De gemeenteraad

Splinter, F. (Fabiola)

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Bergen op Zoom bestaat in 2015 uit 33 personen en is in deze raadsperiode verdeeld over 8 fracties. De samenstelling van de gemeenteraad, verdeeld naar fractie en persoon  is te vinden op www.bergenopzoom.nl/gemeenteraad

In april 2015 is de heer Duman (D66) na een verblijf voor zijn werk in het buitenland weer terug gekeerd in de raad.  Mevrouw Elion-Valter was gedurende zijn afwezigheid lid van de raad en heeft na terugkeer van de heer Duman de raad verlaten. De heer Verbogt heeft in november 2015 de overstap gemaakt van de fractie van Lijst Linssen naar het CDA.

Werkzaamheden van de gemeenteraad

Het afgelopen jaar hebben de gemeenteraadsleden van Bergen op Zoom zich wederom nadrukkelijk gericht op hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken.

Naar aanleiding van het opzeggen van het vertrouwen in wethouder A.J.F.M. Linssen door de overige vier wethouders is de gemeenteraad is op 14 september 2015 in een extra vergadering bij elkaar geweest.

Er zijn 64 raadsbesluiten genomen. Een aantal highlights in 2015:

Vergadermodel

In september 2015 heeft de raad een aantal aanbevelingen van de werkgroep verbetering vergaderpraktijk overgenomen. Vanaf 1 januari 2016 vergadert de Bergse gemeenteraad met het BOB-vergadermodel. De burger wordt hiermee eerder bij het hele besluitvormingsproces betrokken. Bovendien levert dit tijdswinst op en effectievere besluitvorming in de commissie- en raadsvergaderingen.

BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Er wordt gewerkt met een cyclus van vier weken. De laatste week in elke reeks is de raadsvergadering. Daar worden de echte besluiten genomen. In de fases (weken) daarvoor wordt het voorbereidende werk gedaan. Burgers kunnen er zelf een rol in spelen, onder andere door gebruik te maken van hun inspreekrecht. Ook kunnen zij de raad suggesties meegeven.

Binnenstad

Dit jaar heeft de gemeenteraad het initiatief genomen om richtinggevende kaders op te stellen om een bijdrage te leveren aan de inspanningen van het college om te komen tot een duurzame, vitale, structuurversterkende binnenstad van Bergen op Zoom. De gemeenteraad heeft hiermee pro actief invulling gegeven aan zijn kaderstellende rol en het college gevraagd om op basis van deze kaders een procesaanpak aan de raad voor te leggen.

Verdere verbetering begroting

In november 2015 heeft de gemeenteraad de begroting 2016 en meerjarenprogrammabegroting 2017-2019 besproken en aangenomen. De begrotingsopzet is in 2014 fundamenteel gewijzigd en het verbeterproces is in 2015 doorgezet. De toegankelijkheid en leesbaarheid van de begroting is aanzienlijk verbeterd. Er ligt een overzichtelijke begroting en de financiële analyses zijn ten opzichte van vorig jaar uitgebreider.

Aanwijzen accountant

De gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom hebben gezamenlijk een openbare Europese aanbesteding van de accountantscontrole voor de boekjaren 2016 t/m 2019 uitgevoerd. Een aanbestedings- en selectiecommissie bestaande uit de griffiers, concerncontrollers en twee afgevaardigden van de auditcommissies namens de deelnemende gemeenten heeft de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd. Op 16 december jl. heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom Baker Tilly Berk N.V. te Breda aangewezen als openbare accountant.

Regionalisering

De gemeente Bergen op Zoom werkt op verschillende thema’s samen met andere gemeenten in de regio. Soms op uitvoerend niveau (bijvoorbeeld belastingsamenwerking, op ICT-gebied en een gezamenlijke sociale dienst),  soms op beleidsmatig niveau (binnen regio West-Brabant) en soms op strategisch niveau binnen de Zuid Westelijke Delta.

Zo is er op initiatief van de gemeenteraad een werkconferentie voor de regiogemeenten georganiseerd om aandacht te krijgen voor het feit dat Bergen op Zoom en de regio onder de rook van de kerncentrale Doel liggen. Diverse incidenten met betrekking tot de externe veiligheid hebben geleid tot kritische geluiden vanuit de gemeenteraad in relatie tot het veiligheidsgevoel. De zeer recente incidenten hebben de nadrukkelijke roep vanuit fracties om snelle sluiting versterkt.

Werkbezoeken en informatieve bijeenkomsten

Naar aanleiding van diverse aanslagen in onder andere Frankrijk heeft de gemeenteraad op 5 mei 2015 een bijeenkomst georganiseerd met de titel ‘Samen leven in vrede en vrijheid’ en is met de Bergse samenleving de dialoog over vrede en vrijheid aangegaan.  Diverse maatschappelijke instellingen, ieder vanuit eigen achtergrond of overtuiging, hebben met elkaar gesproken over het nu, de toekomst, elkaars belangen en verwachtingen.

Daarnaast zijn er informatieavonden gehouden onder andere op financieel gebied, op het terrein van veiligheid, grond- en ruimtelijke aspecten.
Ook heeft er periodiek overleg plaatsgevonden met de Jeugdraad.

In regionaal verband zijn werkbezoeken gebracht en bijeenkomsten bijgewoond, zoals een regionaal symposium: Grondstoffen in Afvalland, aanpak en ontwikkelingen op het gebied van economische structuurversterking en arbeidsmarkt. Ook zijn er werkbezoeken afgelegd op het gebied van het sociaal domein.

Op 25 november 2015 is er een speciale kindergemeenteraad geweest. Vier scholen hebben hun eigen projecten uitgewerkt en gepresenteerd. In de voorbereiding op de kindergemeenteraad zijn raadsleden door de kinderen bevraagd over het werk van een raadslid.

De kindergemeenteraad werd georganiseerd samen met Podemos en Madurodam.