De gemeente Bergen op Zoom heeft vanuit de Provincie Noord-Brabant een cijfermatig overzicht ontvangen van het aantal kandidaten voor de burgemeestersfunctie. Daaruit blijkt dat er in totaal 20 mensen een sollicitatiebrief hebben gestuurd naar de Commissaris van de Koning. Het gaat om acht vrouwen en twaalf mannen.

Zoals bekend stopt de huidige burgemeester Frank Petter op 1 juli van dit jaar. Een vertrouwenscommissie bestaande uit fractievoorzitters, griffier, gemeentesecretaris en wethouder Dominique Hopmans is bezig met een zoektocht naar ‘de beste burgemeester voor Bergen op Zoom’.

Cijfermatig overzicht sollicitanten burgemeestersvacature

De sluiting van de sollicitatietermijn was 11 januari 2023

Totaal aantal sollicitaties : 20 

  • vrouw : 8 
  • man : 12

Hoofdfuncties van de sollicitanten:

  • (oud-)burgemeesters/wethouders en overige politiek c.q. overheid : 18 2.
  • particuliere sector/vrije beroepen : 2  (Voor de volledigheid moet hierbij worden vermeld dat de sollicitanten in de categorie 2 de hoofdfunctie veelal combineren met een of meer politiek-bestuurlijke nevenfuncties)