Sluiten

Openbare Besluitenlijst 23 mei 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Krediet rotonde Steenbergseweg

Op de kruising de Steenbergseweg - Wouwseweg - Schoolstraat in Halsteren wordt een rotonde aangelegd. Het college vraagt aan de raad het benodigde geld beschikbaar te stellen. De aanleg van de rotonde verbetert de verkeersveiligheid van alle gebruikers. In totaal gaat het om een investering van € 615.000,- waarvan een deel via een provinciale subsidie zal worden bekostigd.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Ontbinding huurovereenkomst woonwagenstandplaats

Het college heeft besloten om de huurovereenkomst voor een woonwagenstandplaats aan de Stelleweg te ontbinden.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Plaatsen van diverse bomen op de gemeentelijke lijst van monumentale bomen

Het college heeft besloten om de gemeentelijke lijst van monumentale houtopstanden uit te breiden met diverse houtopstanden door de gehele gemeente. Door diverse inwoners van de gemeente zijn brieven geschreven met de vraag diverse houtopstanden als monumentaal te kunnen aanmerken. Er zijn 19 verzoeken ingediend die beoordeeld zijn en ook zijn gehonoreerd.

Door het plaatsen van de houtopstanden op de gemeentelijke monumentale houtopstandenlijst wordt verder invulling gegeven aan de wens om de bescherming van monumentale bomen in de gemeente te reguleren via plaatsing op de lijst van monumentale houtopstanden en niet langer meer via de bestemmingsplannen. Door de monumentale status van de houtopstanden zal er, wanneer er een noodzaak tot kappen bestaat, te allen tijde een omgevingsvergunning uit de Wabo moeten worden aangevraagd. Lange tijd hebben op de lijst slechts 26 bomen gestaan. Inmiddels is dat aantal tot ruim boven de 500 gegroeid.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Benoemen lid van de Klachtencommissie Jeugd

Het college van burgemeester en wethouders heeft mevrouw drs. R. Poerink-Smolders benoemd als (jeugd)arts in de Klachtencommissie Jeugd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Evaluatie- en adviesrapport Doe-Centrum

Het college van B&W heeft kennisgenomen van het evaluatie- en adviesrapport van het Doe-Centrum. Het rapport wordt ter kennisname verzonden aan de gemeenteraad. Het Doe-Centrum is ontstaan uit een aantal burgerinitiatieven in de wijk Gageldonk-West. Inmiddels is het centrum verhuisd van Het Zilverschoonplein naar het wijkcentrum Antonius Abt in Nieuw-Borgvliet.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Mandaat ondertekening regionaal advies inzake Hoogspanningsverbinding 380 kV

Het college heeft de portefeuillehouder Economische Zaken gemandateerd om de brief, waarin het advies van de gezamenlijke overheden over de hoogspanningsverbinding 380 kV is opgenomen, te ondertekenen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte aan de Langstraat

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan RvR Langstraat met inachtneming van de zienswijzen, gewijzigd vast te stellen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Enkele zienswijzen geven aanleiding om de toelichting dan wel de regels aan te passen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden   

 

Uitgelicht

Zoeken