Rollen van de gemeenteraad

Administrator

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

  • Volksvertegenwoordiging
  • Kaderstelling
  • Controleren van het college van burgemeester en wethouders.

Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen geven de inwoners van Bergen op Zoom de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de samenstelling van de raad. De gekozen raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Bergen op Zoom. Zij moeten dus goed weten wat er leeft. Raadsleden zoeken daarom actief contact met inwoners en de maatschappelijke organisaties in Bergen op Zoom. Raadslid zijn is geen baan. Naast hun raadswerk hebben de raadsleden vaak gewoon werk, of zijn ze anders actief in de samenleving. Zo staan raadsleden midden in de samenleving.

Ook bepaalt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid, bijvoorbeeld een nieuw parkeerbeleid  of een cultuurvisie. Wat gaan we in Bergen op Zoom doen, wat mag dit kosten. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente, zoals de aanleg van een weg, het ophalen van vuil, de bouw van een school en allerlei belastingen.  Dat valt allemaal onder de kaderstellende taak. Ook stelt de raad de programmabegroting vast: daarin staat waar het geld voor het komende jaar aan wordt uitgegeven. Hoeveel geld gaat er bijvoorbeeld naar het onderhoud van wegen, of wordt besteed aan subsidies.

Vervolgens kijkt de raad of het college wel volgens de (kaderstellende) regels bestuurt, de raad controleert dus of het college het beleid goed uitvoert. De raad kan bijsturen als het niet goed gaat.

De werkwijze van de raad staat beschreven in het Reglement van orde.