Spreekrecht

Administrator

De gemeenteraad wil graag uw mening horen! Uw inbreng in de politieke besluitvorming is belangrijk.

U kunt uw mening geven tijdens Beeldvorming 1. Raadsleden willen zoveel mogelijk informatie verzamelen over een bepaald onderwerp. Uw inspraak reactie is hiervoor heel belangrijk. Raadsleden krijgen een beter beeld van de voor/ en nadelen van een besluit. Dit besluit wordt genomen in de raadsvergadering.

Inspreken vindt plaats in Beeldvorming 1 van 19:30 uur tot 20:00 uur.
Voor de exacte data per maand, de onderwerpen en de locaties kijkt u op: www.bergenopzoom.nl/bis.

Vergaderkalender

Klik hier om de jaarkalender, inclusief alle vergaderingen, digitaal in te zien.

Inspreken burgers

  1. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang van de beeldvormingavond aan de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij/zij het woord wil voeren.
  2. Het woord kan niet gevoerd worden over: 
    a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; 
    b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
    c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 
  3. Degene die het woord voert, dient zich te wenden tot de voorzitter en zich te beperken tot die zaken die rechtstreeks verband houden met het geagendeerde onderwerp. Treedt hij/zij buiten de orde, dan kan de voorzitter hem/haar het woord ontnemen.
  4. De inspreektijd bedraagt maximaal vijf minuten.

Deze spelregels kunt u hier terugvinden op de website.

Vragen?

Heeft u vragen over inspreken? Neem dan contact op met de griffie, telefoonnummer: 0164-277387 of per e-mail: griffie@bergenopzoom.nl