Sluiten

Openbare Besluitenlijst 12 juni 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Onderzoeksplan 2018 Rekenkamer West-Brabant

Het college heeft besloten onderwerpen aan te dragen voor het onderzoeksprogramma 2018 van de rekenkamer West-Brabant. Het betreft de onderwerpen Inkoop, Handhaving en Duurzaamheid.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Subsidie t.b.v. onderwijstijdverlenging 5 VVE-scholen Lowys Porquinstichting

De basisscholen Anton van Duinkerken, de Grebbe, Het Kompas, het Palet en Octopus ontvangen voor het kalenderjaar 2017 financiële middelen ter continuering van de organisatie van onderwijstijdverlenging. Deze middelen zijn afkomstig uit het Onderwijsachterstandenbudget van het Rijk. Door het aanbieden van extra Nederlandse taal via onderwijstijdverlenging kunnen leerlingen doorstromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. De ouders van deze leerlingen zijn bijzonder tevreden over het aanbod van onderwijstijdverlening binnen deze scholen.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Brief van werkgroep Dementievriendelijke gemeente

Het college heeft een brief van de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente doorgeleid aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad. De brief is voortgekomen uit een gesprek van de Werkgroep Dementievriendelijke gemeente met de raadswerkgroep Sociaal domein.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Richtlijnen Veilig Thuis ‘Zicht op Veiligheid’

De notitie ‘Richtlijnen zicht op veiligheid’ gaat over afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en de lokale professionals in de 18 gemeenten in West-Brabant. Het doel is sluitende afspraken te maken over begin en einde van verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid bij huiselijk geweld en kindermishandeling en welke activiteiten hieraan gekoppeld zijn. Hiermee wordt tevens aan de eis van inspectie voldaan.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Actualisering uitvoeringsbeleid onrechtmatige bewoning

Het college heeft de nieuwe uitvoeringsnota onrechtmatige bewoning 2017 vastgesteld. Deze dient ter vervanging van de nota uit 2010 en bevat beleidsuitgangspunten zoals deze gelden voor handhaving van onrechtmatige bewoning. De aanpassing betreft uitsluitend gewijzigde wet- en regelgeving: het beleid zelf is niet veranderd.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Eerste kwartaalrapportage 2017 WVS-groep

In de door de WVS-groep uitgebrachte 1e kwartaalrapportage 2017 voor de uitvoering van de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeente Bergen op Zoom wordt de stand van zaken van het eerste kwartaal van 2017 weergegeven. In de rapportage wordt ook ingegaan op de actuele financiële stand van zaken. Het financiële resultaat tot en met maart bedraagt € 238.000,- negatief. De verwachting is wel dat het tekort over de rest van het jaar zal kunnen worden weggewerkt. De rapportage wordt voor kennisgeving naar de gemeenteraad gestuurd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidieaanvraag Gertrudis Cultuur Stichting

Het college heeft ingestemd met het verlenen van subsidie aan de Gertrudis Cultuur Stichting. De stichting richt zich voornamelijk op de programmering in de Gertrudiskerk. Het gaat om een bedrag van € 10.000,-.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Startnotitie implementatie Omgevingswet

Het college heeft de startnotitie implementatie Omgevingswet vastgesteld. Dit vormt de aftrap voor de implementatie van de Omgevingswet. Hiermee geeft de gemeente Bergen op Zoom blijk van ambitie. De raad wordt voorgesteld om de startnotie vast te stellen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Aanpassing van Reïntegratieverordening Participatiewet

Het college is akkoord gegaan met aanpassing van de Reïntegratieverordening en de Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen. Die worden daarmee in overeenstemming gebracht met landelijke wet- en regelgeving alsmede met afspraken die gelden binnen het Regionaal Werkbedrijf West-Brabant.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Uitgelicht

Zoeken