Sluiten

Openbare Besluitenlijst 18 april 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Motie Canada

Het college informeert de gemeenteraad over het afhandelen van de motie die in november vorig jaar raadsbreed werd aangenomen met betrekking tot de verbinding met Canada. Het college geeft aan dat de verbinding met Canada kansen biedt en heeft al eerder aangegeven gelden vrij te willen maken om de relaties met Canada (eren & herdenken en economische en educatieve uitwisseling) verder uit te bouwen en te onderhouden. Een en ander wordt nader in het beleidskader opgenomen.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen 

Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ

Het college heeft nieuwe beleidsregels voor de terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ vastgesteld. Deze regels treden op 1 mei 2017 in werking. Vanwege een door de rijksoverheid gemaakt onderscheid tussen terugvorderingen als gevolg van fraude en overige terugvorderingen is aanpassing van de huidige beleidsregels noodzakelijk.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Visie (veer)krachtig bestuur Brabantse Wal

Het college vraagt de gemeenteraad haar zienswijze te geven op de ontwerpvisie Veerkrachtig Bestuur op de Brabantse Wal.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen 

Weigeren omgevingsvergunning Digitale informatieborden

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een afwijkingsprocedure van de geldende bestemmingsplannen om digitale informatieborden mogelijk te maken. Een bedrijf had gevraagd vijf digitale zuilen te mogen plaatsen op verschillende locaties in Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Principeverzoek vestiging bakkerij

Het college verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan het verzoek voor het vestigen van een bakkerij in het pand Noordgeest 7, met dien verstande dat een terras niet is toegestaan.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Brief aan gemeenteraad inzake afhandeling motie dak- en thuislozen

Het college heeft besloten om de gemeenteraad per brief te informeren over het afhandelen van de motie inzake dak- en thuislozen van 23 maart 2016.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Jumelage Oudenaarde en Szczecinek

Het college van burgemeester en wethouders stuurt aan op het inhoudelijk aanpassen van de jumelageverbindingen, heeft kennis genomen van het programma lustrumactiviteiten jumelages en vaardigt een bestuurlijk vertegenwoordiger af voor de activiteiten in Szczecinek.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden

Herverdeling taakstelling ‘Huisvesting Statushouders 2016’

De vijf gemeenten van de Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) hebben de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant verzocht om de oorspronkelijke afspraken van de taakstelling ‘Huisvesting Statushouders 2016’ te herstellen. Voor de gemeente Bergen op Zoom betekent dit dat zij 104 statushouders uit 2016 nog moet huisvesten. Het verzoek is om dat te kunnen spreiden over 3 kalenderjaren.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Stand van zaken m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten

Het college heeft besloten om de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Raad voor Kinderbescherming

Het college heeft ingestemd met het vernieuwde samenwerkingsprotocol tussen gemeenten in West-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Grondbedrijf 2016

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van het Grondbedrijf. In totaliteit sluit de algemene reserve in 2016 af met een positief resultaat van € 801.000,-. Na noodzakelijke onttrekkingen aan de reserve blijft een positief resultaat over van € 287.000,-.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken