Sluiten

Openbare besluitenlijst 12 september 2017

Jeroen van Bommel

Verzoek tot herontwikkeling van winkels en een kantoor tot appartementen

Het college heeft ingestemd met de omvorming van de voormalige detailhandelslocatie Albert Heijn aan de Vlaszak naar maximaal 30 kleine wooneenheden en hoopt zo de woonbuurt Lindebaancomplex/Vlaszak een nieuwe impuls te geven. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is de entree van de parkeergarage Achter de Grote Markt te verplaatsen richting Potterstraat in combinatie met het herhuisvesten van Parkeerbeheer.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Cliëntervaringsonderzoek 2016

Cliënten van de WMO zijn zeer tevreden over de maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening in 2016 door de gemeente Bergen op Zoom. Dat blijkt uit het onderzoek dat onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs heeft uitgevoerd. Gemeenten zijn verplicht zo’n cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden op de website www.waarstaatjegemeente.nl

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Wobverzoek integriteitsrapport Deloitte

Het college heeft besloten om een Wobverzoek over een door Deloitte opgesteld integriteitsrapport, af te wijzen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Intentieverklaring aanvraag omgevingsvergunning

Van Philip Morris Holland (PMH) is een aanvraag omgevingsvergunning inclusief verzoek om intentieverklaring voor de activiteit milieu ontvangen om het productieproces in de fabriek aan de Marconilaan 20 uit te breiden met het nieuwe zogenaamde cast leaf proces. Met dat proces wordt van tabak een halffabrikaat (cast leaf) geproduceerd voor de heat sticks die in een (elektrisch) IQOS sigaret worden gebruikt. Het nieuwe proces is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de reeds vergunde processen: namelijk het verwerken en bewerken van tabak tot een halffabrikaat.

Met een intentieverklaring kan, vooruitlopend op vergunningverlening, al worden begonnen met het uitvoeren van de milieuactiviteit. PMH voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een intentieverklaring. Het college heeft daarom besloten om vooruitlopend op vergunningverlening Philip Morris te laten starten met de aangevraagde activiteit milieu met toepassing van een intentieverklaring. De bescherming van het milieubelang is gewaarborgd. Met de intentieverklaring wordt hetzelfde beschermingsniveau bereikt als de huidige procedure van vergunningverlening.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Regionale Energiestrategie West-Brabant

Het college biedt de concept zienswijze op de Regionale Energiestrategie West-Brabant via een gevoelenspeilende raadsmededeling aan de raad aan. In juni van dit jaar is de concept Regionale Energiestrategie aan het college aangeboden. Het doel van deze strategie is om West-Brabant in 2050 energieneutraal te maken. Daarna is er in juli een informerende bijeenkomst over buitengebied en duurzame energieprojecten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is ook de Regionale Energiestrategie gepresenteerd door de opstellers. Door de raad is aangegeven dat men deze energiestrategie dermate belangrijk vindt dat ze meegenomen wil worden in de reactie.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Voortgang liquidatie Regionale Milieudienst

Het college neemt kennis van de stand van zaken rondom de liquidatie van de Regionale Milieudienst (RMD). De raad zal via een collegebrief hierover geïnformeerd worden.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Project aanpak zorgfraude

Het college is akkoord gegaan met het opstarten van het project Zorgfraude. Nu de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning op stoom is, komt handhaven en naleving steeds meer in beeld. Steeds vaker komen er bij het Lokaal Informatie Plein (LIP) signalen binnen met betrekking tot Wmo over zorgbureaus die niet de zorg leveren waarvoor de voorziening is toegekend en in sommige gevallen misbruik wordt gemaakt van de cliënt. De veelal kwetsbare cliënt moet beschermd worden tegen malafide zorgbureaus. Ondermijning moet worden tegengegaan. Doelstelling van het bovengenoemde project is het voorkomen, aanpakken en handhaven van fraude in de Wmo.

Portefeuillehouders wethouder Yvonne Kammeijer en burgemeester Frank Petter

Visie (veer)krachtig Bestuur in de Brabantse Wal

Bergen op zoom, Steenbergen en Woensdrecht zijn een gezamenlijk traject gestart om een ‘visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal’ op te stellen. In het voorjaar van 2017 hebben de gemeenteraden een reactie gegeven op de Ontwerpvisie. De reacties tonen een sterke betrokkenheid van de raden en de wil om de bestuurskracht in de Brabantse Wat te versterken. De visie is aangepast naar aanleiding van de reacties en wordt ter vaststelling aan de raden aangeboden. Vervolgens zal een Uitvoeringsplan en een Radenconvenant worden opgesteld.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken