Veiligheid

Splinter, F. (Fabiola)

Veilige woon- en leefomgeving

Voor wat betreft Veilige woon- en leefomgeving heeft 2015, net zoals de jaren daarvoor, in het teken gestaan van het voortzetten, bestendigen en uitdragen van de effectieve integrale aanpak. Onze gemeente beschikt over een uitgebreid netwerk van goed geïnformeerde en actieve vrijwilligers van de Buurtpreventieteams. Onze aanpak is dermate succesvol dat we wederom dit jaar veelvuldig door andere gemeenten in het land zijn gevraagd om hier een toelichting op te geven.

In oktober is de veiligheidsfunctionaris gestart, zijn opdracht is in een zo’n vroeg mogelijk stadium overlast op integrale wijze aan te pakken. Hierbij is oog voor burgerparticipatie, de veiligheidsfunctionaris is laagdrempelig toegankelijk, zichtbaar in de wijken en bij de partners aanwezig.

De Veilig Publieke Taak staat binnen onze gemeente al langer hoog op de agenda. Het afgelopen jaar namen steeds meer gemeenten in ons district de werkwijze over. Onder mijn aansturing, als voorzitter van de werkgroep Geweld, is een nieuwe projectleider VPT op eenheidsniveau van start gegaan.

Het netwerk van vaste camera’s heeft er ook dit jaar voor gezorgd dat de politie een goed zicht heeft op onze binnenstad. Het mobiele cameratoezicht heeft diverse malen een bijdrage kunnen leveren aan het stoppen van overlastgevende situaties. Onze actieve en integrale aanpak, op meerdere veiligheidsdossiers, is terug te zien in de overwegend dalende criminaliteitscijfers.

Een resultaat om trots op te zijn (bron: operationeel veiligheidsbeeld):

   

2014

2015

 
   

dezelfde periode

t/m 16 nov

 

Woninginbraken

Bergen op Zoom

161

129

-32

Overvallen

Bergen op Zoom

7

5

-2

Straatroof

Bergen op Zoom

17

17

0

Geweld (misdrijven)

Bergen op Zoom

353

329

-24

Jeugdoverlast

Bergen op Zoom

199

280

81

Productie, in/uitvoer Drugs

Bergen op Zoom

25

35

10


Op basisteamniveau (Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen) is het actieoverleg-WOS gestart in samenwerking met de gemeenten, het OM en de politie. Op basis van de politieanalyses en volgend op de landelijke HIC-kalender (High Impact Crime) worden concrete acties uitgezet.

 

Bedrijvigheid en Veiligheid

Bergen op Zoom kent een rijk cultureel leven. Dit brengt een veelheid en grote diversiteit aan evenementen met zich mee. Een groot goed met ook een grote verantwoordelijkheid.  Voor ieder evenement wordt een vergunning verstrekt. In 2014 is begonnen om als gemeente in een steeds vroeger stadium betrokken te worden bij de evenementen. Dit maakt goede afstemming en mogelijke bijsturing vanuit o.a. veiligheidsoptiek steeds beter mogelijk. Dit hebben we in 2015 voortgezet. Ook zijn we doorgegaan met een integrale check, samen met gemeente, brandweer, organisatie en/ of politie) voorafgaand aan een groot en/of risicovol evenement.

In het jaar 2015 zijn twee grote integrale bedrijvencontroles uitgevoerd in de gemeente Bergen op Zoom.

In april in de omgeving Wouwseweg te Halsteren en in september bij bedrijventerrein Lage Meren en Meilust. Diverse partners zijn hierbij betrokken, zoals de gemeente, de politie, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant en soms ook de brandweer. Over het algemeen werd het controleteam positief ontvangen. Er is integraal gekeken naar naleving van diverse wet- en regelgeving. Soms heeft dit geleid tot een handhavingsprocedure, maar er zijn ook overtredingen geconstateerd die ter plaatse direct konden worden opgelost (bijvoorbeeld het vrij maken van vluchtwegen). Door de integrale samenstelling van het controleteam laten wij zien dat de verschillende overheden samenwerken bij handhaving van regelgeving.

Jeugd en Veiligheid

Invoering van de nieuwe drank- en horecawetgeving is lokaal goed verlopen. Ondernemers zijn in de aanloopfase van de wetswijziging en het toezicht goed geïnformeerd. Wekelijks worden supermarkten, evenementen, sportverenigingen en horeca bezocht door de toezichthouders van de DHW-pool in Woensdrecht, Steenbergen, Tholen en Bergen op Zoom.  Dit onder aansturing van de gemeente Bergen op Zoom. Hierbij wordt vooral gekeken of er alcohol wordt verkocht of geschonken aan minderjarigen. Inmiddels zijn in het kader van overtredingen DHW de eerste bestuurlijke boetes opgelegd.

In het kader van alcoholpreventie is er in 2015 een aantal acties gehouden. In de maand november is in de horeca in de kern Bergen op Zoom de Blaaspijpactie gehouden en is op een koopzondag onder het winkelende publiek een voorlichtingsactie 55+ en alcohol gehouden. Daarnaast is er in december een Happy Drinks feest in kerstsfeer gehouden bij de Steenspil. Tijdens dit feest werd via het verstrekken van alcoholvrije cocktails aan jongeren onder 18 voorlichting gegeven over de gevolgen van alcohol. Na afloop is tevens met de ouders die de scholieren kwamen ophalen gesproken over de effecten van alcohol op jongeren.

Eind juni van dit jaar is het geactualiseerde Handelingsprotocol Veilige School door alle betrokken scholen/schoolbesturen voor het Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs ondertekend. Hierbij zijn ook de scholen in de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen (basisteamgemeenten) betrokken en ook zij hebben het Handelingsprotocol ondertekend.

De aanpak jeugdoverlast is onverminderd voortgezet in 2015. Bij de eerste signalen wordt er direct gehandeld. De veiligheidsfunctionaris adopteert deze effectieve aanpak in zijn werk, een intensieve samenwerking met politie, jongerenwerk, maatschappelijke partners en gemeente.

Per 1 januari 2015 is de transitie van de Jeugdzorg gerealiseerd. Het afgelopen jaar is er veel aandacht geschonken aan het optimaliseren van de werkprocessen en relaties binnen het veiligheidsdomein wat betreft jeugd en nieuwe situatie na de decentralisatie. Het betreft met name de samenwerking tussen de jeugdprofessionals, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Bureau Jeugdzorg en Veilig Thuis (het steunpunt huiselijk geweld (SHG) en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn sinds 1 januari 2015 samengevoegd tot één organisatie, te weten: ‘Veilig Thuis’). Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis is de doorontwikkeling ingezet passend bij het transformatie gedachtegoed en is het experiment Multi-Problem aanpak van start gegaan.

Aanpak georganiseerde criminaliteit

Naast de operationele aanpak zoals onder ‘Veilige woon- en leefomgeving’ is beschreven, wordt steeds meer aandacht gegeven aan dit fenomeen en mogelijk dieper liggende georganiseerde criminaliteit.

Ik ben als burgemeester trekker van de districtelijke werkgroep Ondermijning. We hebben een lokaal informatie plein ontwikkeld dat werkend is, waarin signalen van (ondermijnende) georganiseerde criminaliteit besproken worden. Mochten er signalen zijn dat dit tot over onze gemeentegrens reikt dan worden deze signalen ingebracht in het Districtelijk Informatie Plein. Hier schuiven collega-gemeenten binnen het district aan, samen met RIEC, OM en Politie.

Als vervolg op de aansluiting bij het hennepconvenant is het nieuwe Damoclesbeleid voor een effectieve hennepaanpak het afgelopen jaar uitgewerkt, wat in 2015 in het besluitvormingsproces kwam. Dit jaar heeft dit geresulteerd in 33 waarschuwingen en 4 sluitingen.

 Fysieke Veiligheid

Op districtelijk niveau is intensief samengewerkt om een team Bevolkingszorg tot stand te brengen. Hierdoor is voor alle gemeenten, voor alle onderdelen van de crisisorganisatie 24/7 beschikbaarheid gegarandeerd. Tegelijkertijd gaan we efficiënter om met middelen en betreft het een in totaliteit kleinere groep mensen waarmee een kwaliteitslag gemaakt kan worden.

De gemeenteraad van Bergen op Zoom is gastheer geweest bij de nucleaire bijeenkomst voor meerdere buurgemeenten en georganiseerd door de Veiligheidregio.

Aanpak (sociale) calamiteiten

In 2015 zijn er diverse calamiteiten geweest. Na een zeer droog voorjaar, waarbij de risico op een natuurbrand extra groot was, heeft Bergen op Zoom op 20 augustus 2015 wateroverlast ervaren door een zeer zware regenbui. Binnen een uur viel meer dan 40 mm regen. Deze extreme weersomstandigheden zullen in de toekomst meer voorkomen.

In oktober 2015 heeft de gemeente Bergen op Zoom haar verantwoordelijkheid genomen met betrekking tot de crisisnoodopvang van vluchtelingen. Gedurende vier dagen heeft de gemeente 250 vluchtelingen opgevangen in Sporthal De Boulevard. En in december zijn nog eens 200 vluchtelingen opgevangen in de crisisnoodopvang.

Diverse branden hebben in 2015 de aandacht gevraagd. Naast de brand in flat aan de Plejadenlaan en de brand in de supermarkt aan de Kastanjelaan heeft de grote brand in de parkeergarage van de Goudbaard veel aandacht gevraagd. Door de brand zijn 66 appartementen (tijdelijk) niet bewoonbaar. Samen met de woningcorporatie is gezorgd voor vervangende woonruimte (o.a. hotels, vakantiewoningen). Een aantal bewoners zal niet kunnen terugkeren naar hun appartement. Zij hebben inmiddels een nieuwe woning toegewezen gekregen.