Sluiten

Openbare Besluitenlijst 9 mei 2017

Splinter, F. (Fabiola)

(Her-)ingebruikname van de kerktoren (Peperbus) als hoofdingang Gertrudiskerk

Het college heeft ingestemd met de (her-)ingebruikname van de hoofdingang van de Gertrudiskerk omwille van een betere bereikbaarheid en vanwege de exploitatie. De hoofdingang van de Gertrudiskerk ligt aan de Grote Markt, maar wordt als zodanig niet meer gebruikt in verband met tochtproblemen. Om nu in de kerk te komen wordt bij de ingang aan de Grote Markt verwezen naar de zij-ingang aan de Kerkstraat. Aan de Zuivelstraat is een tweede zij-ingang. Beide zij-ingangen functioneren naar behoren als extra in- en uitgang, maar hebben niet de authentieke uitstraling van een hoofdingang zoals die aan de Grote Markt zijde.

Er zal nu bij de hoofdingang een tochtportaal worden aangebracht. Daardoor wordt niet alleen het tochtprobleem aangepakt, maar wordt tevens een duurzamer gebruik van de kerk gestimuleerd omdat het portaal fungeert als een warmte-isolatiebuffer.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Nieuwe wijze van besturen (governance) REWIN

De NV REWIN start op korte termijn een externe wervingsprocedure voor een nieuwe Raad van Commissarissen. Deze verandering vloeit voort uit de stappen die door diverse partijen in West-Brabant worden genomen om tot een samenhangende aanpak van het regionaal economisch beleid te komen. Het college informeert de gemeenteraad daarover die een brief van de NV REWIN.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Reactie op accountantsverslag jaarstukken 2016

De accountant heeft de controleverklaring en het accountantsverslag over de jaarstukken 2016, aan de gemeenteraad verstrekt. Het college heeft naar aanleiding van het accountantsverslag een reactie opgesteld waarmee ze ingaat op de bevindingen en/of aanbevelingen die genoemd staan in het verslag.

Door middel van een brief worden de gemeenteraad en de auditcommissie geïnformeerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Evaluatie weekmarkt en wijziging Marktgeldverordening 2017
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van de weekmarkt in de binnenstad van Bergen op Zoom. De betrokkenen willen de huidige opzet voortzetten en er is geen draagvlak voor verzelfstandiging. Verder kan worden geconcludeerd dat de verplaatsing van de weekmarkt heeft geleid tot verbetering en vergroting van de beleving van de binnenstad. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat de begrenzing van de weekmarkt anders moet. Dit betekent dat het Korenbeursplein niet langer onderdeel uitmaakt van het gebied waarop de weekmarkt staat. De raad wordt in kennis gesteld van de uitkomst van de evaluatie.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

5de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking

Het college heeft ingestemd met de 5de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (GR BWB) als gevolg van het verzoek van de gemeente Rucphen tot toetreding per 1 januari 2018.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Inrichting Stationsplein

Het college heeft ingestemd met de inzet van € 100.000,- uit het budget 2017 als bijdrage voor realisatie van een verbinding tussen de wijk Gageldonk-west en de binnenstad, in het bijzonder het Stationsplein.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Zuid-West 380 KV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg

Het college heeft besloten aan de samenwerkende overheden de voorkeur uit te spreken voor het zuidelijke tracé, waarbij de leiding zoveel als mogelijk ondergronds wordt gerealiseerd. De gevoelens van de raad worden hierover gepeild via een raadsmededeling.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Evaluatie maatschappelijk aanbesteden wijkcentra

Het college heeft ingestemd met de hoofdlijnen en de aanbevelingen uit de evaluatie van het proces van maatschappelijk aanbesteden. Uit de evaluatie kan het volgende worden geconcludeerd: Maatschappelijke aanbesteding past als instrument bij de huidige tijd. Er wordt meer ruimte gegeven aan de samenleving zelf. Op zichzelf is het maatschappelijk aanbesteden voor herhaling vatbaar, zij het met aanpassingen op basis van de opgedane ervaringen. Zo zal er vooraf goed gekeken moeten worden naar de randvoorwaarden en is het aan te bevelen om de gemeenteraad aan de voorkant nadrukkelijker mee te nemen. Tenslotte werden harde gegevens over de wijkcentra door potentiële initiatiefnemers node gemist.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

 

Uitgelicht

Zoeken