Sluiten

Openbare Besluitenlijst 18 juli 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Age-friendly City

Het college heeft de aanpak van Age-friendly City (leeftijdsvriendelijke gemeente) goedgekeurd en meldt Bergen op Zoom aan als Age-friendly City bij de wereldgezondheidsorganisatie WHO

Tijdens een informatiebijeenkomst informeert het college de gemeenteraad over intentie en aanpak van Age-friendly City.

In de gemeente Bergen op Zoom neemt het aantal inwoners van 65 jaar en ouder toe als gevolg van de vergrijzing. Het aantal 65+ers stijgt van ongeveer 13.400 in 2016 tot 17.000 in 2016. Voor een groot deel is daarbij sprake  van dubbele vergrijzing: het aantal inwoners dat ouder is dan 75 jaar neemt in dezelfde periode toe van ongeveer 5500 in 2016 tot 8100 inwoners in 2026. Deze cijfers tonen aan dat ouderen een groot onderdeel van de samenleving in Bergen op Zoom.

De vergrijzing brengt risico’s met zich mee, maar biedt ook kansen. Het is daarom belangrijk om samen met ouderen deze risico’s in beeld te brengen.

De vergrijzing heeft invloed op tal van beleidsterreinen van de gemeente, want gezond en vitaal oud worden is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder ook sociale, ruimtelijke en economische factoren.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Mandaat directeur RWB voor inhuur

Het college heeft ingestemd met de voortzetting van de deelname aan Flex West-Brabant voor de periode 2019 tot 2023 en verleent voor het aanbestedingstraject mandaat aan de directeur van de RWB.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Stand van zaken multifunctioneel centrum (MFC) Gageldonk-West

Het college stemt in met de koers om voor het MFC Gageldonk-West een combinatie te maken van basisschool De Grebbe, een wijkontmoetingspunt en intramurale zorg. Het college onderzoekt deze ontwikkelrichting in de komende periode en werkt deze uit op het gebied van financiën, exploitatie en deelname van gebruikers.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Aanwijzen secretaris adviescommissie voor de bezwaarschriften

Het college wijst mevrouw A. Garabed aan als secretaris van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Verkoop Dorpsstraat 49 in Halsteren

De gemeente verkoopt de voormalige bibliotheek in Halsteren aan de Dorpsstraat 49 aan een ontwikkelaar die het pand herontwikkelt tot appartementen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Wijziging ontwerp van de Waterschans en uitdiepen en verbreden Havenkanaal

Het college past het ontwerp van de reconstructie van de Waterschans aan op basis van onlangs verkregen gedetailleerde informatie over het oesterverleden van de Waterschans.

Elementen uit het oesterverleden blijven bewaard en opnieuw in beeld gebracht. Bezoekers kunnen straks de verandering van fort naar oesterkwekerij en kreeftenkwekerij naar en vervolgens naar ijzergieterij op een bijzondere manier beleven. De aannemer startte met de bodemsanering in het gebied en begint na de zomervakantie het groot grondverzet.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen 

Bijdrage Starterscentra West Brabant en convenant 2018 – 2020

Het college heeft kennis genomen van de Strategische agenda met uitvoeringsprogramma 2017-2020 van Starterscentra West-Brabant en heeft besloten een convenant te tekenen tussen Starterscentrum Roosendaal en Starterscentrum Brabantse Wal, gemeenten Woensdrecht, gemeente Steenbergen en gemeente Roosendaal met als hoofddoel afspraken te maken over de financiering en inzet van het Startersfonds West-Brabant.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Focusblad Integrale Veiligheid

Het college heeft het werken met een zogenoemd focusblad bij de kadernota Integrale Veiligheid geëvalueerd en stuurt, samen met de door de raad geleverde input, een nieuw focusblad voor de periode juni 2017-juni 2018. Het college geeft hiermee aan wat ze in deze periode gaat doen en ook past in de kadernota integrale veiligheid 2016-2020.

In 2016 is voor het eerst de gehele kadernota integrale veiligheid op 1A4 verschenen. Bij vaststelling heeft de raad verzocht deze methodiek te evalueren.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

 

Uitgelicht

Zoeken