Sluiten

Openbare Besluitenlijst 24 januari 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Toekennen jaarlijkse subsidie 2017 voor de 7 scoutinggroepen in Bergen op Zoom

Het college heeft besloten subsidies te verstrekken aan de volgende scoutinggroepen: Delmo (€ 7.924,74), Karel Doorman (€ 12.239,33), Petrus en Paulus ( € 7.396,43), Markiezaatsgroep (€ 5.547,32) Jeanne d’Arc ( € 15.937,54), Menno van Coehoorn ( € 4.842,90) en Kizito ( € 2.905,74).

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Reactie op brief aan provincie over de begroting 2017

Het college stuurt een brief aan de gemeenteraad waarin gereageerd wordt op de aanbevelingen die zijn gedaan ten aanzien van de begroting 2017 vanuit de provincie.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Bezwaarschrift tegen weigering handhavend op te treden

Het college heeft een bezwaarschrift tegen de weigering om handhavend op te treden tegen een instelling aan de Meilustweg ongegrond verklaard. Datzelfde geldt voor bezwaren die waren ingediend tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voetbalkooi aan de Meilustweg 31. Ook die bezwaren worden ongegrond verklaard en de omgevingsvergunning wordt in stand gehouden.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Afwijking beleidsregels cultuur en subsidieregeling cultuur

Het college heeft besloten af te wijken van de beleidsregels cultuur 2017 en de subsidieregeling cultuur 2017 voor de volgende organisaties:

-Oranje Comité Bergen op Zoom

-Oranjevereniging Halsteren

-Oranjevereniging Lepelstraat

-Stichting Sint Nicolaascomité Halsteren

-Sint Nicolaas comité lepelstraat

-Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom

-Stichting Vastenavend Bergen op zoom

-Stichting Alterse Carnaval

-Stichting Karnaval Lepelstraat.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Brief stand van zaken en financiële gevolgen woonwagenlocaties

Het college beantwoordt vragen van de gemeenteraad over de stand van zaken en de financiële consequenties van nieuwe woonwagenlocaties.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Wijzigen bestemming

Het college van burgemeester en wethouders heeft in principe, onder voorwaarden, de bereidheid uitgesproken medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bedrijfsbestemming in een andere bedrijfsbestemming (kleinschalige meubelmakerij) van een perceel aan Laageinde.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Nieuwe VVV-exploitatieovereenkomst met gemeente Moerdijk

Het college is akkoord gegaan met het voortzetten van de samenwerking tussen VVV Brabantse Wal en de gemeente Moerdijk door een nieuwe VVV-exploitatieoverenkomst aan te gaan. Hiermee wordt doorgewerkt aan een structurele samenwerking voor de Zuiderwaterlinie en watertoerisme.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

 

Uitgelicht

Zoeken