Sluiten

Openbare Besluitenlijst 24 oktober 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Inzetbaarheid Energie Innovatiefonds

Het college heeft kennis genomen van een aanvulling op de notitie Energie Innovatiefonds en heeft ingestemd met de vervolgaanpak. Uit het fonds zal het project Lokale Energie Entiteit worden bekostigd.

Het Energie Innovatiefonds heeft een plafond van € 200.000,-. Op dit moment zijn aan twee initiatieven bedragen toegekend. Het gaat daarbij om bedrijventerrein Lage Meren Meilust (€ 88.500,-) en Streetplug (€ 3500,-).

Het bedrijventerrein Lage Meren Meilust is verouderd en moet up to date gemaakt worden. Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid om het bedrijventerrein in 2025 100% energie-neutraal te laten zijn en in 20150 100% circulair.

Streetplug is een innovatieve startup uit Tholen die een ondergrondse laadvoorziening voor elektrische auto’s ontwikkeld heeft.

Het project Lokale Energie Entiteit gaat de uitdaging aan om Bergen op Zoom geheel duurzaam te maken. Een groep ondernemende inwoners en ondernemers heeft een innovatieve samenwerking bedacht waarin lokale duurzame energieproductie en maatschappelijk rendement samengaan.

Het plan is om direct en concreet te starten met twee collectieve zonnedaken die de gemeente beschikbaar stelt. Het college heeft aangegeven lokale initiatieven van inwoners en bedrijven om energie op te wekken of te besparen, te willen ondersteunen en faciliteren via het fonds. Daarom wordt een bedrag van € 64.000,- hiervoor vrijgemaakt.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Procedurevoorstel Rekenkameronderzoeken

Het college heeft de procedure vastgelegd voor de ambtelijke behandeling van rekenkameronderzoeken.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Middelgrote gemeenten Noord-Brabant

De middelgrote gemeenten Bergen op Zoom, Meiereijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk gaan, onder de noemer Midsize Brabant, de krachten bundelen. Deze middelgrote gemeenten hebben door hun omvang en door hun functies in stedelijke en regionale netwerken een aantal opgaven en mogelijkheden die hen onderscheidt van zowel grotere steden als kleinere gemeenten.

Doel van deze samenwerking is feitelijk tweeledig. Aan de ene kant willen de gemeenten onderling kennis uitwisselen op een dossiers die voor deze gemeenten relevant zijn. Daarnaast is Midsize Brabant bedoeld om, met provincie, rijksoverheid en andere partners, nieuwe mogelijkheden aan te boren. De gemeenten binnen Midsize zijn met name geschikt om te dienen als proeftuin voor innovaties, omdat ze enerzijds door hun schaal over voldoende (uitvoerings)kracht beschikken en zich tegelijkertijd kenmerken door korte lijnen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Oordeel provincie over handhavingsdocumenten Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het Toezichtoordeel Omgevingswet 2017. De gemeenteraad zal hierover geïnformeerd worden. Bergen op Zoom heeft de hoogste score gekregen die een gemeente kan krijgen voor de beoordeling van handhavingsdocumenten. Ten opzichte van voorgaande jaren presteert de gemeente ook hoger. Dit komt voornamelijk doordat er veel aandacht is besteed aan de verbeterpunten die de provincie in haar vorige oordeel over de handhavingsdocumenten had aangegeven.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Herziening begroting 2018 WVS-groep

Het college heeft kennisgenomen van de herziene begroting van de WVS-groep. Ten aanzien van de vastgestelde begroting 2018 meldt de WVS drie wijzigingen. De eerste betreft de verwerking van de meicirculaire. Er wordt een hoger Rijksbudget SW toegekend. De tweede wijziging betreft de stijging van de loonkosten van de SW. Deze zijn hoger dan geraamd. De derde wijziging heeft betrekking op de afstemming tussen de begrotingen van de ketenpartners ISD en het Werkplein. In de herziene begroting 2018 is, conform de afspraak met de ISD en het Werkplein, geen rekening meer gehouden met het (extern) plaatsen van zogenaamde participanten. De herziene begroting 2018 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2018. De begroting wordt ter informatie aan de gemeenteraad gezonden.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Besluit last onder dwangsom tegen gebruik pand aan de Billrothstraat

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen het gebruik door krakers, in strijd met het bestemmingsplan, van een voormalige locatie voor kinderopvang aan de Billrothstraat.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Reactie op motie D66 knelpunten arbeidscapaciteit

Het college heeft antwoord gegeven op vragen zoals verwoord in een motie van D66 van 22 juni jongstleden over knelpunten in de arbeidscapaciteit. In de brief geeft het college onder andere aan dat de afgelopen jaren er een forse instroom, doorstroom en uitstroom van personeel is geweest.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Principeverzoek daghoreca Zuivelstraat 1

Het college verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan het verzoek voor het vestigen van daghoreca in het pand Zuivelstraat 1.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer 2017

Het college informeert de gemeenteraad over het oordeel van de provincie en de stand van zaken met betrekking tot de door de provincie genoemde verbeteracties als het gaat om het toezicht op het Archief- en Informatiebeheer.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken