De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het erg belangrijk om tijdig in actie te komen en het voorstel op tijd in te leveren. Pas na ontvangst van het complete decoratievoorstel kan de aanvraag in behandeling worden genomen.


Verloop van de procedure

• Zodra de aanvraag binnen is bij de Gemeente Bergen op Zoom wordt deze verwerkt en zal de burgemeester de aanvragen bekijken en advies uitbrengen over de aanvraag en de graad van de onderscheiding. 

• Daarnaast zal bij de politie en bij de Justitiële Informatiedienst (en als iemand voor 1932 is geboren bij het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) een antecedentenonderzoek plaatsvinden.

• Het aanvraagformulier wordt vervolgens met het advies van de burgemeester verzonden naar de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.

• De Commissaris van de Koning voorziet de aanvraag ook van een advies, waarna de aanvraag naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag wordt verzonden. Deze instantie geeft het eindadvies aan het Ministerie waaronder de verdiensten vallen en als dat advies positief is stelt het betreffende Ministerie aan de Koning voor om de Koninklijke onderscheiding bij Koninklijk Besluit te verlenen.

• Zodra bekend is of de voordracht al dan niet is gehonoreerd, wordt de voorsteller geïnformeerd door de kabinetsmedewerker. Dit kan enkele maanden na het indienen van de aanvraag bij de gemeente zijn en vindt soms plaats slechts kort voor de uitreiking.

• Indien een Koninklijke onderscheiding is toegekend wordt met voorsteller dag, plaats en tijd van uitreiking besproken. Bij de Algemene Gelegenheid is dat altijd de laatste werkdag voor Koningsdag.

• De voorsteller zorgt voor het informeren en uitnodigen van familie, kennissen, betrokkenen e.d.

• De gemeente zorgt er voor dat de pers wordt geïnformeerd.

• De (loco-)burgemeester zal de Koninklijke onderscheiding uitreiken.
 

Informatie

Meer algemene informatie betreffende de aanvraag kunt u vinden op www.lintjes.nl. Voor overige informatie en / of vragen kunt u contact opnemen met Kabinetszaken van de gemeente Bergen op Zoom, via mail: onderscheidingen@bergenopzoom.nl.